نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

بروز رفتار­های ضداجتماعی، سبب نقض قوانین اجتماعی و برهم­خوردن مقررات می­شود. بسیاری از زندانیان، به ­همین علل، بخشی از زندگی خود را در زندان به سر می­برند. در این مورد باید بیان داشت که درمان­های مختلفی در زمینه کاهش گرایش به رفتار­های ضداجتماعی و بروز این رفتار­ها، می­تواند اثربخش باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی معنویت­درمانی و آموزش شفقت به خود بر رفتار­های ضداجتماعی زندانیان انجام گرفته است. روش این پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون­ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش، زندانیان شهرستان بیرجند در شش‌ماهه نخست سال 1400 بودند که با توجه به ملاک‌های ورود به پژوهش و شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 60 نفر حاضر به همکاری شدند و به‌طور تصادفی به سه گروه، دو گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. روش اجرای مداخله آموزش شفقت به خود (8 جلسه) و معنویت­درمانی (12جلسه) به‌صورت آموزش برای گروه‌های موردآزمایش بود و لازم به ذکر است که گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند. ابزار گردآوری داده‌ها نیز فهرست وارسی رفتارهای ضداجتماعی خادمی و سیف (1390) بود. جهت تجزیه ­و­تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس آمیخته (کوواریانس چندمتغیره) و نرم‌افزار SPSS-23 استفاده شد. نتایج تحلیل مقایسه‌های چندگانه نشان داد اثربخشی معنویت­درمانی و آموزش شفقت به خود بر گرایش‌های ضداجتماعی معنادار است. میانگین‌های تعدیل‌شده نشان داد اثربخشی آموزش شفقت به خود بیشتر از معنویت­درمانی است؛ به‌طوری‌که میانگین گرایش‌های ضداجتماعی در گروه آموزش شفقت به خود (58/17) از گروه معنویت­درمانی (28/20) کمتر است. به­طورکلی می­توان نتیجه گرفت استفاده از معنویت­درمانی و درمان مبتنی بر شفقت به خود می­تواند موجبات کاهش بروز رفتار­های ضداجتماعی و گرایش به­ آن را در زندانیان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of spiritual therapy and self-compassion training on antisocial behavior of prisoners (Study case: Birjand prison)

نویسندگان [English]

  • Hossein Reza Nakhaei 1
  • mohammd hasan ghanifar 2
  • fatemeh shabizadeh 3

1 PhD student in Educational Psychology, Department of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Literature and Human Sciences, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

چکیده [English]

There are antisocial behaviors in any society, and delinquent people and antisocial personalities have a wide range of harmful behaviors, including breaking the law, violating the rights of others, aggression (O'Connell, 2023: 5), defiant in front of official authorities., disruption of social order (Nasaescu, & et al., 2020: 8), damage to public property and theft that lead to their imprisonment (Mahdiani, Farzadi and Faramarzi, 2018: 3). Antisocial behavior includes a series of crimes that occur at a certain time and place (Tarkarani, Moradinejhad and Roshanpoor, 2020: 2) and is observed at different ages.
Several studies have been undertaken in the area of establishing intervention programs and examining their efficacy in reducing antisocial behaviors (Damavandian, 2022: 6). Teaching self-compassion is one of these strategies (Afshani and Abou'ee, 2019: 2). Based on Neff & Germer (2017), self-compassion is being kind to oneself, experiencing and being affected by the suffering of others, and it is an effective factor in reducing the occurrence of harmful behaviors (Wu & Zhang, 2023: 7). the river
Furthermore, in this context, the role of spirituality and spiritual education should not be neglected. Beliefs and religious beliefs were extremely important at all times (Hedayati Dana, Saberi and Nasrollahi, 2022: 3). Spirituality is one of the capabilities of humans that provides them with ways to cope and problem-solving strategies (Mousavi et al., 2022: 4). The positive effect of spiritual therapy on psychological well-being (Frogosa, 2022: 20), anger reduction (Muhammad, Sakari & Omar, 2022: 3), drug addiction treatment (Abidin, 2022: 5), psychosocial adaptation (Toledo, Ochoa & Farias, 2021: 3 and 4) is specified.
The goal of the current study is to compare the efficacy of spiritual therapy and self-compassion training on the antisocial behavior of prisoners in light of the aforementioned explanations. It appears that self-compassion training and spiritual therapy can be used as intervention methods to reduce the incidence of antisocial behaviors.
