فرهنگی
انسان شناسی فرهنگی نظام زندگی شبانی در سه‌خشتی های کرمانجی خراسان شمالی

فاطمه زمانی؛ مژگان میرحسینی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 37-72

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.355291.1563

چکیده
  انسان­شناسی فرهنگی به ارتباط فرهنگ با نظام­های مختلف یک جامعه همانند سیاست، آیین و رسوم مذهبی، باورهای عامه، نظام طبقاتی، تمایزات جنسیتی و غیره می­پردازد. سه­خشتی­های کرمانجی یکی از قالب­های شعری ادبیات عامه خراسان شمالی است که به گویش کرمانجی سروده می­شود. این قالب شعری از گذشته تاکنون محمل اندیشه­ها، باورها، آیین ...  بیشتر