نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت، تهران، ایران،

2 استادیار علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت، تهران، ایران

چکیده

مناطق یکی از بخش‌های مهم جهت رشد اقتصادی و تولید یک کشور به شمار می‌آید. ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی نشان‌دهنده بهره‌گیری متناسب از منابع انسانی و طبیعی متناسب به هر منطقه است. امروزه رشد اقتصادی مناطق یک بحث کلیدی و مهم برای دولت و جامعه محسوب می‌شود. رشد اقتصادی یک منطقه دربرگیرنده رشد همه‌جانبه در تمام بخش‌های موجود در آن جامعه است تحقیق حاضر بررسی رشد و رونق اقتصادی پنجاه‌ودو شهرستان در منطقه ۹ آمایش سرزمین از طریق رتبه‌بندی ارزش‌افزوده انجام شده است؛ بنابراین، ابتدا با استفاده ازنظر دوازده نفر از خبرگان و متخصصین مبتنی بر روش تحلیل سلسله‌مراتبی ضریب اهمیت بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات شناسایی شد، سپس جهت دستیابی به رتبه شهرستان‌ها با استفاده از داده‌های مرکز آمار    و با استفاده از روش تاپسیس شهرستان‌هایی که ایجاد رونق اقتصادی در منطقه را دارند شناسایی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد جهت رونق اقتصادی به ترتیب بخش کشاورزی، معدن، خدمات و صنعت از اهمیت بالایی در منطقه برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش تاپسیس مشخص شد جهت ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین، به ترتیب شهرستان مشهد با گرفتن ضریب 59/0 در رتبه اول قرار گرفت است و به ترتیب شهرستان‌های خواف 46/0 و زیر کوه 41/0 در رتبه دوم و سوم قرارداد‌‌ و شهرستان‌های صالح‌آباد 014/0، ششتمد 023/0 و کوه سرخ 002/0 به ترتیب در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی در منطقه می‌بایست منابع و تسهیلات مختلف را جهت ایجاد رونق اقتصادی در بخش‌های کشاورزی صنعت، خدمات و معدن در اولویت قرار دهند و امکانات زیرساختی را جهت ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرستان‌های کم برخوردار فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking the Capacities for Creating Economic Prosperity in Region 9 of Land Use Planning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghaffaryfard 1
  • mohsen zangene 2
  • abdolbasir ghaderi 3

1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Ahlul Bayt International University, Iran, (Corresponding Author)

2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Ahlul Bayt International University, Iran,

3 MA Student of Economics, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Ahlul Bayt International University, Iran abdulbasir.

چکیده [English]

Introduction
Assessing the capacity to foster economic prosperity is a critical and constructive factor for planning and implementing any government’s long-term strategies within a region or society. Without an accurate evaluation of economic prosperity, governments and economic policymakers may encounter epistemological challenges within their economic communities. Therefore, a comprehensive understanding of a region’s economic prosperity is essential for policy planning. Regions and villages serve as the primary levels of management and are the main implementers of government policies. In today’s world, the regional economy plays a significant role in management and development planning. The regional economy comprises various sectors, each possessing different capacities and capabilities. For regional development and national development planning, it is imperative not to make assumptions about investment, production, and employment being constant across all sectors. Optimal allocation of production facilities and resources requires consideration of regional potentials and capabilities in the production of goods and services in all national development plans. This approach can potentially increase the share of economic sectors in national production. Therefore, identifying drivers to create economic prosperity in the 9th region of land use planning is considered an important strategy for implementing economic development growth policies. Given the importance of this subject, this research aims to measure the capacity for creating economic prosperity in the 9th district using a multi-criteria decision-making method. The research seeks to assess which cities have a higher capacity and potential for creating economic prosperity in the 9th region. It also aims to determine the importance coefficient of different economic sectors from experts’ perspectives. The results indicate that agriculture, mining, services, and industry are highly significant in the region for economic prosperity.
Methods
The main objective of this study is to identify the drivers of economic prosperity among large cities (region 9 of land use planning) based on a multi-criteria decision-making model. This study is applied in terms of its objectives. The data collection methodology is based on library and documentary data, as well as questionnaires. The output from these questionnaires has been processed using Expert Choice software. The research approach is descriptive-analytical. The data used in this research are obtained from the Statistical Center of Iran. The study’s statistical population encompasses nine regions (South, North, and Razavi) and 52 counties within these regions. The research aims to rank these nine regions and 52 counties using the TOPSIS model and hierarchical analysis. The methodology for implementing this ranking process is detailed in the following sections.
 
