نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه اهمیت رضایت شغلی در بهره وری نیروی انسانی در مشاغل مختلف، بر کسی پوشیده نیست و بخشی از این نیروی انسانی را زنان تشکیل می دهند که بررسی مسائل آنان شایسته توجه است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در خدمات غیردولتی مشهد و همچنین مشخص کردن عوامل مؤثر بر آن می باشد. روش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی است. بدین منظور 244 نفر از زنان شاغل در خدمات غیردولتی مشهد به صورت تصادفی، با نمونه گیری احتمالی، از نوع نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است که از چند شاخص، از جمله شاخص رضایت شغلی فیلد و روث تشکیل شده است. نتایج نشان داد که میانگین رضایت شغلی پاسخگویان، به طرز معناداری پایین تر از متوسط است. همچنین متغیرهای رضایت از حقوق، صمیمیت با همکاران و ارتقاء شغلی، دارای رابطه مثبت، و متغیرهای ابهام نقش و تعارض نقش، دارای رابطه منفی با رضایت شغلی هستند. در نهایت با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص شد که متغیرهای مستقل تحقیق، 48 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prognosis of Job satisfaction of women in nongovernmental serving occupations in Mashhsd

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Majdi 1
 • Omid Rezaee 2
 • Simin Baradaran 3

1 Assistant professor in social science of Mashhad ferdowsi University

2 MA in social science research of Mashhad ferdowsi University

3 MA Student in social science research of Mashhad ferdowsi University

چکیده [English]

Today the importance of job satisfaction in exploitation of human force in a diverse occupation is not concealed from everybody and some part of this human force is composed of women that the inspection of their issues is worthy to observe. The aim of this study is to consider the Job satisfaction of women in nongovernmental serving occupations in Mashhsd and also specifying the effective factors of it. The used method in this research is of the kind of descriptive-unification. For this reason 244 people of women in nongovernmental serving in Mashhsd are selected randomly with plausible sampling, from the kind of cluster sampling. The instruments for collecting data are questionnaires which consisted of several indexes such as Fild and Roth job satisfaction. The results showed that the average of job satisfaction of respondents is meaningfully below the middle level. Also the variables of salary gratification, intimacy with coworkers and job promotion contained positive relation and the variables of vagueness and aggressiveness of roles contained negative relation with job satisfaction. At the end by the use of multifold Regresiyon analysis, it became distinct that independent variables of research specify 48 percentages of job satisfaction changes

