مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد)

امیر غفوریان شاگردی؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ علی پورنگ؛ رمضان غلامی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 117-152

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.195692.1350

چکیده
  آن هوشی را که متناسب با باورها، هنجارها و ارزش هایی که در فعالیت های روزمره بر عهده می گیریم و بر زندگی اجتماعی اثربخش است، هوش معنوی می نامند. اثربخشی یکی از مقولات مهم در زندگی فردی و اجتماعی و هوش معنوی از جمله عوامل مؤثر بر آن است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی گروهی هیأت‏های مذهبی زیارتی است. روش شناسی ...  بیشتر