تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحلیل شاخص های موثر بر جذب گردشگر در ورزش های کویری شهرستان فردوس

محمد مهدی پزنده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 37-68

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393250.1606

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی در منطقه کویری فردوس است. گردشگری و همچنین فعالیت‌های ورزشی­ـ تفریحی باعث ارتقای سفر و تعامل با افراد دیگر و صمیمیت با محیط می‌شود. معرفی رویدادهای ورزشی و مشارکت شرکت‌کنندگان داخلی و بین‌المللی می‌تواند به درآمد کشور کمک قابل‌توجهی کند که به آن کمتر توجه شده است. روش تحقیق ...  بیشتر