نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشجوی دکترای گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

5 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

پس از مرگ ناگهانی یارمحمدخان ظهیرالدوله (1258-1267ق.)، به سال 1267ق.، هرج­ و مرج فراوانی در هرات پدید آمد. در دل این آشفتگی­ها، افراد زیادی تحت امر دولت ایران و خارج آن، به قدرت رسیدند و در نهایت دوست­محمدخان بارکزایی (1258-1280ق.) به سال 1279ق.، هرات را برای همیشه از ایران جدا ساخت. درخلال آشفتگی­های هرات (1267-1280ق.)، سکه­هایی نیز به نام ناصرالدین­شاه (1264-1313ق.) در تاریخ­های 1269 و 1273-1279ق. در این شهر به ضرب رسید. توجه بیشتر بدین سکه­ها دو مسأله را به همراه دارد، یکی آن­که نظام پولی عصر ناصری از ساختار خاصی پیروی نمی­کرد و سکه­های هر محل با عیارهای متفاوت به ضرب می­رسید و دیگری آن­که معمولاً در دوران­های پرتنش، قدرت اقتصادی هر شهر تضعیف می­گشت و عیار سکه نیز بدان واسطه بسیار پایین می­آمد. بنابراین تجزیه عنصری سکه­های این دوره با استفاده از شیوه پیکسی به دلیل سرعت، دقت بالا و غیرمخرب بودن آن، می­تواند تحلیل خوبی از این اوضاع ارائه دهد. از این­رو، برای مطالعه در این امر تعداد 21 سکه در نُه تاریخ متفاوت، مورد تجزیه عنصری قرار گرفت. در نتیجه مشخص شد که عیار نقره این سکه­ها بالاتر از 90% بوده که در مقایسه ضرابخانه­های اصلی، یعنی مشهد (84%)، تبریز (82%)، طهران (90%)، اصفهان (84%)، و شیراز (90%)، در جایگاه بالایی قرار می­گرفته و این نشان دهنده تابعیت ضرابخانه هرات از نظام اصلی ضرب سکه، یعنی نظام تهران بوده که حتی در اوج تنش­ها هم، از عیار این سکه­ها کسر نگردیده است. در پایان نیز اطلاعات ارزشمندی از نحوه عیار زدن فلز سکه­ها با فلزات مس و آهن و نوع معادن نقره مورد استفاده، یعنی معادن سروزیت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research on Naser al-Din Shah Qajar Coins Minted in Herat Using PIXEElement Analysis

چکیده [English]

After the sudden death of Yar Mohammad Khan Zahir al-Dawla (1258-1267 AH), in 1267 AH, a lot of violence arose in Herat; In the midst of this turmoil, many people came to power under and under the auspices of the Iranian government, and eventually Dost Mohammad Khan Barkzai (1258-1280 AH) separated Herat from Iran forever in 1279 AH. During the turmoil in Herat (1267-1280 AH), coins named Naser al-Din Shah (1264-1313 AH) were also dated to 1269, 1273-1279 AH. Multiplied in this city; Further attention to these coins raises two issues, one is that the monetary system of the Nasserite era did not follow a specific structure, and the coins of each place were minted with different grades, and the other was usually minted during tense periods. The economic power of each city was weakened, and the value of the coin was greatly reduced; Therefore, the elemental analysis of the coins of this period, using the PIXE method, due to its speed, high accuracy and non-destructiveness, can provide a good analysis of this situation; Therefore, 21 coins in 9 different dates were analyzed to study this issue. As a result, it was determined that the silver grade of these coins was higher than 90%, compared to the main mints, namely Mashhad (84%), Tabriz (82%), Tehran (90%), Isfahan (84%), and Shiraz (90%) is in a high position, and this shows the citizenship of the main coinage system, the Tehran system, which has not been deducted from the standard of these coins even at the height of tensions. Finally, valuable information was obtained on how to decompose coin metal with copper and iron metals, and the type of silver mines used, namely Cerussite mines

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herat
  • Numismatics
  • Naser al-Din Shah Qajar
  • PIXE Experiment
  • Archaeometry
 آدمیت، فریدون (1348). امیرکبیر و ایران. تهران: خوارزمی##
اسماعیل­زاده­ کیوی، سینا (1392). "مطالعه اشیای مکشوفه از بافت تاریخی اردبیل و محوطه تاریخی مجموعه شیخ­ صفی ­الدین اردبیلی با روش گسیل پرتو ایکس با تابش پروتون (PIXE)". پایان­نامه کارشناسی­ارشد فیزیک هسته­ای، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق ­اردبیلی##
اولیایی، پروین؛ آفریده، حسین؛ آقاعلی­گل، داوود (1394). "مطالعه آماری سکه­های نقره هخامنشی، اشکانی و ساسانی با استفاده از آنالیز عنصری به روش پیکسی". مطالعات باستان­شناسی، دوره 7، ش 1 (بهار و تابستان): 17-28##
جوانلاجی، رحیم؛ لعل­ شاطری، مصطفی؛ سرافرازی، عباس (1396). "تأثیر جدایی هرات بر حیات اقتصادی خراسان (1273-1313ق.)". خراسان بزرگ، دوره 7، ش 27 (تابستان): 83-93##
خادمی­ ندوشن، فرهنگ، و دیگران (1394). "بررسی اوضاع سیاسی-اقتصادی حکومت اشکانیان در سال­های 2-57ق.­م. (دوران پادشاهی ارد دوم و فرهاد چهارم) بر اساس ترکیبات شیمیایی سکه­های نقره با روش آزمایشگاهی PIXE". پژوهش­های باستان­شناسی ایران، دوره 5، ش 8 (بهار و تابستان): 53-66##
راعی ­گلوجه، سجاد (1380). قاجاریه و انگلستان و قراردادهای استعماری. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.##- شمیم، علی­اصغر (1384). ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران: مدبر##
شیبانی، میرزاابراهیم (1366). منتخب التواریخ. تهران: محمدعلی علمی##
عضدقاجار، ابونصر (1376). بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان. تهران: دنیای کتاب##
عقیلی، عبدالله (1377). دارالضرب­های ایران در دوره اسلامی. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار##
کیان­زادگان، سوسن (1397). "تحلیل قدرت اقتصادی در دوره پیروز ساسانی به کمک آزمایش PIXE (مطالعه موردی: سکه­های مکشوفه از پیروزگت چابهار، بلوچستان ایران)". پایان ­نامه کارشناسی­ارشد تاریخ ایران باستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد##
کیان­ زادگان، سوسن، و دیگران (1398). "تجزیه عنصری سکه­های پیروز ساسانی به روش پیکسی (PIXE)، (مطالعه موردی: سکه­ های گنجینه پیروزگت کشف­ شده از روستای تیس چابهار)". پژوهش­های باستان­شناسی ایران، دوره 9، ش 22 (پاییز): 181-196##
لامعی­ رشتی، محمد (1382). "نقش تحلیل عنصری در باستان­سنجی: تجزیه آزمایشگاه واندوگراف". در: مجموعه مقالات نخستین همایش باستان­سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان­شناسی. به­کوشش مسعود آذرنوش. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، پژوهشکده باستان­شناسی: 75-92##
متولی­ حقیقی، یوسف (1383). افغانستان و ایران: پژوهشی پیرامون روابط سیاسی و چالش‌های مرزی از احمد شاه درانی تا احمد شاه قاجار. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش­های اسلامی##
مته، رودی؛ فلور، ویلم؛ کلاوسون، پاتریک (1396). تاریخ پولی ایران از صفویه تا قاجاریه. ترجمه جواد عباسی. تهران: نامک##
محمود، محمود (1353). تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، ج 2. تهران: اقبال##
نصر، سیدتقی (1363). ایران در برخورد با استعمارگران. تهران: مؤلفان و مترجمان ایران##
نوین­ فرح­بخش، هوشنگ (1385). راهنمای سکه­های ضربی (چکشی) ایران. تهران: فرح­بخش##
هوشنگ­ مهدوی، عبدالرضا (1369). تاریخ روابط خارجی ایران. تهران: امیرکبیر##
 Abbott, K. E. (1983). Cities & trade: consul abbott on the economy and society of Iran 1847-1866. Ed.A. Amanat. London: Ithaca##
Album, S. (2011). Checklist of islamic coins. Santa rosa: stephen album rare coins##
Beck, L., et al. (2004). “Silver surface enrichment of silver–copper alloys: A limitation for the analysis of ancient silver coins by surface techniques”. Nuclear instruments and methods in physics research section B: Beam interactions with materials and atoms, Vol. 226, No. 1-2: 153-162##
Bradley-Birt, E. B. (1909). Persia – through persia  from the gulf to the caspian. New York: E. P. Dutton & Co##
Flament. C.; Marchetti, P. (2004). “Analysis of ancient silver coins”. Nuclear instruments and methods in physics research section B: Beam interactions with materials and atoms, Vol. 226, No. 1-2: 179-184##
Gaschen, A. A-M., et al. (2008). “Restrictions on fluorine depth profiling for exposure age dating in archaeological bones”. Journal of archaeological science,Vol. 35, No. 3: 535-552##
Hajivaliei, M., et al. (1999). “PIXE analysis of ancient indian coins”. Nuclear instruments and methods in physics research section B: Beam interactions with materials and atoms, Vol. 150, No. 1-4: 645-650##
Heritage Auctions (2013). Ancient & world coins signature action. Dallas: Heritage Auctions##
Hughes, M. J.; Hall, J. A. (1979). “X-Ray fluorescence analysis of late roman and sassanian silver plate”. Journal of archaeological science, Vol. 6, No. 4: 321-344##
Johansson, S. A. E.; Johansson, T. B. (1976). “Analytical application of particle induced X-Ray emission”. Nuclear instruments and methods in physics research section B: Beam interactions with materials and atoms, Vol. 137, No. 3: 473-516##
Landor, A. H. S. (1902). Across coveted lands. London: Charles Scribners Son##
Linke, R.; Schreiner, M.; Demortier, G. (2004). “The application of photo, electron and proton induced X-Ray analysis for the identification and characterization of medieval silver coins”. Nuclear instruments and methods in physics research section B: Beam interactions with materials and atoms, Vol. 226, No. 1: 172-178##
Meyers, P. (2003). “Production, distribution, and control of silver: Information provided by elemental composition of ancient silver objects”.In patterns and process: A festschrift in honor. Edward V. sayre. suitland: smithsonian center for materials research and education: 271–288##
Michael, T. (2015). Standard catalog of world coins 1801-1900. Iola: Krause Publications##
Rabino, J. (1892). “Banking in persia”. Journal of the institute of bankers. No. 13: 10-56##