بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

بی بی اقدس اصغری؛ مریم اسکافی نوغابی؛ حسین کاردان مقدم

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 7-31

چکیده
  تجربه اجتماعی انسان، عمدتاً با حضور در شبکه روابط متقابل اجتماعی شکل می گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه کیفیت و چگونگی روابط متقابل دانشجویان در قلمروهای بسیار شخصی تا حیطه های عمومی تر انجام شده است. پژوهش در سطح توصیفی- همبستگی و به کمک فن پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد ...  بیشتر

بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد

اقدس اصغری؛ فاطمه ترابی دلوی؛ ملیحه صالحی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، ، صفحه 7-20

چکیده
  بهزیستی درونی جزء روان شناختی کیفیت زندگی است و شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. یکی از متغیرهای شناختی که با سطح بهزیستی درونی مرتبط است، شیوه های گزینش در افراد است. افراد ...  بیشتر