نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسادکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از گردشگری روستایی می‌توان به­عنوان شاهراه کلیدی در بهره­برداری محیطی و آینده­پژوهی سرزمینی و محلی یاد کرد. نوشتار حاضر با علم به جایگاه این مهم در آینده اقتصاد کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت­گرفته و همچنین تأثیر از نقش کم‌رنگ مطالعات گردشگری روستایی، به ­بررسی این مهم پرداخته است؛ بنابراین هدف از این مطالعه شناسایی شاخص­های مؤثر بر وضعیت گردشگری روستایی استان خراسان رضوی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی­ـ تحلیلی و نوع آن از نظر هدف، بنیادی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده‌ شده است. جامعه آماری 19 روستای انتخابی هدف گردشگری استان خراسان رضوی است و از مجموع 3808 خانوار ساکن در سکونتگاه‌های روستایی، با فرمول کوکران، حجم نمونه 339 خانوار برآورد شد و این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر ابعاد پژوهش در توسعه گردشگری روستایی از تکنیک حداقل مربعات جزئی و از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. با توجه به نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای 96/1 بوده؛ یعنی رابطه معنادار و مستقیم است. بدین ترتیب ابعاد اجتماعی­ـ فرهنگی، اقتصادی، برنامه­ریزی­ـ مدیریتی و زیرساختی­ـ خدماتی در توسعه گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقدار R2 نشان می‌دهد 3/84% توسعه گردشگری روستایی با دست­یابی به ابعاد چهارگانه تبیین شده و بُعد اقتصادی با ضریب 89/0، تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد در توسعه گردشگری روستایی داشته است. با توجه به مقدار شاخص اجتماعی­ـ فرهنگی (059/0) پیشنهاد می­ شود، به­منظور ارتقای سطح توسعه گردشگری روستایی، شاخص­های فرهنگی­ـ اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برآیند نهایی توسعه گردشگری بهبود یابد. درواقع با ارتقای شاخص اجتماعی­ـ فرهنگی، انگیزش برای مسافرت و جذب گردشگر بیشتر می­شود و برای تحقق اهداف با بهره ­گیری از این شاخص­ ها، تقویت امکانات و خدمات در کنار جاذبه­ ها و منابع گردشگری روستایی با هدف جلب رضایت بیشتر گردشگر و ایجاد اشتغال و درآمد ذی­نفعان پیشنهاد می­شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effective Indicators of Rural Tourism Development: A Comprehensive Approach (A Case Study of Villages in Khorasan Razavi)

نویسنده [English]

  • Ahmad hajarian

Postdoctoral Researcher in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Rural tourism is a topic of considerable debate within the tourism industry, primarily due to its objectives. These include empowering local communities, fostering social and economic development, preserving natural and cultural resources, and providing high-quality visitor experiences. This is achieved through the integration of all stakeholders in the planning and development process of tourism, with the aim of creating resources for the local community. Such initiatives have garnered support from various international organizations, including the World Bank (2013). Rural tourism not only helps protect local communities from the pervasive influence of globalization, but also contributes to the well-being of local residents. This is achieved through the development of infrastructure (such as transportation networks, water, electricity, communications, and superstructures), legal and institutional structures, health, safety, security, civil rights, and the conservation of the environment, heritage, and culture. These developments cater not only to the needs of tourists but also ensure the preservation of localities (Goodwin & Santilli, 2009). Furthermore, rural tourism provides, expands, and improves livelihood resources and opportunities to earn income. These earnings are often used for essential life necessities, such as education, medical care, clothing, and housing. The province of Razavi Khorasan, located in the northeastern part of the country, receives a significant number of religious tourists. Given the large number of rural areas in this province that are suitable for tourism and ecotourism, it can be considered a dominant spatial model of rural tourism. This research seeks to answer the question: What are the indicators that influence the state of rural tourism in Razavi Khorasan Province?
