نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دبیر آموزش و پرورش سربیشه

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

اعتماد عاملی مهم در توسعه جوامع و هم چنین از عناصر مهم شکل گیری سرمایه اجتماعی است. سطح اعتماد در جامعه تا حدودی متأثر از سطح اعتماد درون نهادهای اجتماعی و فرهنگی آن جامعه است که در این میان آموزش و پرورش و در رأس آن مدرسه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اعتماد لازمه شکل گیری روابط صحیح در محیط کار است و بدون اعتماد اعمال و رفتارهای افراد با یکدیگر ساختگی بوده و از عمق لازم برخوردار نخواهد بود. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح اعتماد دبیران و ارائه راهکارهایی برای افزایش میزان اعتماد سازمانی می باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، دبیران مقطع متوسطه اول شهر بیرجند بودند که از این تعداد 196 نفر (109 نفر دبیر مرد و 87 نفر دبیر زن) به عنوان گروه نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه اعتماد سازمانی رودر (2003) استفاده شد. در تنظیم پرسش نامه  و بررسی روایی صوری و محتوایی، از نظر اساتید مجرب استفاده و برای بررسی پایایی پرسش نامه آلفای کرونباخ برای این پرسش نامه 88/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و هم چنین آزمون T تک نمونه ای و مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد نهادی، کمترین میزان و سپس اعتماد عمودی قرار دارد و اعتماد به همکاران، بالاترین میانگین را دارا می باشد و در انتها، راهکار هایی برای افزایش اعتماد نهادی و عمودی ارائه  شده است.
Trust is an important factor in development of communities and also an essential element in formation of social capital. Level of trust in society is to some extent under the influence of the level of trust inside the social and cultural institutions, among which education and training office and school at its top has got a prominent importance. Trust is the requisite for the formation of sound relationships at work environment and without trust our actions and behaviors would be fabricated and so will not have the required depth.  Therefore, present study aims to evaluate teacher’s level of trust and provide solutions to increase the level of organizational trust. This research is a descriptive survey which is practical in purpose. Population of the study are first grade secondary school teachers  of Birjand, out of which 196 teachers ( 109 male and 87 female) were chosen as the sample of the study based on simple random stratified sampling technique. To gather the required data Ruder (2003) organizational trust questionnaire was used. Reliability and validity of the questionnaire have been approved based on expert’s suggestions and ideas. Cronbach alpha of the questionnaire was reported to be 0.88. Data analysis was carried out using SPSS software based on descriptive indexes such as mean, variance, and one sample T-test. The findings of the research revealed that institutional trust has the minimum mean score and then comes vertical trust. On the other hand, trust in colleagues has the maximum mean score. At the end, solutions for increasing institutional and vertical trust are suggested.

.

کلیدواژه‌ها

  • احمدی مهربانی، محمدرضا (1381). "مدیریت بر مبنای اعتماد". توسعه مدیریت، دوره 46 (بهمن): 37-40.##- اوفه، کلاس (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمه حسن پویان و افشین خاکباز. تهران: شیرازه.##- زتومکا، پیوتر (1384). اعتماد، نظریه جامعه شناختی. ترجمه غلامرضا غفاری. تهران: شیرازه.##

- Atkinson, S.; Butcher, D. (2003). "Trust in managerial relationship". Journal of managerial psychology, Vol. 18, No. 4: 283- 304.##- Creed, W. E. D.; Miles, R. E. (1996). "A Conceptual Framework Linking Organizational Forms, Managerial Philosophies and the Opportunity Costs of Controls".Frontiers of Theory and Research, Sage Publications, Thousand Oaks: 16–38.##-Dietz, G.; Hartog, D. N. (2006). "Measuring trust inside organizations". Personnel Review, Vol. 35, No. 5: 557-588.##-Ellonen, R.; Blomqvist, K.; Puumalainen, K. (2008). "The role of trust in organizational innovatveness". European Journal of Innovation Management, Vol. 11, No. 2: 160-181##-Hart, P.; Cooper, C. (2001). “Occupational stress: Toward a more  integrative Framework”. Handbook of industrial work and  organizational psychology .Thousand Oaks, CA: Sage: 91-105.##-Krot, K.; Lewicka, D. (2012). "The Importance of trust in manager- employee relationship". International Journal of Electronic Business Management, Vol. 10, No. 3: 224-233.##-Lamsa, A. M.; Pucetait, R. (2006). "Development of organizational trust among employees from a contextual perspective". Business Ethics, Vol. 15, No. 2: 130- 141.##-Robbins, S. P., (2003), “organizational Behavior",New Dehli:practice, Published by Prentice Hall. Retrieved from http://www.abebooks.com. [2015/1/7].##-Ronald, W. P.; Lawrence, D. M. (2007). "Organizational Trust, Trust in the chief executive and work satisfaction". Public Personnel Management, Vol. 36, No. 2: 165-182.##-Ruder, Gary J. (2003). "The Relationship among Organizational Justice, Trust, and Role Breadth Self-Efficacy", Dissertation, Virginia: March.##-Shockley-Zalabak, P.; Ellis, K.; Winograd, G. (2000). "Organizational trust: what it means, why it matters". Organization Development Journal, Vol. 18, No. 4: 35-48.##-Smith, P. A.; Birney, L. L. (2005). "The organizational trust of elementary schools and dimensions of student bullying". International Journal of Educational Management, Vol. 19, No. 6: 469-485.##-Tan, H. H.; Lim, A. K. H. (2009). "Trust in coworkers and trust in organizations". Journal of Psychology, Vol. 11, No. 143: 45-66.##-Tan, H. H.; Tan, C. S. F. (2000). "Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization". Genetic, Social, and General Psychology Monographs, Vol. 126, No. 2: 241–260.##-Tyler, R. (2003). "Trust within organizations". Personnel Review, Vol. 32, No. 5: 556-568.

Van Maele, D.; Van Houtte, M. (2009). "Faculty Trust and Organizational School Characteristics: An Exploration across Secondary Schools in Flanders". Educational Administration Quarterly, Vol. 11, No. 45: 556-590.##-Whitener, E. M. (1997). "The  Impact  of  Human  Resource Activities  on  Employee  Trust".  Human  Resource  Management Review, Vol. 2, No. 7: 389-404.##-Whitener, E. M. (2001). "Do high commitment human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modeling". Journal of Management, Vol. 27, No. 5: 515–535.##