نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند،

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

رضایت زناشویی یکی از عوامل مهم زندگی است که موجب آرامش زوجین شده و فقدان آن در بسیاری از زمینه ها، منجر به ایجاد مشکل، اختلاف و در مواردی هم طلاق می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی زنان شهر بیرجند انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری آن  را کلیه ی زنان متأهل30 تا60 سال شاغل (فرهنگی) و خانه دار ساکن شهر بیرجند، در سال 1396تشکیل می دهند. 51 نفر زن متأهل از بین زنان فرهنگی با نمونه گیری تصادفی و 51 نفر زن خانه دار از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  داده ها با استفاده از پرسشنامه ی امید به زندگی سیمپسون و پرسشنامه ی کوتاه شده ی رضایت از زندگی زناشویی انریچ جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و آزمون "تی" مستقل در نرم افزار SPSS 16 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های امید به زندگی (رابطه ی اجتماعی، تحصیل، رابطه ی عاشقانه، رابطه ی خانوادگی، زندگی کاری و اوقات فراغت) با رضایت از زندگی زناشویی زنان به طور کلی و رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار، رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 43% از کل واریانس رضایت زناشویی زنان و 56% از کل واریانس رضایت زناشویی زنان شاغل و 37% از کل واریانس رضایت زناشویی زنان خانه دار به وسیله ی مؤلفه های امید پیش بینی می شود. از بین مؤلفه های امید، مؤلفه ی روابط خانوادگی و اوقات فراغت می تواند رضایت از زندگی زناشویی زنان را پیش بینی نماید. نتایج هم چنین نشان داد که امید به زندگی در زنان شاغل، بیشتر از امید به زندگی در زنان خانه دار است، اما بین رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دار، تفاوت معنادار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، جعفر؛ صالحی، فرزانه (1390). "بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دار". مطالعات جامعه شناسی، سال چهارم، ش 13 (زمستان): 47-60.##-استراتن، فیلیپ (1386). "گذری بر مفهوم امید در اندیشه ی کانت، بلوخ و مارسل". ترجمه  مسعود فریامنش. اطلاعات حکمت و معرفت، سال دوم، ش 6 (شهریور): 66-67.##-افکاری، سجاد؛ سجادی زاده، ریحانه السادات (1393). "رابطه ی هوش معنوی و امید به زندگی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات". دومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری. تهران: مؤسسه اطلاع رسانی نارکیش: 1-15. قابل دسترس در:
https://www.civilica.com/Paper-PSYCHOCONF02-PSYCHOCONF02  119.html [2006/11/2].##
امیری مجد، مجتبی؛ زری مقدم، فاطمه (1389). "رابطه ی شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه دار شهر اراک". علوم رفتاری، سال دوم، ش 4 (تابستان): 9-21.##-برنا، عفت (1395). "نقش استفاده از اوقات فراغت در رضایت مندی زندگی زناشویی زنان بالای 20 سال شهرستان چناران". کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره ی سوم. شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز: 1-4. قابل دسترس در:
https://www.civilica.com/Paper-PESLSBTM01-PESLSBTM01_417.html [2008/10/5].##
پانته آ، جهانگیر (1391). "مقایسه ی عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیر شاغل (خانه دار) شهر تهران". تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، ش 4 (تابستان): 176-192.##-تقوی، نعمت الله؛ صباغ، صمد؛ نصیری، حسام (1389). "مقایسه ی سازگاری زناشویی زنان شاغل و غیر شاغل و عوامل مرتبط با آن در شهر مهاباد". مطالعات جامعه شناسی و علوم  رفتاری، سال سوم، ش 9 (زمستان): 53-68.##-تمیزی فر، ریحانه؛ عزیزی مهر، خیام (1394). "بررسی رابطه ی بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در شهر اصفهان". پژوهشنامه ی مددکاری اجتماعی، سال دوم، ش 6 (زمستان): 210-231.##-توسلی، افسانه؛ طاهری، نرگس (1393). "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلاف و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار شهر تهران". بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال پنجم، ش 2 (پاییز و زمستان): 365-390.##-حافظ شعرباف، راضیه؛ حسینیان، سیمین (1379). "مقایسه ی ویژگی های شخصیتی زنان متأهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگی ها با رضامندی زناشویی". تازه ها و پژوهش های مشاوره، دوره دوم، ش 5-6 (بهار و تابستان): 73-90.