نویسنده = محمدرضا عزیزی
تعداد مقالات: 2
1. ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 77-98

محمدرضا عزیزی؛ فاطمه فنودی؛ سید مهدی رحیمی


2. شرح و نقد قصیدة ی عربی دیوان ابن‌حُسام خوسفی

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 139-161

محمدرضا عزیزی