نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

2 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

شهرستان قاینات با داشتن پیشینه ی تاریخی کهن، موقعیت راهبردی، منطقه ی نمونه ی گردشگری بوذرجمهر، غارهای تاریخی و زیبا، موقعیت طبیعی و آب و هوای معتدل و داشتن محصولات کشاورزی راهبردی، فرصت های متعددی برای جذب گردشگر پیش رو دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و تدوین راهبرد گردشگری شهرستان قاینات انجام گرفت. روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی- توسعه ای می باشد. بدین معنی که ابتدا به توصیف ویژگی ها و جاذبه های گردشگری شهرستان قاینات پرداخته شده است. سپس عوامل داخلی و خارجی توسعه، با کمک روش تحلیل SOWT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتاً با بهره گیری از ماتریس QSPMراهبرد مناسب تشخیص و راهبردهای توسعه ی گردشگری برای محدوده مطالعاتی ارائه شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش را می توان موقعیت خاص زمانی برداشت زعفران و زرشک با میانگین رتبه ای 3/2 و امتیاز وزنی 22/0 به عنوان مهم ترین نقطه قوت، متغیر نامناسب و ناکافی بودن مراکز اقامتی و رفاهی در شهرستان با میانگین رتبه ای 4 و امتیاز وزنی 24/0 به عنوان مهم ترین نقطه ضعف، فرصت طلایی رفع تحریم ها و حضور گردشگران خارجی با میانگین رتبه ای 83/2 و امتیاز وزنی 23/0 به عنوان مهم ترین فرصت، متغیر عدم آمادگی در دستگاه های اجرایی و مردم جهت استفاده فرصت فرهنگی- اقتصادی حضور گردشگران خارجی با میانگین رتبه ای 27/2 و امتیاز وزنی 16/0 به عنوان مهمترین تهدید، انتخاب کرد. در انتها نیز مناسب ترین راهبرد برای توسعه ی گردشگری شهرستان قاینات، راهبرد های تهاجمی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

- اسماعیل زاده، حسن؛ اسماعیل زاده، یعقوب (1394). "انتخاب استراتژی بهینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل راهبردی SWOT (مطالعه موردی: شهر مراغه)". آمایش محیط، دوره هشتم، ش 28 (بهار): 149 - 172.##- بیگی فیروزی، الله یار (1390). "تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت تحول)، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.##- پرتال فرمانداری شهرستان قاینات (1394). [پیوسته] قابل دسترس در:
http://www.skghaen.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=2&tempname=GhaenatMain&PageID=411&isPopUp=False##[05/05/1395]
- تیموثی، دالن جی.؛ نیاوپان، جیان پی. (1392). میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه، ترجمه اکبر پورفرج و جعفر باپیری. تهران: مهکامه.##- خورشید، صدیقه؛ رنجبر، رضا (1389). "تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه  فازی". فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، ش 12 (تابستان): 19-39.##- دیوید، فرد آر. (1384). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.##- رنجبریان، بهرام؛ خزائی پور، جواد (1391). "تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی". مجله  برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال اول، ش 1 (تابستان): 13- 34.##- صائمیان، آذر؛ ارغنده، رضا (1386). "چالش های ایران برای ورود به سازمان تجارب جهانی با استفاده از الگوی SWOT (ارائه الگوی کاربردی از به کارگیری استراتژی های SWOT)". [پیوسته] قابل دسترس در:
http://www.civilica.com/Paper-ICSM02-ICSM49­_02.html ##[10/5/1395]
- علی احمدی، علیرضا (1388). نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک. تهران: تولید دانش.##- کرمی، فریبا؛ شریفی، رقیه (1391). "ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی مراغه)". نشریه ی علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال هفدهم، ش 46 (زمستان): 173- 196.##- کریم پناه، رفیق (1384). "تحلیل اکوسیستم و نقش آن در توسعه منطقه ای استان لرستان". پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.##- هادیانی، زهره؛ احدنژاد، محسن؛ کاظمی زاده، شمس الله (1390). "برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز)". جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیست و سوم، ش 3، پیاپی 47 (پاییز): 111- 132.##
- Halla, francos (2007)“.A SWOT analysis of strategic urban development planning: The case of Dar es Salaam city in Tanzania”. Habitat International, Vol. 31, Issue. 1: 130-142.##- Subramoniam, S.; Ali Naser, S.; Mohammed, A. (2010)“.SWOT Analysis on OmanTourism: A Case Study”. Journal of Economic Development, Management, IT, Finanace and Marketing, Vol. 2, No. 1:1-22.##- UNWTO World Tourism Barometer (2015). [on-line] Available: http://www.e-unwto.org/loi/wtobarometereng]07/26/2016].##