   
Methodology
The current research is a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research was formed by all prisoners of Birjand city in the first six months of 1400. The number of sample members in this research was made up of 60 male prisoners who were willing to cooperate which had the criteria to enter the research. This number was selected by available sampling and randomly divided into three groups, two experimental groups (20 people), and a control group (20 people). To measure antisocial tendencies, the scale of antisocial behavior of Khademi prisoners (2013) was used, which contains 15 items about antisocial behavior, which was prepared based on the diagnostic criteria of DSM-IV-TR2. This scale is scored on a 4-point Likert scale from never observed (0) to frequently observed (3). While the other experimental group underwent spirituality-therapy with revision (Galanter & Siegel, 2009: 28) in 12 90-minute sessions, the experimental group underwent training based on Gilbert's (2009) package for compassion-therapy, while the control group received no training in accordance with the research's hypotheses and methodology. The data was analyzed using SPSS version 23 statistical software. In the descriptive part, descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) were used, and in the analytical part, mixed variance analysis test (multivariate covariance) was used to check the research hypotheses.
 
Findings
Based on the nature of the research, the average and standard deviation of the scores of the components of antisocial tendencies in two stages of measurement are separately given for the experimental and control groups, were studied.
To study the effectiveness of spiritual therapy and self-compassion training on antisocial tendencies, univariate covariance analysis was used. Checking a few statistical presumptions is important before running this test. The interaction effect of the group and the pre-test, which was 3043.35 for the sum of squares with three degrees of freedom and the F value was 2.83 at a significance level of 0.08, was the cause of changes in the regression line slope test. The results of the analysis of statistical assumptions showed that the test of the equality of the slope of the regression line, and the precondition of the equality of variances (using Levine's test) are the same for the experimental and control groups (the interaction between the experimental conditions and the covariance variable is not significant) and the use of covariance analysis is unimpeded (p<0.05).
The major impact of spiritual therapy and self-compassion training on antisocial behavior inclinations in the post-test is substantial, according to the ANCOVA findings, which exclude the influence of pre-test antisocial tendencies scores as a covariate. The observed difference among the average scores of antisocial tendencies of the participants of the experimental-control groups based on the group membership in the post-test stage is significant with 95% confidence (P<0.05). The intervention rate is 0.45. The adjusted averages are presented in the table, that is, the effect of the pre-test variable was statistically removed.
The adjusted averages show that the average score of antisocial tendencies of experimental groups is more reduced compared to the control group.
 
Discussion
The present study was conducted with the aim of surveying and comparing the effectiveness of spiritual therapy, and self-compassion training on the antisocial behaviors of prisoners in Birjand city. The study's findings demonstrate that spiritual and self-compassion-based therapies may both effectively lower the propensity and prevalence of antisocial conduct among convicts. Based on this, the results of the present study, while providing a basis for conducting extensive research on treatments based on spirituality, and self-compassion, help psychotherapists and counselors use these treatment approaches in similar cases to reduce the incidence of behaviors destructive and abnormal use in their clients. Another suggestion of the current research is that in future researches, the community of female prisoners should be used for the effectiveness of mentioned treatments and a comparison of the effectiveness of the treatments in two groups of women and men should be presented. In addition, by using spiritual therapy and self-compassion-based techniques until they are freed from jail, helpers and counselors who provide counseling services to inmates may lower delinquent and antisocial ideas in prisoners. Additionally, it is important to reduce the frequency of these activities among convicts. therapy, therapy based on self-compassion, antisocial behaviors, prisoners.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual therapy
  • therapy based on self-compassion
  • antisocial behaviors
  • prisoners
- ابویی، عارفه؛ برزگر بفرویی، کاظم؛ رحیمی، مهدی (1400). "اثربخشی آموزش شفقت به خود بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری خاص". مطالعات روان­شناسی تربیتی، سال هجدهم، ش 43 (پاییز): 101-121.
- اسدی بیجائیه، جهان­سادات، و دیگران (1400). "اثربخشی آموزش شفقت به خود بر رضایت از زندگی و تاب‌آوری زنان سالمند". روان‌شناسی پیری، دوره 7، ش 1 (بهار): 55-67.
