مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 7-44

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.190400.1337

چکیده
  چکیدهبرای ایجاد و گسترش سلامت در فضای جامعه، کاهش احساس انزوای اجتماعی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان شهر مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات دورکیم، تحلیل شبکه و رویکرد تنهایی است. روش این تحقیق مبتنی بر پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جمع آوری داده ها ...  بیشتر

رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد

پژمان ابراهیمی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علیرضا افشانی

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91300

چکیده
  سلامت، به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع و حقوق جهانی بشر، از موارد مورد تأکید اکثر کشورهاست. یکی از عواملی که بر سلامت اعضای جامعه مؤثر است، سرمایه اجتماعی است. از این رو، هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت شهروندان جامعه ی مورد بررسی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد ...  بیشتر