اقتصاد فرهنگ
بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی بر فرسودگی شغلی، شناسایی نقش تعدیل‌گر کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: فرودگاههای استان خراسان جنوبی)

احمد عربشاهی کریزی؛ ملیحه‌السادات هاشمی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.404544.1617

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل گری کیفیت زندگی کاری بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات پیمایشی است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران فرودگاههای استان خراسان جنوبی است. با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

توسعه منابع انسانی
نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در رابطه با نگرش مذهبی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی)

سید مصطفی جوادی؛ نازمحمد اونق؛ علیرضا قربانی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، ، صفحه 47-86

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.355341.1564

چکیده
  مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان یکی از مهم­ترین چالش‌های سازمانی محسوب می‌شود. هدف این مطالعه بررسی مسئولیت­پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با درنظرگرفتن نقش نگرش مذهبی و کیفیت زندگی کاری است. پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام ...  بیشتر