ادبیات و علوم انسانی
شتاسایی مولفه های کالبدی موثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری( نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند)

محمد اسکندری ثانی؛ سحر سفالگر

دوره 16، شماره 4 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.322520.1529

چکیده
  کیفیت مولفه های کالبدی سازنده فضاهای شهری و ارتباط آن با احساس امنیت، موجبات سرزندگی در فضاهای شهری را فراهم میکند. این مقاله با هدف شناسایی مولفه های کالبدی و تحلیل شدت تاثیر هر کدام در کیفیت احساس امنیت در خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند انجام گرفته است. شاخص های کالبدی فضای شهری مطلوب که در احساس امنیت شهروندان تاثیرگذار هستند، ...  بیشتر

نقش ابعاد هویت اجتماعی در احساس امنیت دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر مشهد

محمد حسن شربتیان؛ جواد جهانشیری؛ محمد قاسمی

دوره 16، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 93-128

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2022.304567.1503

چکیده
  احساس تعلق به یک "ما"ی واحد جمعی در ابعاد مختلف، موجب شکل­گیری نوعی وفاق و همبستگی در جهت اجرای نظم و نبود خطر و ایجاد جامعه امن می‌شود و زندگی اجتماعی را به سمت آسایش و آرامش سوق می­دهد. پژوهش حاضر به نقش ابعاد هویت اجتماعی با احساس امنیت می‌پردازد و از نظریه گیدنز برای تبیین رابطه بین متغیرها استفاده‌ می­کند. رویکرد کمّی مبتنی ...  بیشتر

تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، ، صفحه 7-32

http://dx.doi.org/10.22034/fakh.2020.221575.1390

چکیده
  امروزه اهمیت احساس امنیت در پیشرفت جوامع بشری تا بدان‌جاست که لازمه‌ی داشتن جامعه‌ای سالم محسوب می‌شود. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند، موضوع این تحلیل می‌باشد که با هدف سنجش احساس امنیت (جانی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، اجتماعی، سیاسی) شهروندان بیرجندی صورت گرفته ‌است. پرسش اصلی این می‌باشد که چرا در ...  بیشتر