نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دبیر دبیرستان های مشهد

چکیده

تعریف رضایت شغلی به اختصار عبارت از نگرش مثبت و خوشایند فرد به شغل خود می باشد. برای تحقق اهداف سازمان‌های مختلف موجود در جامعه لازم است که کارکنان آن از رضایت شغلی مطلوبی برخوردار باشند و معلمان به عنوان یک قشر فرهنگی که نقشی تعیین‌کننده در تربیت نیروی انسانی و هم چنین ارتقای فضای فرهنگی- اجتماعی جامعه به عهده دارند؛ برای ایفای نقش و کارکردهای خود لازم است که از رضایت شغلی کافی برخوردار باشند. اعتماد اجتماعی که عبارت از سطح اطمینان و عواطف مشترک افراد درگیر در یک رابطه اجتماعی تعریف شده است از مهم ترین ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی محسوب می‌گردد و معلمان به عنوان یکی از اقشار تأثیرگذار و مرجع جامعه نیاز به آن دارند که از اعتماد اجتماعی کافی برخوردار باشند تا بتوانند رسالت و مسؤولیت های خود را به خوبی ایفا کنند. پژوهش حاضر به بررسی میزان اعتماد اجتماعی و رابطه آن با میزان رضایت شغلی معلمان شهر مشهد پرداخته است. روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری کلیه معلمان رسمی و مشغول به تدریس مقاطع ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان شهر مشهد بوده که تعداد آنها 18828 نفر است که 298 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده است. شیوه نمونه گیری طبقه بندی متناسب چند مرحله ای بوده است. روش اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است که از روائی و پایائی مناسب برخوردار بوده است. روائی از نوع محتوایی یعنی مراجعه به متخصصان که عمدتاً اساتید دانشکده علوم اجتماعی بوده‌اند و برای سنجش پایائی از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که این ضریب برای اعتماد اجتماعی برابر با 89/0 و برای رضایت شغلی برابر 83/0 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی در حد متوسط، میزان رضایت شغلی متوسط رو به بالا بوده است و بین اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود داشته است به این معنا که هر چه میزان اعتماد اجتماعی در بین معلمان شهر مشهد افزوده شود، بر میزان رضایت شغلی آن ها نیز افزوده می گردد.

کلیدواژه‌ها

ازکیا، مصطفی؛ توکلی، محمود (1385)."فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان‌های آموزشی". فصلنامه نامه علوم اجتماعی، ش27 (بهار): 1-26.##
برقی، اسماعیل (1375). "بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر مشهد سال تحصیلی 75-74". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.##
بیکر، واین (1382). مدیریت و سرمایه اجتماعی. ترجمه مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.##
پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت های مدنی. ترجمه محمدتقی دلفروز.تهران: سلام.##
تاجبخش، کیان (1385). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. نوشته رابرت پاتنام و دیگران. ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: شیرازه.##
سید جوادین، سیدرضا (1384). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. تهران: نگاه دانش.##
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1384). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.##
فاین، بن (1385). سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم. ترجمه محمدکمال سروریان. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.##
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نی.##
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت. ترجمه‌ محسن ثلاثی. تهران: مرکز.##
هومن، حیدرعلی (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.##
میلر (1384). راهنمای طرح تحقیق و سنجش های اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.##
معیدفر، سعید؛ ذهانی، قربانعلی (1384). "بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: معلمان شهر مشهد)". مجله انجمن جامعه شناسی ایران. سال ششم، ش 1 (بهار): 135-150.##.
مظلوم خراسانی، محمد؛ اصغر پور ماسوله، احمدرضا (1384). "سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 83-84 و عوامل مؤثر برآن". مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. ش 6 (تابستان و پاییز و زمستان): 193-215.##
یوسفیان، جواد؛ خاوری، لیلی(1383). "بررسی وضعیت رضایت شغلی معلمان استان یزد و تعهد سازمانی"، یزد: سازمان آموزش و پرورش استان یزد. [چاپ نشده].##
Brunetto, Y. Vonne; & et al. (2002). "Using social identity theory to explain the job satisfaction of public sector employess". The International Journal of Public Sector Mnagement, Vol. 15, No. 7: 551-534##
Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In good company: How social capital makesorganizations work. Boston: Harvard Business Schoolpress##
Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Hamish Hamilton##