نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کیفیت مولفه های کالبدی سازنده فضاهای شهری و ارتباط آن با احساس امنیت، موجبات سرزندگی در فضاهای شهری را فراهم میکند. این مقاله با هدف شناسایی مولفه های کالبدی و تحلیل شدت تاثیر هر کدام در کیفیت احساس امنیت در خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند انجام گرفته است. شاخص های کالبدی فضای شهری مطلوب که در احساس امنیت شهروندان تاثیرگذار هستند، با توجه به مدل مکان پایدار، شامل عملکردی(دسترسی ها و اتصالات فضا، دسترسی به حمل و نقل عمومی، اختلاط کاربری، کیفیت شبکه معابر، ایمنی پیاده رو برای گروه های خاص، حیات شبانه و کیفیت ساختار ابنیه)، تجربی_زیبایی شناختی(خوانایی، کیفیت و کمیت مبلمان شهری، نورپردازی مناسب فضا، آلودگی محیطی، مقیاس و محصوریت فضا، نفوذ پذیری بصری، کیفیت رنگ آمیزی فضا، وجود سلسله مراتبی از فضاهای باز، رعایت سلسله مراتب بین فضاهای همگانی و فضاهای خاص، انتظام بصری در نمای ابنیه و مالکیت) و زیست محیطی(پوشش گیاهی، شنیده شدن صدای کمک خواهی افراد) می باشند. با شناخت محدوده ی مورد بررسی، شاخص های استخراج شده از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. تعداد 120 عدد پرسشنامه در اختیار کاربران فضا قرار گرفت و نتایج آن با استفاده از نرم افزارspss به روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شده است. یافته های حاصل نشان داد که شدت تاثیر شاخص های دسترسی به حمل و نقل عمومی، حیات شبانه، اختلاط کاربری، نورپردازی مناسب فضا، آلودگی محیطی و دسترسی ها و اتصالات فضا در خیابان معلم و شاخص های کیفیت شبکه معابر، کیفیت ساختار ابنیه، نفوذپذیری بصری، خوانایی و آلودگی محیطی در خیایان پاسداران از نظر کاربران فضا در احساس امنیت بیشتر از سایر موارد است. از جمله اقدامات موثر برای افزایش احساس امنیت و پویاسازی خیابان پاسداران، بهره گیری از پتانسیل پارک وحدت و میدان قدس جهت استقرار فعالیت های شبانه روزی در محدوده ی آن ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the role of physical components in improving citizens' sense of security in urban spaces (Case study: Moallem and Pasdaran streets in Birjand city)

چکیده [English]

The quality of the physical components that make up urban spaces and their relationship with the feeling of security, provides vitality in urban spaces. This article aims to identify the physical components in the quality of feeling safe in Moallem and Pasdaran streets of Birjand city. Physical indicators of optimal urban space that affect the sense of security of citizens, according to the model of sustainable space, including performance (access and space connections, access to public transport, land use mixing, road network quality, sidewalk safety for groups Specific, nightlife and quality of building structure), experimental_ cognitive_ aesthetics (readability, quality, and quantity of urban furniture, appropriate space lighting, environmental pollution, scale and confinement of space, visual permeability, quality of space painting, the hierarchy of open spaces, observance The hierarchy between public and private spaces is the visual order in the facade of buildings and property) and the environment (vegetation, the sound of people asking for help). the extracted indicators were evaluated through a questionnaire. 120 questionnaires were provided to space users and the results were analyzed using SPSS software using Pearson correlation coefficient and linear regression. The findings showed that the intensity of the impact of public transportation access indicators, nightlife, land use mixing, adequate space lighting, environmental pollution and space accesses and connections in Moallem Street and quality network indicators of passages, building structure quality, permeability Visual, legibility and environmental pollution in Pasdaran alleys are more important for space users in terms of security. One of the effective measures to increase the sense of security and dynamism of Pasdaran Street is to use the potential of Vahdat Park and Quds Square to establish round-the-clock activities in their area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Security
  • Urban Spaces
  • Physical Components
  • Sustainable Location Model
  • Birjand