نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت دولتی، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر دیلم، ایران

چکیده

فقر کودکان مفهومی چندبُعدی است که دولت­ها به­تنهایی و با اتکا به شیوه­های سنتی فقرزدایی صــرف بودجـه­های هنگفت، قادر به ازبین­بردن آن نیستند، بنابراین باید ظرفیت­هــای جامعــه مدنی در تدویـن، اجـرا و عملیاتـی­کـردن یـک برنامـه جامـع مبـارزه بـا فقـر کودکان بـه کار گرفته شود؛ بنابراین هـدف از این پژوهش، طراحی مدل حمایت­گری اجتماعی به­منظور کاهش فقر در جمعیت کودکان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی و از شیوه نظریه­پردازی داده­بنیاد است. جامعه آماری آن شامل مدیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی کمیته امداد امام­خمینی (ره) استان خراسان رضوی و همچنین اساتید و صاحب­نظران دانشگاه است. روش گردآوری داده­ها، استفاده از مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته است که به شیوه نظری و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری با 23 نفر از متخصصان و صاحب­نظران انجام گرفت. تحلیل متون مصاحبه به روش نظام­مند در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998)، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. تحلیل داده­ها نشان داد که مدل حمایت­گری اجتماعی کودکان فقیر دارای 18 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی شامل: فقر کودکانه، حساسیت­زایی اجتماعی، سیاست­گذاری حمایت­گرا، شناسایی و پایش مستمر فقر کودکان، شکل‌دهی شبکه­های حامی و بهزیستی اجتماعی کودکان است. براساس یافته­های این پژوهش فقر کودکانه به­عنوان مقوله علّی می­تواند از طریق حساسیت­زایی اجتماعی به اتخاذ سیاست­گذاری حمایت­گرا منجر شود تا با تأثیرپذیری از عوامل زمینه­ای و مداخله­گر بسترساز بهزیستی اجتماعی کودکان شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing A Social Support Model for Impoverished Children Within the Purview of Support Organizations: A Case Study of The Imam Khomeini Relief Committee in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Reza Zare 1
  • Mohammad safari 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Corresponding Author), Ph.D., Public Administration, Islamic Azad University, Deylam Branch, Deylam, Iran

چکیده [English]

Introduction
Child poverty is a significant social challenge in developing nations, including Iran. This issue refers to the inability to meet the basic needs of children, encompassing financial constraints, limited opportunities, and communication barriers. Numerous children living in poverty are currently supported by organizations such as the Imam Khomeini Relief Foundation (IKRF) and the State Welfare Organization (SWOI) of Iran. Despite these efforts, the support provided has not been able to effectively address the issues faced by impoverished children, secure their future, or facilitate their growth and progress towards self-fulfillment. Various strategies have been employed globally to combat child poverty, with social advocacy for impoverished children gaining considerable attention. This approach encourages the government, public, and civil society organizations to mobilize resources. However, the effective implementation of social advocacy in Iran requires the development of a model that considers its unique sociocultural and economic conditions. This study aims to propose a social advocacy model for impoverished children supported by the IKRF in Razavi Khorasan Province, Iran, by addressing the following research questions:

What are the dimensions of the social advocacy model for impoverished children?
What are the causal, underlying, intervening factors, the core phenomenon, and the associated strategies and outcomes of the social advocacy model for impoverished children?

Methods
This cross-sectional explanatory study employs a qualitative research design based on Grounded Theory to develop a theory and elucidate the social advocacy model for impoverished children in fall and winter 2022. The study’s results could potentially raise community awareness and reduce child poverty (Newman, 2017, p. 52). Data were collected through semi-structured interviews with open-ended questions. Interviews were conducted with social workers and experts from the IKRF of Razavi Khorasan Province, and university professors. Theoretical and purposive sampling was used, and interviews lasted between 50-70 minutes. Interviews continued until theoretical saturation was achieved after the 21st interview, with additional interviews conducted up to the 23rd interview to ensure data saturation. Trustworthiness was established by checking the credibility, dependability, confirmability, and transferability criteria (Lincoln & Guba, 1985). Consistency was achieved using Silverman’s approach. The transcribed interviews were systematically analyzed based on the approach developed by Strauss and Corbin (1998) at three stages: open, axial, and selective coding.
Results
The data analysis revealed that the social advocacy model for impoverished children is composed of six main categories and 18 subcategories. These include:

