نویسندگان

1 کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی

2 استادیار دانشگاه بیرجند

3 دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت گرفته، کمی و توصیفی، از نوع پیمایشی است. در این روش، نتایج بر پایه ی تحلیل آماری پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی به دست می آید. افراد شرکت کننده در تحقیق، کلیه ی دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، مشتمل بر50 نفر هستند که به یک پرسشنامه ی محقق- ساخته، با روایی و پایایی مناسب، پاسخ می دهند. پرسشنامه ی مورد استفاده، نگرش شرکت کنندگان در پژوهش را نسبت به نقش فعالیت های ترجمه در بهبود مهارت های چهارگانه ی زبانی شان می سنجد. در پایان، پس از تأیید نرمال بودن داده ها با استفاده از نمودار Q-Q Plot و آزمون شاپیرو- ویلک، داده ها به وسیله ی آزمون T تک نمونه ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که نتایج حاصل، حکایت از نقش مؤثر فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دارد.

کلیدواژه‌ها

Anderman, G. (1998). "Finding the right words: Translation and language teaching". In: Translation and language teaching: Language teaching and translation. Compilerk. Malmkjaer. Manchester: St. Jerome: 52-39.##2.Antón, M.; DiCamilla, F. (1999). "Socio-cognitive functions of L1collaborative interaction in the L2 classroom". Modern Language Journal, Vol. 83, No. 247-233 :2. ##3. Auerbach, E. (1993). "Re-examining English only in the ESL classroom". TESOL Quarterly, Vol. 27, No. 32-9 :1.##4. Cook, G. (2007). "A thing of the future: Translation in language learning". International Journal of Applied Linguistics, Vol. 17, No. 401-396 :3.##5.Cook, V. (2001). "Using the first language in the classroom". The Canadian Modern Language Review, Vol. 57, No. 206-184 :3.##6. Danchev, A. (1983). "The controversy over translation in foreign language teaching". In: Translation in foreign language teaching. Paris: Round Table FIT-UNESCO: 56-35.##7. Duff, A. (1994). Translation: Resource books for teachers. Oxford: Oxford University Press.##8.Gatenby. E. V. (1967). "Translation in the chassroom: in W. R. Lee, E. L. T. Section 2": Articles Form the Journal, English Language Teaching; Oxford university press, London: 73- 66.##9. Kopczynski, A. (1983). "Translation in foreign language teaching". In: Paris: Round Table FIT- UNESCO: 65-58.##10. Lado, R. (1964). Language teaching: A scientific approach. New York: Mc-Grawhill, Inc.##11. Leonardi, V. (2011). "Pedagogical translation as a naturally occurring cognitive and linguistic activity in foreign language learning". Annali Online di Lettere-Ferrara, Vol. 1, No. 28-17 :2.##12. Mahmoud, A. (2006). "Translation and foreign language reading comprehension: A neglected didactic procedure". English Teaching Forum [online], Vol. 44, No. 33-28 :4.##13. Malmkjaer, K. (1998). Translation and language teaching. Manchester: St. Jerome.##14. McDonough, J. (2002). "The teacher as language learner: Worlds of differences?". ELT Journal [online, Vol. 56, No. 4.##15. Popvic, R. (1999). "The place of translation in language teaching". [online] Available: www. sueleatherassociates. com/ pdfs/Article_ translationinlanguageteach. ing. pdf [20/9/2013.##16. Pym, A. (1992). "Translation error analysis and the interface with language teaching". In: Teaching translation and interpreting: Training, talent and experience. Compiler C. Dollerup & A. Loddegaarg Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins: 288-279.##17. Skowronski, W. (1982). "Translation as a technique of teaching the productive skills to advanced learners of English as a foreign language". Ph. D Dissertation on Teaching Poman University Poland [unpublished]##18. Stibbard, R. (1998). "The principled use of translation in foreign language teaching". In: Translation and language teaching. Compilerk. Malmkjaer Manchester (UK): St. Jerome: 116-111.##19. Titford, C.; Hieke, A. E. (1985). Translation in foreign language teaching and testing. Tübingen: Narr.##20. Ulrych, M. (1986). "Teaching translation in the advanced EFL classes". ELT Forum, Vol. 24, No. 17-14 :2.##21. Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.##22. Urgese, T. (1989). "Translation: How, when and why". ELT Forum, Vol. 27, No. 40-38 :3.##23. Malmkjær, k. (1998). "Translation and language teaching". Manchester (UK): St. Jerome: 116-111.##24. Widdowson, H. (1978). Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press.##