- افتخاری، رامین؛ حیدری، حسن؛ داوودی، حسین (1399). "درمان متمرکز بر شفقت بر ناگویی هیجانی، سازش­یافتگی فردی­ـ اجتماعی و تاب‌آوری". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال شصت و سوم، ش 3 (تابستان): 2402-2413.
- افخمی اردکانی، ملیحه؛ دهقان، ماریه (1397). "اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت­درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم شهرستان اردکان". پژوهشنامه روان­شناسی اسلامی، دوره 4، ش 9 (پاییز و زمستان): 29-53.
- افشانی، سیدعلیرضا؛ ابویی، آزاده (1398). "اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش‌آموزان". خانواده و پژوهش، سال شانزدهم، ش 3 (پاییز): 103-124.
- امجدیان، فرزانه؛ جعفری، اصغر؛ قمری، محمد (1402). "مقایسه اثربخشی درمان هیجان­مدار و آموزش شفقت به خود در تاب­آوری و کاهش آسیب­پذیری روانی­ـ بدنی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری (خواندن و نوشتن)". فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، دوره 14، ش 55 (پاییز): 151-183.
- انصاف­داران، فریده؛ بساک­نژاد، سودابه؛ ارشدی، نسرین (1398). "اثربخشی برنامه آموزشی جایگزین پرخاشگری بر رفتارهای ضداجتماعی و نشخوار خشم در دختران نوجوان شهر اهواز". آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دوره ۷، ش 3 (پاییز): 306-315.
- باقری شیخانگفشه، فرزین، و دیگران (1401). "اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر اختلال وسواس فکری­ـ عملی و اختلال استرس پس از ضربه در پرستاران دارای فرسودگی کووید ۱۹ (یک مطالعه نیمه­­تجربی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال بیست و یکم، ش 11 (زمستان): ۱۱15-۱۱32.
- برقی ایرانی، زیبا؛ دهقان صابر، لیلا (1399). "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنویت­درمانی بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب زنان سالمند". روان‌شناسی پیری، دوره 6، ش 4 (زمستان): 321-339.
- پیرجاوید، فاطمه؛ توزنده­جانی، حسن؛ باقرزاده گل­مکانی، زهرا (1400). "مقایسه اثربخشی شفقت­درمانی و درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر خودانتقادی و افسردگی مبتلایان به افسردگی اساسی". روش­ها و مدل­های روان­شناختی، دوره 12، ش 46 (زمستان): 53-68.
- پیروی، مریم، و دیگران (1401). "مقایسه اثربخشی امیددرمانی و معنویت­درمانی بر کیفیت زندگی و شاخص‌های زیستی زنان مبتلا به دیابت". روان­شناسی کاربردی، دوره 16، ش 2 (تابستان): 183-200.
- ترکارانی، مجتبی؛ مرادی­نژاد، الهام؛ روشن­پور، امین (1399). "زیست بزهکارانه: بررسی فرایند بزهکارشدن نوجوانان در محلات کم­برخوردار شهر خرم­آباد". پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، دوره 7، ش 25 (پاییز): 133-178.
- چراغ­پور خنکدار، رقیه؛ شکری فومشی، الناز (1401). "اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان، خودمراقبتی و خودارزشمندی سالمندان مقیم سرای سالمندان". پیشرفت­های نوین در روان­شناسی، علوم تربیتی و آموزش‌ و پرورش، دوره 5، ش 46 (بهار): 43-54.
- حسینی­مهر، نجمه؛ خضری­مقدم، نوشیروان؛ پوراحسان، سمیه (1400). "اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر خودکارآمدی اجتماعی، تحمل پریشانی و خودانتقادی در دختران نوجوان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی". پژوهشنامه روان­شناسی مثبت، دوره 7، ش 2 (تابستان): 33-48.
- خادمی، علی؛ سیف، علی‌اکبر (1390). "بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های فراشناختی در کاهش رفتارهای ضداجتماعی جوانان زندان مرکزی ارومیه". تحقیقات علوم رفتاری، سال سوم، ش 9 (پاییز): 186-197.
- خان­محمدی مجندهی، رقیه (1399). "رابطه انسجام خانواده و توانایی حل مسئله با نگرش به رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان دختر". رویش روان­شناسی، دوره 9، ش 1 (بهار): 81-88.
- دریکوند، فتانه؛ یزدان­بخش، کامران؛ کرمی، جهانگیر (1401). "اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، بر مشکلات برونی‌سازی­شده (پرخاشگری و بزهکاری) دانش‌آموزان قلدر". دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، دوره 23، ش 2 (تابستان): 40-51.
