راهنمای ارسال فایل های ضروری مقاله

نویسنده محترم لطفا جهت ارسال فایل ها در بخش اضافه کردن فایل ها در سامانه به نکات زیر توجه نمایید.

۱- فایل مشخصات نویسندگان که مشتمل بر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان بر اساس اولویت و مشخصات ایشان بصورت پانویس (سمت، رشته، گرایش (وابستگی سازمانی)، آدرس ایمیل و شماره تماس بیاید).

* تبصره: در صورتی که پدید آورنده (گان) به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد.

۲- فایل اصلی مقاله بدون مشخصات: یک نسخه word از متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان که مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، اصل مقاله، فهرست منابع، چکیده انگلیسی است (از نوشتن نام نویسندگان در این فایل به لحاظ ارسال به داوری خودداری شود).

* تبصره: تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.

2-1- چکیده مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظری، روش شناسی پژوهش و نتایج مقاله به صورت فشرده، بین ۲۵۰ تا ۳۰۰  کلمه و سپس واژه های کلیدی به زبان فارسی بین 3 تا 7 واژه.

  • مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان، نقد و بررسی پیشینه تحقیق.
  • بیان مسأله: موضوع و چارچوب نظری و طرح پرسش ها / یا فرضیات تحقیق.
  • روش شناسی پژوهش: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ها.
  • ارائه یافته ها، تجزیه و تحلیل تفسیر آن ها.
  • خلاصه و نتیجه.
  • فهرست منابع فارسی.
  • چکیده انگلیسی همراه با واژه های کلیدی و مشخصات کامل نویسندگان در پایان مقاله.

۳- فایل تعهد اخلاقی: نویسندگان باید فرم را از طریق سامانه دریافت و پس از تکمیل و امضا کلیه نویسندگان آن را در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت فرایند ارسال مقاله نهایی نخواهد شد. 

۴- فایل فرم تعارض: نویسندگان محترم فرم را از سامانه دریافت و پس از تکمیل، مجدد آن را بارگذاری نمایند. 

۵- فایل اصل مقاله (تغییرات برجسته شده) ارسال این فایل فقط در مرحله بازنگری ضروری است. نویسندگان محترم نظر داوران را هایلات شده و یا در همان کامنت داوران مشخص نمایید.

 * تبصره: فایل مذکور برای داوری و تطبیق ارسال می گردد، لذا از نوشتن نام نویسندگان در آن خودداری شود.

۶- فایل پاسخ به داوران: ارسال این فایل فقط در مرحله بازنگری ضروری است. با هدف ایجاد وحدت رویه، و هم چنین، تسهیل فرایند بررسی مقالات، فرم پاسخ به داوران در اختیار نویسندگان محترم مقالات قرار داده شده است. فرم مذکور، ویژه آن دسته از نویسندگانی است که مقالات آن ها مورد داوری قرار گرفته، و اکنون قصد ارسال مقاله بازنگری شده در سامانه را دارند. نویسندگان محترم مقالات یاد شده لازم است فایل پاسخ به داوران را تکمیل و نسخه pdf  آن را به همراه نسخه بازنگری شده در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت، فرایند ارسال مقاله نهایی نخواهد شد.

۷- فایل پاسخ به نتایج بررسی فنی: ارسال این فایل در صورتی که مقاله ویراستاری ادبی و فنی شده باشد ضروری است.

۸- فایل فشرده تصاویر و نمودارها (zip) : در صورتی که مقاله فاقد تصاویر و نمودار باشد، فایلی را به حالت zip شده بارگذاری نمایید.

۹- فایل حاوی چکیده لاتین: شامل عنوان مقاله، چکیده، واژه های کلیدی و نویسندگان با ذکر مشخصات کامل.

* تبصره: طی انجام فرایند بارگذاری مقاله، چنانچه می­خواهید کلیه مکاتبات با خود شما باشد، در قسمت ثبت مقاله نام خودتان را ستاره دار کنید و سپس در داخل فایل اصلی نویسنده مسئول را مشخص فرمایید