Findings
The findings from the TOPSIS (AHP) model, based on the insights of twelve experts in the field of economic sciences and planning, indicate that the agriculture index, with a weight of 0.421, is ranked first. This is followed by the mining index with a weight of 0.277 in second place, and the service index with a weight of 0.157 in third place. The industry index, with a weight of 0.145, is positioned last. When excluding the added value of oil and gas, the cities are ranked as follows: Mashhad leads with a score of 0.593, followed by Khaf with a score of 0.463, and Zirkuh with a score of 0.414, placing them in first, second, and third places respectively. Conversely, the cities of Salehabad (score: 0.014), Sheshtamad (score: 0.002), and Kuhsorkh (score: 0.001) are ranked at the bottom.
 
Conclusion
This study aims to rank the potential for economic prosperity in the ninth region of Iran’s land use planning. The ranking is based on a multi-criteria decision-making model, utilizing four sub-economic indices from the country’s national accounts in 2020. These economic sub-indices are categorized into four sectors: agriculture, industry, mining, and services. The Analytic Hierarchy Process (AHP) model was employed to weight these indices and determine their significance. Through pairwise comparison of the four indices and assigning weights based on expert opinions, it was determined that the agriculture sector received the highest weight of 0.421, followed by mining with a weight of 0.277. The service sector was assigned a lower weight of 0.157, while the industry sector received the lowest weight of 0.145.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Prosperity
  • Added Value
  • Hierarchical Analysis
  • Land Use Planning
 
- امیدوار، زینت، و مقدسی، رضا. (۱۳۹۸). برآورد ارزش‌افزوده بالقوه زیربخش‌های کشاورزی (مقایسه رهیافت‌های نوین و مرسوم). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 27 (۱۰۵)، ۱۷۱-۲۰۴.
- ایزری، مهدی، و فغانی، فاطمه. (۱۳۹2). کاربرد AHP و Tapsis جهت اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن. تحقیق در عملیات و کاربردهای آن (ریاضی کاربردی سابق) دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 10 (1)، ۴۳-۵۷.
- بختیاری،‏ صادق، و دهقان‌زاده‏، مجید. (1392). نقش فعالیت‌های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده - ستانده (مناطق شهری). برنامه‌ریزی و بودجه، 18 (2)، 59-79.
- جعفری صمیمی، احمد، و سادات نقوی،‏ سمیه. (1387). بررسی مزیت نسبی ارزش‌افزوده‌ای بخش‌های اقتصادی در منطقه بر اساس عملکرد برنامه سوم توسعه. دانش و توسعه، 15 (23)، 1-24
- جوانشیری‏، مهدی، نامدارزاده، مسلم، و نبیونی،‏ سیروس. (1400). شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های آمایش سرزمین (مطالعة موردی: استان رضوی). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 12 (42)، 62 -87.
- حبیبی­نسب، سیدمحمدابراهیم، موقری، هادی، و باسخا، مهدی. (۱۳۹۱). عوامل مؤثر بر ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی با ده نفرکارکن و بیش‌تر. تحقیقات اقتصادی، ۹۲ (45)، ۴۷-۶۴.
- خاکپور، براتعلی. (۱۳۸۴). بررسی وضعیت اقتصادی نواحی روستایی و تأثیر آن بر مهاجرت‌های روستایی شهرستان شیروان. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 2 (4)، 159-180.
- ‌خنیفر،‏‏ حسین. (1389). درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و کاربردهای آن در ایران. مجله آمایش سرزمین، 2 (2)، 5-26.
- درانی، رفیعی، و براتی، جواد. (۱۳۹۳). نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان رضوی. مطالعات مدیریت گردشگری، 8 (25)، ۱۰۹-۱۳۴.
 
