آموزش و فرهنگ
روند شکل‌گیری دانشسراهای مقدماتی بیرجند و نحوه مدیریت آن‌ها

احمدرضا اکبری

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.412170.1629

چکیده
  دوران حکومت قاجار و پهلوی فصل جدیدی در عرصه تعلیم‌وتربیت است. دورانی که متولیان فرهنگ و ادب، با توجه به نیازها و ضرورت‌ها، چارچوب رسمی تربیت‌معلم و تألیف محتوا را ترسیم کردند. در این دوران، دو بار سیستم نظام آموزشی تغییر می‌کند و به دنبال آن، محتوای آموزشی مراکز تربیت‌معلم نیز عوض می‌شود و انواع مختلف دانشسرا در ایران شکل می‌گیرد. ...  بیشتر