نقش آموزش های درون سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمان مبتنی بر الگوی اسلامی در کارکنان استانداری خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

در عصر جدید سازمان­ها برای رسیدن به تعالی سازمانی و داشتن یک فرهنگ سازمانی پویا و بالنده، مبتنی بر ارزش‎های حاکم بر آن جامعه به گزینه­ای به نام آموزش روی آورد­ه­اند. از آنجا که در کشور ما ایران، نظام جمهوری اسلامی حاکم است و لازم است فرهنگ سازمانی مبتنی بر الگوهای اسلامی (نه فقط شعاری؛ بلکه به­صورت عملی) در سازمان ها و نهادها شکل بگیرد و تقویت شود، در این پژوهش نقش آموزش­های سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمانی مبتنی بر الگوهای اسلامی در قالب یک مدل علّی مورد بررسی قرار گرفت. براساس جامعه 500 نفری مجموعه استانداری خراسان شمالی و واحدهای تابعه، تعداد 217 نفر به­صورت نمونه­گیری در دسترس، به­عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر خبرگان و روایی سازه­ای آن به کمک تحلیل عاملی تأییدی بررسی و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. ابزار تحلیل داده­ها، نرم­افزارهای SPSS22 و LISREL8 بود. یافته­های تحقیق نشان داد که آموزش اثر مثبت و معناداری بر کاهش هزینه­ها، ارائه خدمات به ارباب رجوع، بهبود کیفیت کار، خودمدیریتی و پایبندی به قوانین و مقررات در استانداری خراسان شمالی داشته­است؛ بنابراین می­توان نتیجه گرفت با آموزش­های هدفمند می­توان موجبات ارائه خدمات بهتر به مراجعان (مراجعه­کنندگان به سازمان­ها و ارباب رجوع­ها) را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


- ابزری، مهدی؛ دلوی، محمدرضا (1388). "نیل به تعالی (سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی". جامعه­شناسی کاربردی، دوره 20، ش 1 (بهار): 171-196.##- ابطحی، سیدحسین (1383). آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی. تهران: مؤسسه فرهنگی کتاب سمانیز.##- انصاری، غلامحسین (1383). سیره پیامبر (ص) در رهبری و انسان­سازی. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل.##- باکینگهام، مارکوس؛ کافمن، کورت (1381). رهیدن از قانونهای کهنه، راه برترین مدیران جهان. ترجمه عبدالرضا رضایی­نژاد. تهران: فرا.##- برون، مهرداد (1395). "فرهنگ سازمانی". [پیوسته] قابل دسترس در:
##[25/03/1399] https://civilica.com/doc/668358/
- بهارستان، جلیل (1383). "مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج". مدرس علوم انسانی، دوره 8، ش 36 (بهار): 1-38.##- چاوشی، سیدکاظم (1388). "بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی". پژوهش های میان رشته­ای قرآن کریم، دوره 1، ش 2 (بهار): 43-53.##- حیدری، غلامحسین (1389). "الگوهای مدیریت در قرآن و اسلام". تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 1، ش 3 (بهار): 13-30.##- رضاییان، علی (1384). انتظار عدالت و عدالت در سازمان. تهران: سمت.##- سالاری­راد، معصومه؛ صالحی، جواد (1391). "تکریم ارباب­رجوع در پرتو آموزه­های اخلاق سازمانی". مهندسی فرهنگی، دوره 6، ش 67- 68 (مرداد و شهریور): 108-118.##- شریف­زاده، فتاح؛ رضایی­منش، بهروز؛ عزتی، امیرحسن (1398). "عوامل مؤثر بر نهادینه­سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش­های اسلامی". مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 28، ش92 (تابستان): 135-163.##- عسکری وزیری، علی؛ زارعی متین، حسن؛ امیری، علینقی (1391). "ارائه الگوی مؤلفه­های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه". مدیریت در دانشگاه اسلامی، دوره 1، ش 3 (پاییز): 401-422.##- عضدی، طیبه (1395). "بررسی الگوی توسعه غربی و اسلامی و ضرورت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت." [پیوسته] قابل دسترس در:   [5/04/1399] ##https://civilica.com/doc/580812
- عطاران، جواد، و دیگران (1396). "تبیین مؤلفه­های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید؛ برگرفته از آیات قرآن کریم". مدیریت در دانشگاه اسلامی، دوره6، ش 1 (بهار و تابستان): 1-26.##- فقهی فرهمند، ناصر (1388). "ویژگی­های فرهنگ سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت­های کوچک تولیدکننده قطعات صنعتی شهر تبریز)". تحقیقات فرهنگی، دوره 2، ش 4، پیاپی 8 (زمستان): 295-330.##- کریمی، فریبا؛ سلیمی، محمدرضا (1394). "نقش آموزش در ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در سازما­ن­ها". [پیوسته] قابل دسترس در:
##[22/04/1399] https://civilica.com/doc/460000
- لکزایی، نجف؛ سنقری، محمد (1394). "الگوی اسلامی پیشرفت براساس مفاهیم قرآن کریم". سیاست متعالیه، دوره 3، ش 8 (بهار): 7-28.##- منافی شرف­آباد، کاظم (1390). "آموزش کارکنان و اثربخشی آموزشی سازمانی". [پیوسته] قابل دسترس در: [15/03/1399]## https://civilica.com/doc/142107
- هادوی­نژاد، مصطفی؛ تقی­پورفر، ولی­الله؛ دانایی­فرد، حسن (1390). "پیش فرض­ها و ارزش­های فرهنگ سازمانی اسلامی: پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین". دانشور رفتار، دوره 47، ش 2 (تیر): 93-120.##
- Balthazard, P. A., Cook, R. A. (2004). “Organizational Culture and Knowledge Management Success:Assessing the Behavior Performance Continuum”. [Continued] Available at: https://www.researchgate.net/ publication/221182375[2020/07/09]##- Denison, D. R. (2001). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change? En C. L. Cooper, S. Cartwright y P. Ch. Earley (Eds.), The International Handbook of Organizational Culture and Climate (pp. 347-372). Chichester: John Wiley & Sons.##- Esmaeili, S., Aqaei, S. (2016). Investigating the Effect of Dimensions of Organizational Culture on Reducing Costs in MAPNA Group”. [Continued] Available at: https://www.researchgate.net/publication/318 [2020/07/20]##- Hung, R. Y. Y., et al. (2011). “Impact of QM and Organizational Learning on Innovation Performance in the High-tech Industry”. International Business Review, Vol. 20, No. 2: 213-225.##- Markolides, G. A.; Heck, R. H. (2011). “Diagnosing organizational cultures: A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys”. An International Journal of Research, Policy and Practice, Vol. 7, No. 1: 76-95.##- Wong, K.; Aspinwall, E. (2005). “An Empirical Study of the Important Factors for Knowledge‐management Adoption in the SME Sector”. Knowledge Managemen, Vol. 9, No. 3: 64-82.##- Yilmaz, C.; Ergun, E. (2015). “The effect of dimensions of Denison's organizational culture model on the performance of organizations”. Jornal of world Business, Vol. 43, No. 3: 290-306##.