ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری سیاست گذاری بازرگانی ، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

10.22034/fakh.2021.273660.1449

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع بزرگ و متنوع جهانی، مهم ترین منبع درآمد و اشتغال ‌زایی برای بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می رود. کشور ایران بین ده کشور برتر جهان از لحاظ برخورداری جاذبه‌های گردشگری و جزء پنج کشور دنیا از لحاظ دارا بودن تنوع گردشگری و جزء سه کشور اول جهان از نظر تنوع و محصولات مرتبط با صنایع دستی است. بنا بر این، هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOARمی‌باشد. این پژوهش از لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی و همچنین، روش پژوهش، کیفی و ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ‌ساختار یافته و پرسشنامه است. نمونه آماری شامل مدیران سازمان گردشگری، مدیران مراکز تجاری، اقامتی و گردشگری به تعداد 13 نفر است که به شیوه نمونه ‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. به منظور سنجش روایی، از روایی صوری و محتوا و برای سنجش پایایی از توافق دو کد گذار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ‌ها از طریق عوامل چهار گانه در مدل استراتژیک SOAR انجام شد که به وسیله آن راهبردهای افزایش جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد استخراج گردید. نتایج پژوهش منجر به استخراج 11 راهبرد شد که مهم ترین آن ‌ها عبارتند از: 1- معرفی شهر مشهد به عنوان قطب گردشگری حلال 2- تقویت روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با سایر کشورهای اسلامی ‌به ویژه کشورهای همسایه 3- توسعه شهری و ارتقای رضایت‌ مندی شهروندان 4- بستر سازی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی و تسهیل مبادلات ارزی. در انتها نیز برای هر راهبرد برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها