مدیریت دولتی
طراحی مدل حمایت‌گری اجتماعی کودکان فقیر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام‌خمینی (ره) استان خراسان رضوی)

رضا زارع؛ محمد صفری

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 103-136

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.395274.1608

چکیده
  فقر کودکان مفهومی چندبُعدی است که دولت­ها به­تنهایی و با اتکا به شیوه­های سنتی فقرزدایی صــرف بودجـه­های هنگفت، قادر به ازبین­بردن آن نیستند، بنابراین باید ظرفیت­هــای جامعــه مدنی در تدویـن، اجـرا و عملیاتـی­کـردن یـک برنامـه جامـع مبـارزه بـا فقـر کودکان بـه کار گرفته شود؛ بنابراین هـدف از این پژوهش، طراحی مدل حمایت­گری ...  بیشتر