نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، اقصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/fakh.2023.395274.1608

چکیده

هـدف از این پژوهش، طراحی مدل حمایت‌گری اجتماعی به منظور کاهش فقر در کودکان است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع نظریه پردازی داده‌بنیاد است. جامعه آماری آن شامل مدیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی کمیته امداد امام خمینی ره استان خراسان رضوی و همچنین اساتید و صاحب نظران دانشگاهست. روش گردآوری داده‌ها، استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته است که به شیوة نظری و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری با 23 نفر از متخصصان و صاحب نظران انجام گرفت. تحلیل متون مصاحبه به روش نظام‌مند در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998)، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که مدل حمایت‌گری اجتماعی کودکان فقیر دارای شش مقوله اصلی و هیجده مقوله فرعی شامل: مقوله علی با عنوان «فقر کودکانه»، در برگیرنده (فقر مادی)، (فقر فرصت) و (فقر ارتباطی)؛ مقولة محوری با عنوان «حساسیت زایی اجتماعی» شامل: (برجسته سازی فقر کودکان)، (آگاهی بخشی و همراه سازی عمومی) و (مطالبه گری اجتماعی)؛ مقوله راهبردها با عنوان «سیاستگذاری حمایت گرا» حاوی: (طراحی سیاست‌های حمایتی اثربخش) و (پایش سیاست‌ها و اقدامات مدیریتی)؛ مقوله عوامل زمینه ای با عنوان «شناسایی و پایش مستمر فقر کودکان» شامل: (تهیه بانک اطلاعاتی کودکان فقیر)، (طراحی ساختار سازمانی پایش فقر کودکان) و (تهیه نقشه و اکوسیستم فقر کودکان)؛ مقوله شرایط مداخله‌گر با عنوان «شکل دهی شبکه‌های حامی» در بر گیرنده: (تشکیل و تقویت سازمان غیردولتی و مردم نهاد)، (کفالت اجتماعی) و (بسیج عمومی)؛ و مقوله پیامدها با عنوان «بهزیستی اجتماعی کودکان» حاوی: (توانمندسازی کودکان)، (کاهش آسیب های اجتماعی کودکانه)، (اعتمادسازی اجتماعی) و (هم افزایی منابع) می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی ره با بهره گیری از این مدل، بستر مناسبی جهت افزایش حمایت گری‌های اجتماعی به منظور رفاه و بهزیستی بیشتر کودکان فقیر فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design a Social Support Model from Poor Children Covered by Supporting Organizations: A Study in Imam Khomeini Relief Committee of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Reza Zare 1
  • Mohammad safari 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Facualty of Management, Economy and Accounting, Payame Noor University, Tehran

2 Ph.D., Public Administration, Islamic Azad University, Deylam Branch, Deylam,

چکیده [English]

Aim of this research is to design a social support model in order to reduce poverty in children. The research method is qualitative and grounded theory. Its statistical population includes managers, experts and social workers of the Imam Khomeini Relief Committee of Khorasan Razavi province, as well as university professors and experts. The method of data collection is the use of semi-structured interviews, which were conducted in a theoretical and purposeful way until theoretical saturation was reached with 23 experts. The analysis of the interview texts was done in a systematic way in the form of Strauss and Corbin (1998) paradigm model, in three stages of open, central and selective coding. Data analysis showed that the model of social support for poor children has six main categories and eighteen sub-categories, including the causal category with the title "child poverty", including (material poverty), (opportunity poverty) and (communication poverty); the central category titled "social sensitization" including: (highlighting child poverty), (awareness and public association) and (social demand); the category of strategies with the title "supportive policy making" including (designing effective support policies) and (monitoring management policies and actions); the category of contextual factors entitled "Identification and continuous monitoring of child poverty" including (preparation of a database of poor children), (designing the organizational structure of child poverty monitoring) and (preparation of a map and ecosystem of child poverty); the category of intervening conditions with the title "Shaping support networks" including(formation and strengthening of non-governmental organizations and NGOs), (social security) and (public mobilization); and the consequences category titled "Children's social well-being" including (empowerment of children), (reduction of children's social harm), (building social trust) and (synergy of resources).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Poverty
  • Social Protection
  • Grounded Theory
  • Imam Khomeini Relief Committee