- رمضانی، سیدمهدی، حاجی‌پور، میثم، و بهروزی، محمد. (۱۳۹۳). اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی استان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). مجله اقتصادی، 14 (9و10)، ۵۵-۸۲.
- رولاند، جرالد. (۱۳۹۶). اقتصاد توسعه. ترجمه محمد سلیمانی. تهران: کتاب نوین.
- سپهوند، فاطمه، و نادری، مهدی. (۱۳۹۹). راهکارهای توسعه مناطق روستایی در شهرستان نهاوند با تأکید بر متنوع‌سازی اقتصاد. فصلنامه روستا و توسعه، 24 (۹۴)، 1-32.
- سخایی، عمادالدین، فهیمی­فر، فاطمه، و فهیمی­فر، فرزاد. (۱۳۹۴). پایش عملکرد و رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس شاخص‌های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی، 15 (11و 12)، 26-5.
- شاکری، عباس. (۱۳۹۵). اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاست‌ها. تهران: رافع.
- صادقی شاهدانی، مهدی، و غفاری ﻓﺮد،‏ محمد. (۱۳۸۸). ﺑﺮرﺳﯽ مزیت‌های ﻧﺴـﺒﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در شهرستان‌های ﮐﺸﻮر.  پژوهش‌ها و سیاست‌های اﻗﺘصادی، 7 (50)، ۱۱۵-۱۳۶.
- عبدلی، قهرمان، راضیه، کاردگر، ابوطالب، کاظمی، و محمد مولایی، قلیچی. (۱۳۹۶). رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر ایجاد ارزش‌افزوده زیر بخش‌های اقتصادی براساس مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره (Viktor). برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7 (26)، ۱-۱۴.
- فرجی­راد، خدر، و کاظمیان،‏ غلامرضا (1396). تحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعه منطقه‌ای در استان خراسان شمالی. جامعه شناسی کاربردی، 28 (4)، 155 -172.
- فشاری، مجید. (1395). عوامل مؤثر بر مدت‌زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقا). مدل‌سازی اقتصادی، 10 (3)، 97-120.
- محمدزاده، پرویز، بهشتی، محمدباقر، و قاسملو، خلیل (۱۳۹۷). تحلیل تغییرات ساختاری و مزیت رقابت بخش‌های اقتصادی شهرستان‌های کشور با استفاده از مدل تغییر سهم پویایی و فضایی. سیاست‌های اقتصادی، 26 (88)، ۷۱-۱۰۶.
- محنت­فر، یوسف، سلیمانی، حامد، و بابایی، سیدبیژن. (۱۳۹۴). تأیید ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌ها در برنامه چهارم توسعه (با تأکید بر بخش کشاورزی) با استفاده از داده‌های تابلوی. پژوهش‌نامه اقتصاد کلان، 10 (20)، ۱-۱۶.
- موسوی، میرنجف، و کهکی، سادات فاطمه. (1395). اولویت‌سنجی شاخص‌های توسعه ایرانی­ـ ‌اسلامی در تحقق آمایش سرزمین در استان خراسان رضوی (با رویکرد عدالت‌محوری). فصلنامه جغرافیا‌ و توسعه، 14 (45)، 93 -120.
- موسوی، میرنجف، قادری، رضا، تقیلو، علی اکبر، و سادات کهکی، فاطمه. (1397). تدوین سناریوهای تحقق‌پذیری آمایش سرزمین استان رضوی. آمایش سرزمین، 10 (1)، 65-91.
- نجفی، امیرعباس، فرهنگ مقدم، بابک، نورزایی، عصمت الله، و موحدی، فاصمه. (۱۳۹۵). ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی. پژوهش‌نامه حمل‌ونقل، 13 (1)، 88-100.
- وثوقی، فاطمه. (۱۳۷۷). منطقه‌بندی در ایران. تحقیقات جغرافیایی، 49 (50)، ۲۵-۴۶.
- یزدان­جو، مینا، و ربیعی، مهناز. (۱۳۹5). ارزش‌افزوده اقتصادی و ارزش‌افزوده بازار. مجموعه مقالات کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم‌انسانی 10(3)، 1-12.
 
- Bettencort, M. (2010). Financial development and economic growth in Latin America: Is Schumpeter right? Journal of Policy Modeling, 34(12), 458-475.
- Castro, V. (2012). The duration of Economic expansions and recessions: more than duration dependence. Journal of Macroeconomics, 32(20), 347-365.
- Gao, Y., Zheng, Y., Hu, A., & Meng, G. (2015). Input-Output-Based Genuine Value Added and Genuine Productivity in China’s Industrial Sectors (1995-2010), Institute of Development Economics. Proceedings of the German Development Economics Conference, 2(13), 132-151.
- Monchuk, D. C., Miraowski, J. A., & Hayes, D. J. (2007). An analysis of regional economic growth in the U.S. Midwest. Review of Agricultural Economics, 29(1), 17-39.
- Nicholas, A., Ghassen, M., Emmanuel, S., Ahdi, N. A., & Rangan, G. (2014). Dutch disease effect of oil rent on agriculture value added in middle east and north African (MENA) countries. Journal of Energy Economics, 45(3), 485-490.
- Odedokun, M. O. (1996). Alternative econometric approaches for analyzing the role of the financial sector in economic growth: Time-series evidence from LDCs. Journal of Development Economics, 50, 119-146.
- Wang, R., Bing, X., Suocheng, D., Zehong, L., Duoxun, B., & Zhang, W. (2021). Research on the spatial differentiation and driving forces of eco-efficiency of regional tourism in China. Journal of Sustainability, 13(1), 259-280.