Causal Factors: Labeled as “child poverty”, this category includes financial poverty, opportunity-related poverty, and communication poverty.
Core Phenomenon: Termed as “social sensitization”, this category comprises attention to child poverty, awareness-raising and public participation, and social demandingness.
Strategies: Titled as “supporting policymaking”, this category includes designing effective support policies and monitoring management policies and measures.
Underlying Factors: Designated as “continual identification and monitoring of child poverty”, this category consists of developing a database for impoverished children, designing an organizational structure for child poverty monitoring, and creating a map and developing the ecological system of child poverty.
Intervening Factors: Also termed as “support network formation”, this category includes the creation and strengthening of non-profit and non-governmental organizations, social guardianship, and public mobilization.
Outcomes: Entitled as “social well-being of children”, this category encompasses child empowerment, child-centered harm reduction, building social trust, and synergy of resources.

The relationships between the main categories and the subcategories, along with the exploratory research model, are illustrated in Figure 1.
Figure 1. Social advocacy model for poor children (an exploratory research model)
Discussion and Conclusion
Social advocacy aims to expand capacities, encourage, and initiate social changes for the empowerment of society. It enables society to become aware of its rights and utilize them to improve public welfare. This provides civil society with the opportunity to defend itself and even participate in policymaking and decision-making about one’s life and future (McKay & Taket, 2021). Advocacy involves creating or changing policies, laws, regulations, resource distribution, or other decisions that significantly impact people’s lives, and ensuring their implementation. This directly involves politicians, officials, government employees, and private-sector leaders whose decisions affect lives (CGSE, 2019, p. 5). As discussed earlier, utilizing the capacities of social advocacy is one of the most effective solutions to address child poverty. The study results showed that child poverty, as a causal category, could lead to the adoption of support policies through social sensitization. This paves the way for the social well-being of impoverished children, considering underlying and intervening factors. Therefore, the government, civil society, social activists, and support organizations, such as the IKRF, are recommended to apply this model as a suitable platform for enhancing social advocacy and consequently reducing child poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Poverty
  • Social Protection
  • Grounded Theory
  • Imam Khomeini Relief Committee
- ایمان، محمدتقی. (1393). روش­شناسی تحقیقات کیفی. ج 2. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- دانایی­فرد، حسن. (1389). استراتژی­های نظریه­پردازی. تهران: سمت.
- زارع، رضا، و صفری، محمد. (1398). عوامل مرتبط با فقر مطلق در خانواده­های تحت پوشش نهادهای حمـایتی اسـتان فـارس. رفـاه اجتماعی، 19(74)، 47-96.
- صفری دشتکی، محمد، و زارع، رضا. (1399). طراحی و تبیین مدل تدارکات اجتماعی با هدف کاهش فقر در سازمان‌های حمایتی؛ مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پیامدها. مدیریت دولتی، 12(2)، 291-313. Doi: 10.22059/jipa.2020.299633.2719  
- کمیته امداد امام­خمینی. (1400). سالنامه آماری استان خراسان رضوی. تهران: دفتر مرکزی کمیته امداد امام­خمینی (ره).
- قرنی آرانی، بهروز. (1393). بررسی نقش برنامه‌ریزی مشارکتی در کاهش فقر روستایی به‌روش کیفی مطالعه موردی: روستای لزور. پژوهش­های روستایی، 5 (3)، 467-488.
  Doi:10.22059/jrur.2014.53175
- مدنی قهفرخی، سعید. (1397). ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران. تهران: آگاه.
- نیومن، ویلیام لاورنس. (1397). روش­های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کمی و کیفی. ج اول (ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز). تهران: ترمه.
- ناریان، دیپا، چمبرز، رابرت، شاه، میراک، و پتش، پتی. (1390). صدای فقر: فریاد برای تغییر (پیامدهای توسعه)(ترجمه مصطفی ازکیا و جمال رحمتی­­پور). تهران: کیهان.
- واعظی، کیمیا، و سعیدنژاد، روناک. (1398). فقر کودک: علل و پیامدها. آفاق علوم انسانی، 28(5)، 139-152.
