نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی قاینات

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده

تلویزیون از ابزارهاى مؤثر در افزایش شناخت و آگاهى به شمار مى آید و پویانمایی در صنعت رسانه و هنرهای نمایشی، قابلیت‌های فراوانی هم در تولید و هم در برقراری ارتباط با مخاطب دارد. از آنجا که همواره مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان حلقه اول علاقه‌مندان و مخاطبان شبکه پویا را تشکیل می دهند، لذا این شبکه با هدف پاسخگویی نیازهای تربیتی، آموزشی، سرگرمی و تفریحی مخاطبان برای تربیت خردسالان و کودکان به کمک خانواده‌ها آمده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقایسه ای و به منظور بررسی استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر بیرجند بوده است. نمونه مورد بررسی، 500 نفر از دانش آموزان پسر و دختر است که به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی، وضعیت تحصیلی و مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (1981)، تهیه و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که بین پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش آموزانی که برنامه های شبکه پویا را تماشا می کنند و آنهایی که تماشا نمی کنند تفاوت معنی داری وجود نداشت. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از این بود که بین پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانش آموزانی که برنامه های شبکه پویا را تماشا می کنند و آنهایی که تماشا نمی کنند، به لحاظ جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

 1. حیدری، غلامحسین، و دیگران (1389). "مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزارهای آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان". فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، ش1(پاییز): 23-38.##

  رشید، خسرو (1391). "انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی". فناوری آموزش، سال هفتم، ش 2 (زمستان): 99-108.##

  رستمی، علی (1364). "رابطه تماشای تلویزیون و میزان موفقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه". طرح پژوهشی تخصصی مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.[خاتمه نیافته].##

  رمضانی، سونیا (1390). "تاثیر آموزش چندرسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان از راه دور". فناوری آموزش، سال ششم، ش1 (بهار): 45- 57.##

  سلیمی، داوود (1388). "نقش رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در فرآیند یاددهی- یادگیری". پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه تهران.##

  سیف، علی اکبر (1387). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش و پرورش. تهران: نشر روان.##

  سیدمحمدی، یحیی (1387). روان شناسی یادگیری. تهران: نشر روان.##

  شیخ، سعادت (1384). چگونگی پرداختن به فعالیت های فراغت بین نوجوانان در جامعه شهری گروه 1. تهران: نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی جوانان.##

  شبیری، سیده فاطمه؛ عطاران، محمد (1386). "بهره گیری از نرم افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش آموزان در کلاس". تعلیم و تربیت، سال بیست و سوم، ش98 (بهار): 69-84.##

  شهرآرای، مهرناز (1373). "بررسی تأثیر تلویزیون بر مهارت های تحصیلی کودکان و نوجوانان". تعلیم و تربیت، سال دهم، ش2 (تابستان): 33-41.##

  غلامی، یونس، و دیگران (1385). "رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج تیمز - آر". روان شناسان ایرانی. سال دوم، ش 7 (بهار): 207-218.##12. کازنو، ژان (1376). جامعه شناسی وسایل ارتباطی جمعی. ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی. تهران: سروش.##13. کافی، طاهره (1382). "بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان.##14. کراچی، سعید (1377). "بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت و منبع کنترل در دختران و پسران سال اول دبیرستان". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.##15. مختاری، احمد (1381). "بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ویژگی های اجتماعی و آموزشگاهی آنان". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دبستانی و پیش دبستانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان.##16. مفتاح، سیمین (1381). "رابطه کمرویی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی". پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.##17. مؤمن زاده، امین (1382). "بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی و روزانه". پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان.##18. مهاجری، اصغر (1374). "بررسی اثرات تلویزیون بر روی کودکان و نوجوانان شهرستان ابهر". طرح پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان [خاتمه یافته].##

  1. 19- Abdul, H. (2005)."A survey of the Application of multimedia in the process of teaching and in kuittho, Malasia". Sep. Vol. 2, No. 9 (sers No,10). Retrieved spring from: http:// www. Sciencedirect.com ]2009/03/15].##20. Angle, B. D. (1998). "The relationship between children›s televiewing and the variables of reading attitude, reading achievement, book reading, and IQ in a sample of fifth grade children". Vol. 124. No. 1.##21.motivation in middle childhood and adolescence: The role ability developmental psychology, Vol. 35. No,1.##22. Beentjes, B. J. (1985). Television›s impact on children›s reading skills: A review of research. Reading ResearchQuarterly, :23: 389-413.##23. Bentham, S. (2002). Psychology and Education, Routledge 99-101.##24.Butler, R.(1999). Information seeking and achievement achievement motivation in middle childhood and adolescence: The role ability developmental psychology. Vol. 35. No.1.##25. Chen, A.(2004). “Goals, Interess and Learning in Physical Education”, The Journal of Educational Research,Vol. 97. No. 6: 99-101.##26. Chiu, H. (1997). “Development and validation of the school achievement ,otivation rating scal”. Journal of Education and Psychologyical and psychology measurement, Vol. 2. No.57: 305-292. ##27. Gardner,H.(1993). Multiple intelligences: The Theory in practice. New York: Basic Book.##28. Gallagher (2007). The emerging dental workforce: Why dentistry? A quantitative study of final yewr dental students views on professional career. BMC Oral Health, un 15, 7.##29. Hashemipour (2006). Dental studens motivation for entering dentistry in Kerman SChool of dentistry. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 1. No. 6: 109-115.##30. Harter (1981). A new self – report scal of intrinsic versus extrinsic orientation in classroom: Motivational and informational comonacnts, Developmental Psychology, Vol. 17. No. 3: 300-312.##31. Remanin, G. (1968). “Social approval and achievement striving in the kindergarten”. Journal of research and development memorandum No. 35.##32. Shashar, H. & Fischer, Sh,(2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes, Learning and instruction,Vol. 14. No. 1: 69-87. ##33.Shvltz,D.,Personality Thedies, in: Karami Y(Ed). Tehran, Arasbaran, publications, 1999.##34. Sitpec Debrom. S. Motivation for Learning , in: Hassan Zadeh R and Omomi N.,(Eds). Donyae Pajvhesh press, Mashhad. 2001.##35. Slavin, R. E.(1991). Educational psychology: Theory into practice. New York: John Hopckins University Press.##36. Spalding, L. (1998). Motivation the Classroom, in: Yaghubi H., Khosh ktolgh. A.,(Eds). Tabriz Teacher Traning University, 99-100.##37. Stein, A. H. (1969). The influence of social reinforcement on the achievement of forth grade boys and girls. Journal of child development. Vol. 38. No. 3.##38. Sitpec Debrom S., Motivation for Learning , in: Hassan Zadeh R and Omomi N., (Eds.), Donyaye Pajvhesh press, Mashhad, 2001.##39. Lepper, M.R., J.H. “Corpus & Iyenger Sh.S. (2005). Intrinsic Anidextrinsic Motivational Orientations in the Classroom:Age Differences and Academic Correlate”. Journal of Educational Psychology. Vol. 97. No. 2: 84-196.##40. Levine, D. U., and Levine R.F. (1996). Society and Education (9th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon, 121-124. ##