##-حسینی، سیدمحمد؛ کلانتری کوشه، سیدمحمد؛ میرزایی فندخت، امید (1393). "بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه ی میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی". فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال پنجم، ش 17 (بهار): 23-39.##-خضری، خدیجه؛ ارجمند سیاهپوش، اسحق (1393). "مقایسه ی میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار و عوامل مؤثر برآن در شهر ایذه". مطالعات توسعه ی اجتماعی ایران، سال ششم، ش 4 (پاییز): 97-105.##-رجبی وندچالی، مجید؛ عباس پورفرد، محمدحسین؛ روحانی، عباس (1396). "تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برخی پارامترهای عملکردی مهم کموتوردیزل متداول در شرایط کاری مختلف". مهندسی مکانیک مدرس، دوره هفدهم، ش 5 (بهار): 363-373.##-روح الامین، مریم، و دیگران (1385). "مقایسه ی عوامل مرتبط با امید به زندگی در افراد 20تا60 ساله شهر اصفهان". دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال هشتم، ش 27 - 28 (بهار و تابستان): 69-94.##-زارع، بیژن؛ صفیاری جعفرآباد، هاجر (1394). "مطالعه ی روابط عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در بین زنان و مردان متأهل شهر تهران". مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، دوره سیزدهم، ش 1 (بهار): 111-140.##-سپهریان آذر، فیروزه، و دیگران (1395). "رابطه ی امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی". سال هجدهم، ش 1 (بهار): 37-44.##-صادق مقدم، لیلا، و دیگران  (1385). "میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آنان در شهر گناباد". افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره دوازدهم، ش 2 (تابستان): 45-50.##-طهماسبی، سیمین، و دیگران (1385). "بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی از زندگی زناشوئی زنان شاغل و خانه دار شهرکرد". مجله علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی همدان، دوره چهاردهم، ش 2 (پاییز و زمستان): 20-25.##-عرب علیدوستی، علیرضا؛ نخعی، نوذر؛ خانجانی، نرگس (1394). "پایایی و روایی پرسشنامه های رضایت زناشویی کانزاسواینرچ کوتاه شده به زبان فارسی". بهداشت و توسعه، سال چهارم، ش 2 (تابستان): 158-167.##-علیزاده اقدم، محمدباقر (1391). "بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن". جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، ش 4 (زمستان): 189-206.##-فراست، زهرا؛ نوابی نژاد، شکوه؛ ثنائی ذاکر، باقر (1383). "بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل (معلم) و خانه دار شهر تهران". تازه ها و پژوهش های مشاوره، سال سوم، ش 9-10(بهار و تابستان): 103-117.##-کاردانحلوایی، ژیلا؛ قهرمان زاده  کوچکی، فرحناز؛ سعیدنیا، وحیده (1394). "بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار شهرستان آذرشهر". اولین همایش علمی- پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه بصورت الکترونیکی، شرکت طلای سبز، انجمن پایش: 1887-1897. قابل دسترس در:
https://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF01-ASIBCONF01_691.htm [1389/8/12].##
محمدی، مهری؛ یاوریان، رؤیا؛ عارفی، مرضیه (1390). "بررسی مقایسه ای سلامت روان و امید به زندگی زنان شاغل و غیرشاغل استان آذربایجان غربی1386". مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، سال نهم، ش 1 (فروردین و اردیبهشت): 39-43.##-مدیری، فاطمه؛ رحیمی، علی (1395). "اشتغال زنان، نشاط زناشویی وگرایش به طلاق (مطالعه ی موردی: متأهلان شهر تهران)". زن در توسعه و سیاست، دوره چهاردهم، ش 4 (زمستان): 451-475.##-هزارجریبی، جعفر؛ آستین فشان، پروانه (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران)". جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، سال بیستم، ش 1 (بهار): 119-146.##-یوسفی، ناصر (1395). "اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری زوجین". روان شناسی خانواده، دوره ی سوم، ش1 (بهار): 59-70.##
Bullough, R. V. (2011). Hope, happiness, teaching and learning. In C. Day and J. Lee (eds). New Understandings of Teacher Work: Emotions and Educational Change (pp.15–30). New York: Springer.##-Burke, R. J.; Weir, T. (1976). “Relationship of Wives’ Employment Status to Husband”. Wife and Pair Satisfaction and Performance Journal of Marriage and Family, Vol. 38, No. 2: 279-287.##-Snyder, C. R. (1994). The psychology of hope: You can get there from here. new york: Simon and Schuster.##------- (2000). Handbook of hope: Theory,  measures, and applications.san Diego, CA, US: Academic press.##