Methods
The current research is applied in terms of its purpose and causal in terms of its nature. The statistical population of this study includes the villages that had the most tourist destinations in 2023. As such, 19 villages have been selected based on this criterion. Next, the total number of households in the sample population (N = 3808 households) was considered, and using Cochran’s formula (with an error of 0.05%), a sample size of 339 households was obtained. The number of households in each village was determined first, and then the number of samples was distributed among each of the sample villages according to the number of their households. For this purpose, initially, 10 questionnaires were distributed in equal proportions for each village as a basis, and the rest of the sample size was distributed among the sample villages according to the number of households in the village. The selection of samples was done using a systematic random method. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by the corrective opinion of university professors and experts, and necessary corrections were made in several stages. The Cronbach’s alpha method was used in SPSS 22 to comply with the work principles and technique and to measure the level of reliability in the formulation and setting of the questionnaire. The Structural Equation Model through Smart PLS has been used to measure the collected data.
Conclusion
This study aims to investigate the impact of tourism development indicators on rural tourism from the perspective of villagers, using a structural equation modeling approach. The case study was conducted on the target villages of Razavi Khorasan province. The development of rural tourism was evaluated using four components as scales: socio-cultural, economic, planning-management, and infrastructural-service indicators. To test the conceptual model of the research and examine the impact of these dimensions on rural tourism, a partial least squares (PLS) technique was used. This was done after confirming the positive and significant correlation of these variables with Pearson’s correlation test. The results obtained from the Smart PLS software confirmed the external test of the model (divergent and convergent validity values, Cronbach’s alpha, and composite reliability). It showed that the t coefficients between the main constructs of the research were above 2.58, indicating a significant and direct relationship between the variables. The economic dimension, considering both direct and indirect effects, had a greater impact on the development of rural tourism with a coefficient of 0.89. Planning and management indicators also had a relatively large impact on the development of rural tourism in the study area, with an impact factor of 0.449. Infrastructure and service indicators were in the third stage with a factor of 0.197. It should be noted that socio-cultural indicators had the least impact on the development of rural tourism in the studied area. In general, the value of R2 for the change variable of rural tourism development was 0.843. This suggests that the achievement of social, economic, planning, and managerial indicators, as well as infrastructure and services, had a significant impact on the development of rural tourism in the study area. In fact, 94.3% of the changes in tourism development in the study area are predicted by these four indicators. The value obtained for the GOF index (0.861) also confirms the excellent fit of the structural model of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural Tourism
  • Rural Household
  • PLS Structural Model
  • Razavi Khorasan Province
- پاپلی یزدی، محمدحسین، و سقایی، مهدی. (1385). گردشگری  )ماهیت و مفاهیم(. تهران: سمت.
- تقدیسی، احمد، وارثی، حمیدرضا، احمدیان، مهدی، و عسگری، حمید. (1393). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان جیرفت). فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 4 (1)، 1-14.
 Doi: 10.22067/jrrp.v4i9.22867
- تقوایی، مسعود، و حسینی­خواه، حسین. (1396). برنامه­ریزی توسعه صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده­پژوهی و سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر استان گیلان). مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 6 (23)، 8-30.  Doi: 10.22080/jtpd.2018.1762
- دهدشتی شاهرخ، زهره ، و فیاضی، مرتضی. (1390). مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری. تهران: مهکامه.
- ده­ده­زاده سیلابی، پروین، و احمدی­فرد، نرگس. (1397). تعیین پیشران­های کلیدی مؤثر بر توسعه گردشگری با رویکرد آینده­پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان­های استان مازندران). جغرافیا و پایداری محیط، 9 (1)، 73-89. Doi: 10.22126/ges.2019.1064
- رستمی، فرحناز، و احسانی­فر، تهمینه. (1397). پیشران­های توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی. نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، 5 (2)، 71-82. Doi: 10.22069/jead.2018.15614.1347
- رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، و فضلی، نفیسه. (1393). تحلیل عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 3 (8)، 87-107.
- سالنامه آماری ایران (1400)، سالنامه خراسان رضوی. بخش گردشگری.
- علی­اکبری، اسماعیل، پوراحمد، احمد، و جلال­آبادی، لیلا. (1397). شناسایی پیشران­های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده­پژوهی. فصلنامه علمی­ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، 7 (1)، 156-178.
- فراهانی، سهیلا، فرهنگی، علی­اکبر، و مشهدی، سحر. (1392). تحلیل شاخص­های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه). فصلنامه مدیریت دولتی،  5 (1)، 41- 64. Doi: 10.22059/jipa.2013.35547
- فرجی، امین، نعمت­پور، محمد، و عشریه، امید. (1396). تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده­پژوهی. دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 5 (9)، 151-189.
- کرمی دهکردی، مهدی، میرک­زاده، علی­اصغر، و غیاثوند غیاثی، فرشته. (1391). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، 23 (1)، 99-112.
- کریم­زاده، حسین، و ولائی، محمد. (1400). تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسب‌وکارهای خُرد روستایی مطالعه موردی: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب. گردشگری و توسعه، 10 (3)، 147-166. Doi: 10.22034/jtd.2021.207527.1868
- Amaro, S., & Duarte, P. (2016, May). Modelling formative second order constructs in PLS. In European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. Academic Conferences International Limited. Kidmore, UK.
- Cho, Y., Jeong, H., Choi, A., & Sun, M. (2019). Design of a connected security lighting system for pedestrian safety in smart cities. Sustainability, 11(1308), 1-11.
- Dutton, I., & Michael Hall, C. (1989). Making tourism sustainable: The policy/practice conundrum. Proceedings of the Environment Institute of Australia Second National Conference. Melbourne, Australia.
- George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference (4th Ed). Boston: Allyn & Bacon.
- Getz, D. (1991). Festivals, special events, and tourism. London: Van Nostrand Reinhold.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success? ICRT Occasional Paper, 11(1), 1-37.
- Gursoy, D., Chi, C. G., & Dyer, P. (2010). Locals’ attitudes toward mass and alternative tourism: The case of Sunshine Coast, Australia. Journal of Travel Research, 49(3), 381-394.
- Hall, M., & Stephen, J. (2002). The geography of tourism and recreation: environment, place, and space (2nd ed.). London: Routledge.
- Higgins, F. (2006). More than an “industry”: The forgotten power of tourism as a social force. Tourism Management, 27(6), 1192-1208.
- Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
- Karimzadeh, H., & Valaei, M. (2021). Tahlil-e naghshe tosee-e gardeshgari dar ronagh-e kasb var karhay-e khord-e roostaie: Motaleh-e moredi-e dehestan baroogh va shahrestan miandoab [Analysis of the role of tourism development in the prosperity of small rural businesses: A case study of Baroogh district, Miandoab county]. Journal of Tourism and Development, 10(3), 147-166. Doi: 10.22034/jtd.2021.207527.1868
- Manuel, R., Patricia P., & João, S. (2017). Residents’ attitudes and the adoption of protourism behaviours: The case of developing island countries. Tourism Management, 61(1), 523–537. Doi: 10.1016/j.tourman.2017.03.004
- Peter, S., & Ronald, R. (2017). Productivity growth and income in the tourism sector: Role of tourism demand and human capital investment. Tourism Management, 61(2), 523–537. Doi: 10.1016/j.tourman.2017.03.006
- Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS path modeling: From foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler, & H. Wang (Eds.), Handbook of partial least squares: concepts, methods and applications. Dordrecht: Springer.
- Wang, J., Huang, X., Gong, Z., & Cao, K. (2020). Dynamic assessment of tourism carrying capacity and its impacts on tourism economic growth in urban tourism destinations in China. Journal of Destination Marketing & Management, 15(2), 100-383.
- Weaver, D., & Lawton, L. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28(5), 1168-1179. Doi: 10.1016/j.tourman.2007.03.004
- World Bank. (2013). World Development Report 2013: Agriculture for Development. Washington, D.C: World Bank.