نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22034/fakh.2023.393603.1607

چکیده

خواستگاه ادبیات و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری ، بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است که پیشران‌های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه‌یافته می‌بیند. از این گذار، از گردشگری روستایی به‌عنوان شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره‌برداری محیطی و آینده‌پژوهی سرزمینی و محلی یاد می‌شود. نوشتار حاضر با علم به جایگاه این مهم در آینده اقتصاد کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت گرفته و همچنین تأثیر از نقش کمرنگ مطالعات گردشگری روستایی، به‌بررسی این مهم در استان خراسان رضوی پرداخته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری 19 روستای انتخابی هدف گردشگری استان خراسان رضوی و از مجموع 2894خانوار ساکن در سکونتگاه‌های روستایی ، با فرمول کوکران، حجم نمونه 339 خانوار برآورد و این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر ابعاد پژوهش بر توسعه گردشگری روستایی از تکنیک حداقل مربعات جزئی و از نرم‌افزار Smart PLS، استفاده گردید. با توجه نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای 96/1 بوده یعنی رابطه معنادار و مستقیم است؛ بدین ترتیب ابعاد اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، برنامه ریزی و مدیریتی و زیرساختی و خدماتی بر توسعه گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد که مقدار R2 نشان می‌دهد 94.3 درصد توسعه گردشگری روستایی با دستیابی به ابعاد چهارگانه تبیین شده و بعد اقتصادی با ضریب 89/0، تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد بر توسعه گردشگری روستایی داشته است. پیشنهاد می شود به منظور ارتقا سطح توسعه گردشگری روستایی شاخص‌های فرهنگی-اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برایند نهایی توسعه گردشگری بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effective indicators of rural tourism development with a comprehensive approach (case study: Khorasan Razavi villages)

نویسنده [English]

  • Ahmad hajarian

university of isfahan

چکیده [English]

From this transition, rural tourism is mentioned as the key highway of the future world in environmental exploitation and territorial and local future research. With the knowledge of the place of this importance in the future of our country's economy and with the influence of international studies, as well as the influence of the weak role of rural tourism studies, this article has investigated this issue in Razavi Khorasan province. The research method in the present study is descriptive-analytical and its type is fundamental in terms of its purpose. Documentary and field methods have been used to collect information. The statistical population of 19 selected villages as a target for tourism in Razavi Khorasan province and out of a total of 2894 households living in rural settlements, the sample size of 339 households was estimated with the Cochran formula and these people were selected by systematic random sampling. Partial least squares technique and Smart PLS software were used to test the conceptual model of the research and investigate the impact of research dimensions on the development of rural tourism. According to the results, the t coefficients between the main research variables were above 1.96, which means that the relationship is significant and direct; Thus, socio-cultural, economic, planning and management, infrastructure and service dimensions have a positive and significant effect on the development of rural tourism, which R2 value shows that 94.3% of rural tourism development is explained by achieving the four dimensions, and the economic dimension with a coefficient of 89. 0, has had a greater impact on the development of rural tourism than other dimensions. It is suggested that in order to improve the level of rural tourism development, socio-cultural indicators should be given more attention in order to improve the final level of tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • rural tourism
  • rural household
  • PLS structural model
  • Razavi Khorasan province