تاثیر کسب و کارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی(مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

3 جامعه شناسی دانشکده ادبیات بیرجند

10.22034/fakh.2021.280572.1457

چکیده

زنان یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی هستند که نقش مهمی در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می کنند. بنابراین زنان باید در همه زمینه ها توانمند شوند تا بتوانند در جامعه نقش فعال تری داشته باشند، به ویژه زنان روستایی که نقش قابل توجهی در جامعه روستایی بازی می کنند. با توجه به اینکه روستاهای بخش مرکزی شهرستان درمیان جزء مناطق مرزی بوده و دچار ضعف بنیان های محیطی می باشد و با چالش های اقتصادی و شغلی رو به رو است به جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان و آسیب پذیر بودن زنان و مقابله با شرایط اقتصادی فعلی به سمت توانمند کردن مردم به ویژه زنان از طریق کسب و کار خانگی گام برداشت. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کسب و کارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان درمیان می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر روش پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای کسب و کار خانگی برابر با 89 نفر در بخش مرکزی شهرستان درمیان می باشد. انجام محاسبات آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS وSmart PLS و جهت ارزیابی تعامل بین متغیرها از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین کسب و کارهای خانگی و توانمندسازی اقتصادی و بین کسب و کارهای خانگی و توانمندسازی اجتماعی و همچنین بین نوع کسب و کارهای خانگی و توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین نوع کسب و کارهای خانگی و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها