نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار مدیریت آموزشی پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند

3 استادیار مدیریت آموزشی پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی در نشاط­کاری با میانجی‌گری امیدواری معلمان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی‌ همبستگی و جامعه آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 1396-1397 به تعداد 1500 نفر بودند که با استفاده از نمونه­گیری طبقه‌ای (برخورداری و جنسیت)، تعداد 306 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر خودکارآمدی و امیدواری از پرسشنامه لوتانز (2007) و نشاط کاری از پرسشنامه شایروم (2004) استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و برای خودکارآمدی 84/0، امیدواری 84/0 و نشاط کاری 91/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و سطح استنباطی (همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، رگرسیون و الگویابی معادلات ساختاری) انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که خودکارآمدی با میزان 55/0Beta= پیش­بینی کننده نشاط کاری و با 73/0Beta= پیش­بینی کننده امیدواری است. هم­چنین امیدواری با 68/0Beta= پیش­بینی کننده نشاط کاری معلمان ابتدایی شهر بیرجند می‌باشد. یافته­ها نشان داد که امیدواری نقش میانجی بین خودکارآمدی و نشاط کاری ایفاء می­کند و مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بود.

  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between self-efficacy and work vitality with the mediating role of hope in primary school teachers in Birjand city

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the role of self-efficacy of in happiness with mediation role hopeful among primary teachers. The study adopted a descriptive – correlational method. The statistical population of the study consisted all primary teachers in Birjand, from which 1500 members were selected as the participants of 306 members using cluster sampling with proportional distribution. Self-efficacy and hopefulness was examined using questionnaire Lutans (2007) and happiness was examined using Shirom questionnaire (2004). Through Cronbach’s alpha coefficient, reliability coefficients were obtained equal to 0.84 & 0.91. Data analyses at quantitative part was done through descriptive statistics (frequency, average and standard deviation) and inferential statistics (correlation, variance analyses, regression and structural equation modeling). The results of research indicated that self-efficacy with Beta=0.55 prediction of happiness and Beta= 0.73 hopefulness. hope with Beta= 0.68 predicts happiness teacher's Also The findings showed that hopes of mediating role between self-efficacy and vitality are good and the research model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • happiness work
  • hope
  • elementary school teachers in Birjand
احمدی، نجم­الدین، و دیگران (1397). "بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی امیدواری، خوش‌بینی و انعطاف‌پذیری با رضایت از زندگی در بین میانسالان". در: مجموعه مقالات برگزیده ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم‌ تربیتی، روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران: ‌مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار##
بازارت، ملانی (1388). عزت نفس سالم. ترجمه الهام آرام­نیا و شمس­الدین حسینی. تهران: پیکان##
جلیلی، حانیه؛ فروزان، ایرج (1394). "ارزیابی تأثیر متقابل شادکامی فردی، شادابی محیط کار و خودکارآمدی مدیران جهاد کشاورزی خراسان رضوی". در: مجموعه مقالات کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت. مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران. شاهرود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود##
حسینی، داود؛ سروقد، سیروس؛ برزگر، مجید (1390). "نقش میانجی­ گری امیدواری در رابطه بین خودکارآمدی و سلامت روان معلمان ابتدایی". پایان­ نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت##
حق­گویان، زلفا؛ محمدی حسینی­نژاد، ملیحه (1390). "بررسی وضعیت نشاط در کارکنان بانک­های خصوصی استان قم". پژوهش­های روان­شناختی در مدیریت، دوره 2، ش 1 (بهار و تابستان): 61-90##
خسروی، حسین؛ عسکری، علی (1397). "نشاط کاری در سازمان، اهمیت و پیامدها". در: مجموعه مقالات برگزیده ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی، روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.تهران: ‌مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار##
دنیر، بیسواز (1391). شادی، ثروت بیکران روان­شناختی. ترجمه حسن عبدالله­زاده، طاهره محبوبی و معصومه باقرپور. تهران: آذین­مهر##
رضایی، موسی (1386). چگونه مدرسه­ای شاد داشته باشیم؟ زنجان: نیکان کتاب##
سلیگمن، مارتین (1392). روان­شناسی مثبت­گرا در خدمت خشنودی پایدار. ترجمه مصطفی تبریزی، رامین کریمی و علی نیلوفری. تهران: دانژه##
شعبانی، سمیه؛ بلوکی، آزاده؛ مام­شریفی، اسماعیل (1391). "بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوش­بینی در پیش­بینی­کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان". مطالعات روان­شناسی بالینی، دوره 2، ش 8 (پاییز): 93-118##
شیخ ­الاسلامی، راضیه؛ نجاتی، عصمت؛ احمدی، ساره (1390). "پیش­بینی مؤلفه­ های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی". زن در فرهنگ و هنر، دوره 3، ش 1 (پاییز): 39-54##
صادق­لو، محمد، و دیگران (1395). "بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و امید به آینده با پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر رامیان)". مطالعات روان­شناسی و علوم تربیتی، دوره 2، ش 12 (زمستان): 1-7##
عبداللهی، بیژن؛ نوه­ابراهیم، عبدالرحیم (1385). توانمندسازی کارکنان، کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: ویرایش##
علی­پور، احمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه (1390). "رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان". پژوهش‌های نوین روان­شناختی، دوره 6، ش 22 (تابستان): 65-78##
فدایی کیوانی، رضا؛ الماسی، رامین (1396). "مدیریت شادی و نقش آن در بهبود بهره­وری سازمانی". در: مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه. تهران: مؤسسه آموزش عالی دانشگاه اسوه##
فرحزاد، حبیب­الله (1392). نشاط و شادی. قم: طوبای محبت.##- لوتانز، فرد؛ آوولی، بروس ­جی.؛ ام­یوسف، کارولین (1386). سرمایه روان­شناختی سازمان: تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی. ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر. تهران: آییژ##
فرهادی، علی، و دیگران (1384). "میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان".  اصول بهداشت روانی، دوره 7، ش 25 (بهار و تابستان): 57-62##
قاسمی، افشان؛ عابدی، احمد؛ باغبان، ایران (1388). "اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه اسنایدر بر میزان شادکامی سالمندان". دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، دوره 10، ش 41 (پاییز): 17-40##
محبی نورالدین­وند، محمدحسین؛ شهنی ییلاقی، منیجه؛ پاشاشریفی، حسن (1393). "رابطه سرمایه روان­شناختی با هدف‌های پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول". پژوهش در برنامه­ریزی درسی، دوره 11، ش 40 (بهار): 61-79##
میرحیدری، اشرف، و دیگران (1391). "رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران". رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 3، ش 10 (تابستان): 139-154##
هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا (1389). "بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن". برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 2، ش 3 (تابستان): 32-72## 
Bakker, A. B.; Demerouti, E.; Schaufeli, W. B. (2005). “The crossover of burnout and work engagement among working couples”. Human Relation, Vol. 58, No. 5: 661-689##
Bandura, A. (1977). “Self-efficacy: Toward unifying theory of behavior change”. Psychologi-calReview, Vol. 84, No. 2: 191-215##
Cavus, M.; Gokcen, A. (2014). “Psychological capital: definition, components and Effects”. Journal of Education, Society and Behavioural Science,Vol. 5, No. 3: 244-255##
Li Guangyiy, YanShan (2016). “Research on psychological capital intervention strategy of enterprise”. Canadian social science, Vol. 12, No. 4: 46-50##
Pressman, S. D.; Cohen, S. (2005). “Does Positive Affect Influence Health?”. Psychological bulletin, Vol. 131, No. 6: 925-971##
Serap Kurbanoglu, S. (2003). “Self-efficacy: A concept closely linked to information literacy and lifelong learning”. Journal of Documentation, Vol. 59, No. 6: 635-646##
Lorenz, T.; et al. (2016). “Measuring psychological capital: Construction and Validation of the compound psycap scale”. PLOS ONE, Vol. 11, No. 4: e0152892##