ادبیات و علوم انسانی
پسوند "ـ ـاک" در گویش بیرجند و سابقه ی آن در دوره ی میانه

حامد نوروزی؛ کلثوم قربانی جویباری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.143790

چکیده
  بررسی گویش‌های خراسان جنوبی نشان می‌دهد که از یک‌سو عناصری از فارسی میانه در آن‌ها یافت می‌شود و از سوی دیگر، می‌توان عناصری از زبان‌های شرقی را یافت که از دیرباز وارد این گویش‌‌ها شده‌اند و بعضاً در فارسی رسمی نیز رایج اند. یکی از راه‌های بررسی عناصر اصلی و قرضی در گویش‌ها پی‌گیری تاریخی پسوندهاست؛ زیرا پسوندها جزء عناصری ...  بیشتر