- Bessell, S. (2021). Rethinking child poverty. Journal of Human Development and Capabilities, 23(4), 539-561. Doi:10.1080/19452829.2021.1911969
- Center of Government and Society Empowerment (CGSE). (2019). Advocacy to fight poverty. Retrieved from https://iranbssc.ir/wpcontent/uploads/ 2020/04/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C
- Cook, D. L., Livesley, J., Long, T., Sam, M., & Rowland, A. G. (2022). The need for children’s advocacy centres: Hearing the voices of children. Comprehensive Child and Adolescent Nursing, 45(4), 368-382. Doi:10.1080/24694193.2021.1989085
- Creswell, J., & Miller, D. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130.
- Hill, K., Hirsch, D., & Davis, A. (2021). The role of social support networks in helping low income families through uncertain times. Social Policy and Society, 20(1), 17-32. Doi: 10.1017/S1474746420000184
- Inglis, G., Jenkins, P., McHardy, F., Sosu, E., & Wilson, C. (2022). Poverty stigma, mental health, and well-being: A rapid review and synthesis of quantitative and qualitative research. Journal of Community and Applied Social Psychology, 33(4), 783-806. Doi: 10.1002/casp.2677
- Karakasis, G. (2019). Towards an ontological approach to care and child poverty. In N. Brando & G. Schweiger (Eds.), Philosophy and child poverty. (Vol. 1). London: Springer.
- Klink, J. L., Byars-Winston, A., & Bakken, L. L. (2008). Coping efficacy and perceived family support: Potential factors for reducing stress in premedical students. Medical Education, 42(6), 572-579. Doi: 10.1111/j.1365-2923.2008.03091.x
- Lincoln, Y., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lubbers, M. J., García, H. V., Castaño, P. E., Molina, J. L., Casellas, A., & Rebollo, J. G. (2020). Relationships Stretched Thin: Social Support Mobilization in Poverty. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 689(1), 65–88. Doi: 10.1177/0002716220911913
- Marian, M., Darabaneanu, D., Chirodea, F., & Toca, C. (2022). Analysis of social support as an argument for the sustainable construction of the European Community Space. Sustainability, 14(12), 1-19. Doi: 10.3390/su14127448
- McKay, F. H., & Taket, A. (2021). Health equity, social justice and human rights (2nd ed.). London: Routledge.
- Moskowitz, D., Vittinghoff, E., & Schmidt, L. (2013). Reconsidering the effects of poverty and social support on health: A 5-year longitudinal test of the stress-buffering hypothesis. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 90(1), 175–184. Doi:10.1007/s11524-012-9757-8
- Mullen, C. A. (2014). Advocacy for child wellness in high-poverty environments. Kappa Delta Pi Record, 50(4), 157-163. Doi: 10.1080/00228958.2014.960336
- Newman, W. L. (2018). Social research methods: quantitative and qualitative approaches (Vol. 1). Tehran: Termeh.
- O’Leary, A., & Frew, P. M. (2017). Poverty in the United States: Women’s voices (1st ed.). Springer.
- Parolin, Z., & Brady, D. (2019). Extreme child poverty and the role of social policy in the United States. Journal of Poverty and Social Justice, 27(1), 3–22. Doi: 10.1332/175982718X15451316991601
- Schweiger, G., & Graf, G. (2018). Child poverty, well-being and social justice. In M. Shaw & S. Bailey (Eds.), Justice for children and families: A developmental perspective. Cambrigde: Cambridge University Press.
- Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: A practical handbook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and Technique (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- UNICEF. (2010). Child poverty: a priority challenge. Retrieved from https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35983/1/Challenges10-cepal-unicef_es.pdf
- UNICEF. (2021A). Child poverty. Retrieved from https://data.unicef.org/topic/child-poverty/overview/
- UNICEF. (2021B). A review of the use of multidimensional poverty measures: Informing advocacy, policy and accountability to address child poverty. Retrieved from https://www.unicef.org/media/120776/file/Executive%20Summary%20-%20final.pdf
- UNICEF. (2022). The state of global learning poverty: 2022 Update. Retrieved from https://www.unicef.org/media/122921/file/StateofLearningPoverty2022.pdf
- Vangelisti, A. L. (2009). Challenges in conceptualizing social support. Journal of Social and Personal Relationships, 26(1), 39–51. Doi: 10.1177/0265407509105520