نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم رسمی آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

10.22034/fakh.2023.378945.1591

چکیده

با توجه به تحولات گسترده و چند جانبه و تأثیر آن در عرصه رقابت‌های سازمانی، نقش کارکنان از نظر درگیری شغلی و ارتقای فضیلت سازمانی برای پیشبرد اهداف ضرورت دارد که این مهم با سبک های جدید مدیریتی از جمله مدیریت کوانتومی دست‌یافتنی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه مدیریت کوانتومی و درگیری شغلی کارکنان آموزش و پرورش است. در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 250 نفر از کارکنان آموزش و پرورش ادارات شهرستان‌های استان خراسان جنوبی در سال 1399 به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت کوانتومی میرصفیان (1395)، درگیری شغلی لاداهل و کنجر (1995) و فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) بود که روایی تأیید و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 97/0، 67/0 و 94/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماریSPSS21 و AMOS و آزمون‌های t تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و مدل‌یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره مدیریت کوانتومی و فضیلت سازمانی در کل و مؤلفههای آن در کارکنان آموزش و پرورش به طور معناداری بیشتر از میانگین نمره نظری (3) است ولی میانگین نمره درگیری شغلی در کارکنان آموزش و پرورش به طور معناداری کمتر از میانگین نمره نظری (3) است (001/0p<). همچنین مؤلفه‌های تفکر و اعتماد کوانتومی اثر منفی و معنادار و مؤلفه احساس کوانتومی اثر مثبت و معناداری بر درگیری شغلی دارد. مدیریت کوانتومی به طور مستقیم بر درگیری شغلی اثر معناداری ندارد ولی مدیریت کوانتومی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی اثر معناداری داشت و مدل، از برازش لازم برخوردار بود (72/3=Z ، 001/0p<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mediating role of organizational virtue in the relationship between quantum management and employees' job involvement (Study case: South Khorasan province education)

نویسندگان [English]

  • hossein khosravi 1
  • hadi pourshafei 2
  • ali askari 2

1 Official teacher of education in Birjand city

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Birjand University

چکیده [English]

Considering the extensive and multifaceted developments and its impact in the field of organizational competition, the role of employees in terms of job engagement and promotion of organizational virtue is necessary to advance goals, which can be achieved with new management styles, including quantum management The aim of the current research is to investigate the mediating role of organizational virtue in the relationship between quantum management and job involvement of education staff. In this correlational descriptive study, 250 employees of the education and training departments of South Khorasan province were selected by stratified random sampling in 2019. The tools of data collection were the standard questionnaires of Mirsafian's quantum management (2015), Ladahl and Kenjer's (1995) job involvement, and Cameron et al.'s (2004) organizational virtue, whose validity and reliability were verified using Cronbach's alpha coefficient of 0.97 and 0.67, respectively. 0 and 0.94 were confirmed. Data were analyzed using SPSS21 and AMOS statistical software and single-sample t-tests, Pearson correlation, simultaneous multiple regression and structural equation modeling. The results showed that the average score of quantum management and organizational virtue in general and its components in education staff is significantly higher than the average theoretical score (3), but the average score of job involvement in education staff is significantly lower than the average score. Theory (3) is (p<0.001). Quantum management does not directly have a significant effect on job engagement, but quantum management indirectly and through the mediating variable of organizational virtue had a significant effect on job engagement, and the model had the necessary fit (Z=3.72, p<0.001).

Keywords: Quantum Management, Job Involvement, Organizational Virtue

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Management
  • job engagement
  • Organizational Virtue
  • Education of South Khorasan province