نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/fakh.2023.393250.1606

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی در منطقه کویری فردوس بود. گردشگری و همچنین فعالیت های ورزشی تفریحی باعث ارتقای سفر و تعامل با افراد دیگر و صمیمیت با محیط می شود. معرفی رویدادهای ورزشی و مشارکت شرکت‌کنندگان داخلی و بین‌المللی می تواند به درآمد کشور کمک قابل توجهی نماید که به آن کمتر توجه شده است.

روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران ورزشی در منطقه کویری شهرستان فردوس در بهار 1401 و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر احتمالی بوده است، تعداد نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران و با توجه به جامعه آماری نامحدود 384 نفر (به تقریب 400 نفر) در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق تحلیل عاملی تائیدی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجش و مورد تائید قرار گرفت. در این پژوهش برای سنجش آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار آموس استفاده شده است.

یافته ها: نشان داد که عواملی چون جاذبه های طبیعی، زیرساخت، فرهنگ و مدیریت از عوامل تاثیرگذار بر جاذبه های گردشگری در منطقه کویری فردوس می باشند. بیشترین تاثیرگذاری متعلق به عوامل و جاذبه های طبیعی (با 49 درصد) بود.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برخی از قابلیت های این منطقه وجود مناطق نمونه گردشگری مانند شهر تون، باغستان، آبگرم معدنی فردوس و سایر جاذبه های متنوع گردشگری، تاریخی و تفرجگاهی معرفی شده است که از راهبردها و سیاست های زیرساختی لازم جهت جذب گردشگران و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش نام برده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The analysis of indicators affecting the attraction of tourists in sports in the deserts of Ferdows

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi pazandeh 1
  • seyyed mohammad hossein razavi 2
  • ُُSaeed Amirnejad 3
  • Nasrollah Mohammadi 4

1 PhD student in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Shomal University, Amol, Iran

2 Professor in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Saeed Amirnejad، Assistant professor، University of Art، Tehran، Iran

4 Nasrollah Mohammadi، Assistant Professor Department of Sport Management، Payame Noor، University (PNU)، Tehran، Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to analyze the factors affecting sports tourism in the Ferdous desert region. Tourism as well as recreational sports activities promote travel and interaction with other people and intimacy with the environment. The introduction of sports events and the participation of domestic and international participants can significantly contribute to the country's income, which has received little attention.

Research method: The research method was descriptive-survey. The statistical population of this research includes all sports tourists in the desert area of Ferdous city in the spring of 1401 and the sampling method in the current research was prospective, the number of statistical sample was considered to be 384 people (approximately 400 people) according to Cochran's formula and according to the unlimited statistical population. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, whose validity was measured and confirmed through confirmatory factor analysis and its reliability using Cronbach's alpha. In this research, structural equation model with Amos software was used to measure inferential statistics.

Findings: It showed that factors such as natural attractions, infrastructure, culture and management are factors influencing tourism attractions in Ferdows desert region. The most influential were natural factors and attractions (with 49 percent).

Conclusion: The results showed that some of the capabilities of this region are the existence of exemplary tourism areas such as Tun City, Baghistan, Ferdous Mineral Spa and other diverse tourist, historical and resort attractions, which have been introduced as necessary infrastructure strategies and policies to attract tourists and support investment in this sector. Due to the pristine and desert location of Ferdous city in terms of natural and then cultural and administrative attractions, this city can be used to hold sports suitable for the desert and to hold multilateral meetings and desert competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdows
  • desert
  • sports tourism
  • natural resources