- دماوندیان، ارمغان، و دیگران (1401). "بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پرخاشگری، رفتارهای خودآسیب‌رسان و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار". علوم روان­شناختی، سال بیست و یکم، ش 112 (تابستان): 797-818.
- رحمانی، سهیلا، و دیگران (1399). "اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و حساسیت اضطرابی در پرستاران زن". روان­پرستاری، سال هشتم، ش 4 (پاییز): ۹۹-۱۱۰.
- رحمتی، صمد، و دیگران (1399). "اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار". پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، سال دهم، ش 37 (بهار): 45-64.  
- رشیدی، شیما؛ چوب­فروش­زاده، آزاده؛ متقی دستنائی، شکوفه (1401). "اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر مؤلفه‌های خودتعیین­گری و افکار خودکشی در نوجوانان دختر دارای سابقه خودزنی". پژوهش­های نوین روان­شناختی، دوره 17، ش 68 (زمستان): 133-143.
- رضایی، احسان (1401). "اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر شادکامی دختران نوجوان خانواده‌های از­هم‌­گسیخته". مطالعات راهبردی بسیج، دوره 25، ش 95 (تابستان): 123-151.
- رمضانی، بتول؛ بختیاری، فروغ (1397). "اثربخشی معنویت­درمانی بر اجتناب شناختی و پریشانی­روان شناختی سالمندان حاضر در خانه سالمندان". سالمندشناسی، سال سوم، ش 4 (زمستان): 32-41. 
- ریاحی­نیا، اکرم؛ صفری، یدالله (1399). "اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگی، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در مردان سوء­مصرف­کننده مواد مخدر". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره 63، ش 5 (تابستان): 2892-2901.
- سپاسی، ندا، و دیگران (1399). "تأثیر معنویت­درمانی در بهبود علائم اعتیاد به اینترنت و ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان". سلامت و مراقبت، سال بیست و دوم، ش 3 (پاییز): 224-235. 
- سپهوند، فاطمه؛ رضایی، فاطمه؛ میردریکوند، فضل­الله (1401). "تأثیر معنویت­درمانی مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر سلامت معنوی، سرسختی روان‌شناختی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور". فصلنامه خون، دوره ۱۹، ش 3 (پاییز): 224-233.
- شاکری­نسب، محسن، و دیگران (1401). "اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان بیش‌فعال". روان­شناسی بالینی و شخصیت، سال بیست، ش 38 (تابستان): 17-29.
- صالح­آبادی، اعظم؛ ناعمی، علی­محمد (1399). "تأثیر آموزش شفقت به ‌خود بر امیدواری و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری". روانشناسی افراد استثنایی، دوره 10، ش 39 (پاییز): 157-178.
- صفاری­نیا، مجید؛ مرتضائی­کرهرودی، زهره؛ علیپور، احمد (1401). "اثربخشی شفقت­درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری". خانواده­درمانی کاربردی، دوره 3، ش 3 (پاییز): 457-473.
- صلاحی­نژاد، مهسا، و دیگران (1401). "تأثیر معنویت­درمانی بر سبک زندگی بیماران تحت همودیالیز". علوم مراقبتی نظامی، دوره ۸، ش 2 (تابستان): 193-201.
- عامری، زینب، و دیگران (1400). "اثربخشی آموزش معنویت­درمانی بر تحمل پریشانی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان خون: یک مطالعه راهنما". سلامت اجتماعی، دوره 8، ش 2 (تابستان): 275-287.
- عباسی، مهشید، و دیگران (1401). "اثربخشی معنویت‌درمانی گروهی بر تاب‌آوری و سبک‌های مقابله‌ای خانواده‌های معتادان در حال ترک". Iranian Journal of Health Psychology، دوره 5، ش3 (تابستان): 47-58.
- عشایری، طاها، و دیگران (1401). "رابطه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1387 تا 1400". مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 9، ش 4 (زمستان): 543-568.
- عمویی، محمد؛ خیاطان، فلور (1398). "اثربخشی معنویت­درمانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر خشم نوجوانان". مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، دوره ۴، ش 2 (تابستان): 37-64. 
