اثرات بازارچه مرزی باجگیران بر احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی همجوار(مطالعه موردی: دهستان دولتخانه شهرستان قوچان)

حسن مومنی؛ ملیحه سلطان آبادی؛ حمید جلالیان

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91309

چکیده
  امنیت ابعاد مختلفی دارد، یک بُعد مهم و پر اهمیت آن، امنیت اجتماعی- اقتصادی است که به نگه داشت جوامع مرزنشین می انجامد. مرزها، ظرفیت تبادلات تجاری را به وجود می آورند که از ملزومات آن، ایجاد بازارچه های مرزی برای عرضه تولیدات است. هم اکنون در مناطق مرزی کشور، ۴۳ بازارچه وجود دارد. بازارچه مرزی باجگیران نیز جزو بازارچه های مرزی ...  بیشتر