بازتاب مسلک های اخلاقی در تصوف خراسان

پیمان ابوالبشری؛ حسن صادقی سمرجانی

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91302

چکیده
  تصوف در خراسان بزرگِ سده های پنجم و ششم توانست با تکیه بر آبشخورهای فکریِ ممتاز و متمایز از جنبش زهاد در عراق، سرآغاز تحولی عمیق در تاریخ معارفِ باطنیِ جهان اسلام و تولید مکتوبات صوفیانه شود. جایگاه ایالت خراسان و تنوع اقلیت های دینی، به شکوفایی تصوف در این سرزمین، کمک بزرگی کرد. شیوخ خراسانی با یاری گرفتن از مرام های کهنی هم چون ...  بیشتر