- کاوسی، لیلی؛ عباسی، قدرت­الله؛ میرزائیان، بهرام (1400). "اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر پریشانی روان­شناختی، تصور از خود و حمایت اجتماعی درک‌شده افراد مبتلا به اختلال پرخوری". روان­پرستاری، دوره ۹، ش 3 (تابستان): 50-62. 
- کمری، سامان، و دیگران (1394). "اثربخشی آموزش معنویت­درمانی مبتنی بر مثبت­نگری بر میزان شادکامی و خوش­بینی نوجوانان". روان­شناسی اجتماعی، دوره 3، ش 36 (پاییز): 103-118.
- گیلبرت، پائول (1395). درمان متمرکز بر شفقت. ترجمه مهرنوش اثباتی و علی فیضی. تهران: ابن‌سینا.
- محمدی سنگاچین دوست، علیرضا، و دیگران (1401). "تأثیر آموزش شفقت به خود بر مؤلفه­های کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی". روان­شناسی افراد استثنایی، دوره 12، ش 46 (تابستان): 23-48.  
- موسوی، بابک، و دیگران (1401). "اثربخشی معنویت­درمانی مبتنی بر مهارت­های ارتباطی بر ولع مصرف مواد، امید به زندگی و بهزیستی روان­شناختی معتادان تحت درمان". پژوهش­های نوین روان­شناختی، دوره 17، ش 67 (پاییز): 249-257.
- موسوی، مهدیه­سادات؛ بخشی­پور، ابوالفضل؛ مهدیان، حسین (1400). "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی­شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی". اصول بهداشت روانی، دوره 23، ش 4 (تابستان): 285-298.
- مهدیانی، زینت؛ فرزادی، فاطمه؛ فرامرزی، حمید (1397). "رابطه علّی خشونت خانوادگی (خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی) و متغیرهای اجتماعی (ساختار محله و مشارکت مدرسه) با رفتار ضداجتماعی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت با میانجی‌گری تکانش­گری، خودمهارگری و جسارت". پژوهش­های نوین روان­شناختی، دوره 13، ش 49 (بهار): 187-214.
- نیابتی­ چرندابی، هما؛ محمدخانی، غزاله؛ عیسی­زاده، فاطمه (1401). "اثربخشی معنویت­درمانی گروهی بر سلامت اجتماعی و افسردگی در مبتلایان به اختلال هویت جنسی". سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، دوره ۶، ش 2 (تابستان): 51-59.
- ورمرزیاری، زهرا؛ گل­پور، رضا (1401). "اثربخشی آموزش شفقت به خود بر خودانتقادی و خودکارآمدی اجتماعی دانش­آموزان دختر مبتلا به اضطراب امتحان". ایده­های نوین روا­ن­شناسی، دوره ۱۲، ش 16 (تابستان): 1-13. 
- هدایتی‌دانا، سوسن؛ صابری، هایده؛ نصراللهی، بیتا (1401). "مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی و معنویت­درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره 65، ش 4 (تابستان): 1566-1587.
 
- Abidin, M. S. A. Z., et al. (2022). “The Practice of Islamic Psychospiritual Therapy in the Treatment of Drug Addiction at Rehabilitation Centres in Malaysia”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, Vol. 24, No. 2: 143-168.
- Crozier, A. J.; Mosewich, A. D.; Ferguson, L. J. (2019). “The company we keep: Exploring the relationship between perceived teammate selfcompassion and athlete self-compassion”. Psychology of Sport and Exercise, No. 40: 152-155.
- Darvishi, A.; Otaghi, M.; Mami, S. (2020). “The effectiveness of spiritual therapy on spiritual well-being, self-esteem and self-efficacy in patients on hemodialysis”. Journal of religion and health, Vol. 59, No. 1: 277-288.‏
- Frogosa, S. F. (2022). “Parent-Child Communication and Psychological Well Being of Drug Users: Basis for Psycho-Spiritual Therapy”. Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 3: 6559-6582.‏
- Frostadottir, A. D.; Dorjee, D. (2019). “Effects of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) and compassion focused therapy (CFT) on symptom change, mindfulness, self-compassion, and rumination in clients with depression, anxiety and stress”. Frontiers in psychology, No. 10: 1099-1109.‏
- Frunza, M.; Frunza, S.; Grad, N. O. (2019). “The role of spirituality in therapeutic practices”. Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 18, No. 53: 60-74.‏
- Galanter, M.; Siegel, C. (2009). “Training manual for spirituality discussion groups for mental health with focus on cultural competency center”. Center for Spirituality and Healthcare.
