نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

10.22034/fakh.2023.404544.1617

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل گری کیفیت زندگی کاری بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات پیمایشی است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران فرودگاههای استان خراسان جنوبی است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 74 نفر برآورد شد و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه ‎ها به شیوه روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار های SPSS و Smart PLS استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎ دهد که بدبینی سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی‎ دار دارد. کیفیت زندگی کاری، رابطه‌ی میان بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی را تعدیل می‌کند. قانونگرایی، وابستگی اجتماعی رابطه‌ میان بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی را تعدیل نمی‌کند. محیط کاری و ایمن و بهداشتی، فرصت رشد و امنیت مداوم، پرداخت منصفانه و کافی، فضای کلی زندگی، توسعه قابلیت‌‌‌های انسانی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی از ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه‌ میان بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی را تعدیل می‌کند.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between organizational pessimism and job burnout, identifying the moderating role of quality of work life

نویسندگان [English]

  • ahmad arabshahi 1
  • Maliheh alsadat Hashemi Moghadam 2

1 Department of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Master of Public Administration, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Organizational cynicism is an important behavioral issue that affects the efficiency and effectiveness of an organization. This study focuses on the basic concepts of organizational cynicism and its relationship with burnout. In addition, the role of moderating the Quality of working life has been studied in the relationship between organizational cynicism and burnout. In terms of the goal, the current study is practical and it is descriptive in terms of method of data collection, and it is a survey. The population of the research contains 93 employees and managers of South Khorasan province’s airports. Using Cochran formula, 74 respondents were estimated as the sample size and they were selected using random sampling. Data collection tools in the theoretical section which was devoted to the study of literature and previous research, were taking notes and questionnaires in the field section. Validity of the questionnaires was calculated as the method of content validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Smart pls software was used for data analysis and hypothesis testing. The findings demonstrate that organizational cynicism has positive and significant relationship with burnout. Quality of working life moderates the relationship between organizational cynicism and burnout. Furthermore, safe and healthy working environment, opportunities for growth and continuous security, fair and adequate pay, total space of life, development of human’s capabilities and social integration of QWL (Quality of Working Life) aspects moderate the relationship between organizational cynicism and burnout and legality, social affiliation do not moderate the relationship between organizational cynicism and burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational cynicism
  • burnout
  • quality of working life