نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی،واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 دانشجو دکترای تخصصی جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران/ دهاقان، ایران. ‏

3 استادیار گروه جامعه شناسی واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.‏

10.22034/fakh.2022.332596.1538

چکیده

در جوامع کنونی به علت گسترش فناوری اطلاعات، تنوع روز‌افزون کالاها و تفاوت تجارب نسل فعلی از نسل پیشین شاهد ظهور سبک‌های زندگی جدید یا به اصطلاح مدرن در جامعه هستیم که به دلیل عدم‌همخوانی با ارزش‌ها اسلامیِ جامعه ایران منجر به آسیب‌های اجتماعی در بین قشر نوجوان ‌می شود. هدف بررسی رابطه سبک زندگی مدرن با نگرش به آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان دختر دوره دوم شهر بیرجندسال 1399 بود. که با روش پیمایش وابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر 18-16 سالۀ بیرجند سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 360 نفر تعیین شد و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌‌ای به‌طور ترکیبی، انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه‌های محقق‌ساخته سبک زندگی مدرن و پرسشنامه استاندارد نگرش به آسیب‌های اجتماعی ساخت یافته تیمورتاش(1389)، جمع آوری گردید.

برای تحلیل داده‌های پژوهش، از آزمون‌های ضریب همبستگی با نرم‌افزار spss24 و تحلیل عامل تاییدی با نرم‌افزار Amos25 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. با به‌کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای پژوهش از هم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تایید قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری نشان داد که ارتباط معنادار و مستقیمی بین سبک زندگی مدرن با نگرش به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. نتایج نشان داد که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی که موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، سبک زندگی مدرنی است که نوجوانان اتخاذ می‌کنند و نتایج تحقیق از رابطه دو متغیر فوق با هم حمایت می‌نماید؛ به عبارت روشن‌تر هر چه گرایش دختران نسبت به اتخاذ سبک زندگی مدرن بیشتر باشد احتمالرفتارهای آسیب‌زا افزایش می‌یابد. با نرم‌افزار Amos25 و رسم مدل مقدار تغییرات متغیر آسیب های اجتماعی به وسیله سبک زندگی مدرن تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of modern lifestyle in social harms of female high school students in Birjand

نویسندگان [English]

  • nabiyollah eider 1
  • Layla Shojaei 2
  • Naser Hejazi 3

1 Associate Professor of Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.

2 PhD student in Sociology, majoring in social issues in Iran / Dehaghan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

چکیده [English]

In today's societies due to the spread of information technology, the difference between the experiences of the current generation and the previous generation, we see the emergence of new lifestyles in society that can lead to social harm due to non-compliance with Islamic values ​​and norms of Iranian society. Modern was one of the second-year female students in Birjand with a view to social harms.

It was done using the survey method and a questionnaire. The research population consists of 16-18 year old female students in Birjand in the academic year 1399. The sample size was determined by Cochran's formula, 360 people and stratified and cluster sampling methods were selected. Data were collected through researcher-made questionnaires of modern lifestyle and standard orientation to structured social harms of Timur Tash.

To analyze the research data, correlation coefficient tests with spss24 software and confirmatory factor analysis with Amos25 software were used. The reliability of the questionnaire was calculated and evaluated using Cronbach's alpha method, based on which the coefficient of research variables and its dimensions was more than 0.7. The inferential statistics of the relationship between the research variables were measured and the relationship of all variables was confirmed. That is, the results of Pearson correlation and structural equations showed that there is a significant and direct relationship between modern-lifestyle and attitudes toward social harms.

The results showed that one of the main components that increase social harms in society is the modern-lifestyle adopted by adolescents and young people and the results of the present study support the relationship between these two variables; In other words, the more girls tend to adopt a modern lifestyle, the more likely they are to develop harmful behaviors. Using Amos25 software and drawing the model, the amount of dependent variable changes was explained by independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern lifestyle
  • Social harms
  • Students
  • Birjand