- Li, J. J. (2017). “Assessing the interplay between multigenic and environmental influences on adolescent to adult pathways of antisocial behaviors”. Development and psychopathology, Vol. 29, No. 5: 1947-1967.‏
- Lucre, K. M.; Corten, N. (2013). “An exploration of group compassion‐focused therapy for personality disorder”. Psychology and Psychotherapy: theory, research and Practice, Vol. 86, No. 4: 387-400.
- Martínez-Rubio, D.; et al. (2023). “How mindfulness, self-compassion and experiential avoidance are related to perceived stress in a sample of university students”. Plos one, Vol. 18, No. 2: 1-16.‏
- Mohr-Jensen, C., et al. (2019). “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Childhood and Adolescence and the Risk of Crime in Young Adulthood in a Danish Nationwide Study”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 58, No. 4: 443-452.
- Muhammad, H.; Sakari, N. S. M.; Omar, S. H. S. (2022). “Psycho-spiritual intervention to reduce anger level among delinquent teenager”. International Journal of Public Health, Vol. 11, No. 2: 724-729.‏
- Nasaescu, E., et al. (2020). “Longitudinal patterns of antisocial behaviors in early adolescence: A latent class and latent transition analysis”. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, Vol. 12, No. 2: 85-92.‏
- Neff, K. D.; Germer, C. (2017). “Self-Compassion and Psychological Wellbeing”. In: Oxford Handbook of Compassion Science, 27th edition. Edited by J. Doty. Oxford: Oxford University Press.
-  ــــــــــ (2022). “The role of self‐compassion in psychotherapy”. World Psychiatry, Vol. 21, No. 1: 58-60.
- O’Connell, M. (2023). “Assessing Patterns of Anti-Social and Risky Behaviour in the Millennium Cohort Study—What Are the Roles of SES (Socio-Economic Status), Cognitive Ability and Personality?”. Behavioral Sciences, Vol. 13, No. 1: 46-58.
- Ribeiro da Silva, D., et al. (2019). “The efficacy of a compassion-focused therapy–based intervention in reducing psychopathic traits and disruptive behavior: A clinical case study with a juvenile detainee”. Clinical Case Studies, Vol. 18, No. 5: 323-343.‏
- Sanjaya, M. R. (2023). “Antisocial behavior in experiments: What have we learned from the past two decades?”. Research in Economics, Vol. 77, No. 1: 104-115.‏
- Shattuck, E. C.; Muehlenbein, M. P. (2020). “Religiosity/Spirituality and Physiological Markers of Health”. Journal of religion and health, Vol. 59, No. 2: 1035-1054.
- Tanenbaum, M. L., et al. (2018). “Adapting and validating a measure of diabetes-specific self-compassion”. Journal of diabetes and its complications, Vol. 32, No. 2: 196-202.
- Thomason, S.; Moghaddam, N. (2021). “Compassion‐focused therapies for self‐esteem: A systematic review and meta‐analysis”. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, Vol. 94, No.  3: 737-759.‏
- Toledo, G.; Ochoa, C. Y.; Farias, A. J. (2021). “Religion and spirituality: Their role in the psychosocial adjustment to breast cancer and subsequent symptom management of adjuvant endocrine therapy”. Supportive Care in Cancer, Vol. 29, No. 6: 3017-3024.‏
- Uyun, Q.; Kurniawan, I. N.; Jaufalaily, N. (2019). “Repentance and seeking forgiveness: the effects of spiritual therapy based on Islamic tenets to improve mental health”. Mental Health, Religion & Culture, Vol. 22, No. 2: 185-194.‏
- Wu, Q.; Zhang, T. M. (2023). “Association between self-compassion and cyber aggression in the COVID-19 context: Roles of attribution and public stigma”. BMC psychology, Vol. 11, No. 1: 66-81.
- Yu, S.; Zhang, C.; Xu, W. (2023). “Self‐compassion and depression in Chinese undergraduates with left‐behind experience: Mediation by emotion regulation and resilience”. Journal of Clinical Psychology, Vol. 79, No. 1: 168-185.‏
- Zhao, Z., et al. (2022). “The remediating effect of Attention Bias Modification on aggression in young offenders with antisocial tendency: A randomized controlled trial”. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, Vol. 75: 1-10.‏