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job satisfaction
 • Salary gratification
 • Intimacy with coworkers
 • Job promotion
 • Variables of role
 • Mashhad
 1. اعظم زاده، منصوره (1387). بررسی‌ تأثیر شرایط عینی‌ و ذهنی‍‍‌ کار بر رضایت‌ شغلی‌ زنان‌ در بخش‌ غیردولتی. تهران: سوره مهر.##2. ایران زاده، سلیمان؛ اک، شورش؛ مهرگان، فرهاد (1388). "بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خود اثربخشی، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد". پژوهشنامه تربیتی، سال پنجم، شماره 21 (زمستان): 27-42.##3. پورسلطانی، حسین؛ فرجی، رسول؛ اندام، رضا (1390)، "ارتباط رضایت شغلی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب ایران با ویژگی های فردی"، پژوهش در علوم ورزشی، سال7، شماره 28 (پائیز): 93-106.##4. درویش، حسن (1386). "بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکرد علمی پژوهشی)". فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شماره 16 (زمستان): 117-140.##5. رابینز، استیفن پی. (1385). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.##6. سلیمان نژاد، حمیرا (1383). "بررسی رابطه بین استرس حرفه ای و رضایت شغلی در کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، سال دوازدهم، شماره 44 و 45 (پاییز و زمستان): 34-39.##7. فلاح مهنه، تورج؛ اسدیان، محمد (1384). "بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل". پژوهش های تربیتی، شماره 5 (زمستان): 1-22.##8. کورمن، آبراهام (1375). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکر شکن. تهران: رشد.##9. کوزه چیان، هاشم؛ زارعی، جواد؛ طالب پور، مهدی (1382). "بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه های استان خراسان"، فصلنامه المپیک، سال یازدهم، شماره 1 و2 (بهار و تابستان): 43-52.##10. گروسی، سعیده؛ قربان زاده، رضا (1386). "بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی و امکان ارتقای شغلی زنان شاغل شهر کرمان". مجله تحقیقات زنان (مطالعات زنان)، سال اول، شماره 3 (زمستان): 33-55.##11. محمدی مقدم، یوسف؛ زارع، محمد (1387). "بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد در سال 1387". فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره 4 (زمستان): 503-513.##12. مهدوی، مژگان؛ روحی عزیزی، مریم (1379). "عوامل موثر در رضایت شغلی". مجله تعاون، شماره 107 (مرداد): 51-56.##13. مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ طالب زاده، علیرضا (1380). "بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی". مجله روانشناسی، سال پنجم، شماره 1 (بهار): 44-55.##14. نوربخش، مهوش؛ میرنادری، علی اکبر (1384). "بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی در معلمان"، مجله المپیک بهار، شماره 81 (بهار): 13-55.##
 2. Cammann, C.; Fichman, M.; Jenkins, G. D.; & Klesh, J. R. (1998). Assessing the attitudes and perceptions of organizational members. Assessing A guide to methods, measures, and practices organizational change. New York: Wiley: 171-138.##16. Cooper, C. L. (2000). "The prediction of job involvement".Journal of industrial psychology, Vol. 12, No. 135-126 :21.##17. Drafke, M. W.; Kossen, S. (2002). TheHuman Side of Organizations. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.##18. Ellicson, C. W.; Legdson, M. (2002). "Spiritual well-being: Conceptualization and measurement". Journal of Psychologyand Theology. Vol. 11, No. 340-330 :4##19. Glick, Nancy (1992). "Job Satisfaction among Academic Administrators". Research in Higher Education, Vol. 33, No. 81-78 :5##20. Greenberg, J.; Baron, R. A. (1995). Behavior inOrganizations: Understanding and Managing the Human Side of Work.Trenton: Prentice-Hall International, Inc.##21. Hackman, J.K.; Oldman, G. R. (1980). "Development of Job Diagnostic Survey".Journal of Applied Psychology. vol 15, No. 557-545 :6##22. Hall, G. A. (1988). "Job satisfaction Among Supervisory".Journal of Industrial Psychology, vol 4, No, 30-23 :7.##23.Herzberg, F.I. (1985), “Motivation at work, Journal of Nabour Relations., Sep/Oct. 87, Vol. 22, No. 441-425 :5.##24. Johns, G. (1996). Organizational Behavior: Understanding and Managing Life at Work. Kansas City: Harper Collins College Publishers. ##25. Kelly, Patrick; Hise, Richard (1980). "RoleConflict, Role Clarity, Job Satisfaction in The Brand Manager position".Journal of Academy of Marketing Science, Vol. 8, No. 88-76 :2##26. Kwasi Dartey-Baah (2011). Application of Frederick Herzberg’s Two-Factor theory in assessing and understanding employee motivation at work: a Ghanaian Perspective, European Journal of Business and Management ISSN. Vol. 3, No. 44-23 :9##27. Kreinter, R.; Kinicki, A. (2001). Organizational Behavior.New York: McGraw-Hill, Inc.##28. Kuo, Y. F.; Chen, L. S. (2004). "Individual Demographic Differencesand Job Satisfaction among Information Technology Oersonnel: An Empirical Studyin Taiwan".International Journal of Management, Vol. 21. No. 12-11 :2##29. Katcosan,  john (1985). Organizational behavior, university press of America. ##30. Kristof, A. (1996). "Person-Organization Fit: An Integrative Review of its Conceptualizations, Measurement, and Implications". Personnel Psychology. Vol. 49. No. 49-1 :2##31. Kerr B.; Riley, M. A.; Feldman, M. W.; Bohannan, B. J. M. (2002). "Local dispersal promotes biodiversity in a real-life game of rock-paper-scissors". Nature, Vol. 13. No. 174-171 :418##32. Kengalp, Kanjana and Kescin, Nuttawuth (2003). Employee satisfaction: Work-related and personal factors. International Review of Business Research Papers, Vol. 6, No. 177-168 :3.##33. Luthans, F. (1989). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill.##34. Locke, E. A. (2000). The nature and causes of job satisfaction,  Handbook of industrial and organiztional psychology. chicago: Rand MCNALLY.##35. Madison, D. (2002). "Can YourJob Make You Sick?".Journal of Psychology Today, Vol. 5. No. 95-93 :2.##36. Ofuani, Mrs; NgoziFelicial (2010). "An Analysis of Factors Affecting JobSatisfaction of Women In Paid Employment in Benin City".Edo Journal of Counseling,Vol. 3. No. 29-22 :1##37. Pergamit, M. R.; Veun, J. R. (1999). "What is a Promotion?".Industrial & Labour RelationReview, Vol. 52. No. 38-31 :21.##38. Peterson, D. K.; Puia, G. M.;  Suess, F. R. (2003). "An Exploration of Satisfaction and Commitment among Workersin Mexico".Journal of leadership and Organizational Studies, Vol. 10. No. 27-25 :2##39. Peter, R.; Bosma, H.; Sieqrist, J. (2000). "Job strain, effort-reward imbalance and employee well-being: a large-scale cross-sectional study". Journal of Soc Sci Med, Vol. 50, No. 1327-1317 :9.##40. Randall S. Schuler, Susan E. Jackson. (2005). How People Feel About Their Jobs. management revue, vol 16, issue 1.##41. Rine & et al (2000). Pay, equity & job satisfaction, Journal of applied psycjology. Vol. 25, No. 135-123 :2.##42. Sclafane, S. (1999). "MGA Managers in Sync With Employees on JobSatisfaction Issues".Notional Under Writer, Vol. 103. No. 7-3 :22.##43. Shallal, Musa (2011). "Job Satisfactionamong Women in the United Arab Emirates".Journal of InternationalWomen’s Studies, Vol. 12. No. 330-323 :3.##44. Shawen, N. Vroom, V. H. (1964).  Work and Motivation. New York: John Wiley and Sons, Inc.##45. Spector, P. E. (2000). Industrial&Organizational Psychology: Research and Practice. New York: John Wiley & Sons, Inc.##