نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

4 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

این کار پژوهشی تلاشی است در راستای معرفی آیت الله محمد حسین آیتی بیرجندی به عنوان یک عالم مذهبی و شاعری شیعی مذهب که تحت تأثیر آیات نورانی قرآن کریم و احادیث گهربار پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار- علیهم السلام - بوده است در مقاله ی حاضر ابتدا به معرفی احوال و آثار محمد حسین آیتی بیرجندی، ویژگی های سبکی و کاربرد صنایع ادبی در شعر وی پرداخته شده است. در ادامه شیوه ها و گونه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث و اهداف کاربرد آیات و احادیث، قالب های کاربردی قرآن و حدیث، کاربرد آیه و حدیث از جهت نوع قرینه، هدف های معنایی و انگیزشی از کاربرد قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان مورد بررسی قرار گرفته شده است. در قسمت پایانی این مقاله، اشعار و ابیاتی که به هر نحوی شاعر در سرودن آنها متأثّر از آیات نورانی قرآن و احادیث پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده است استخراج شده، به دلیل کثرت اشعار مورد نظر، نمونه هایی از این اشعار به همراه آیات و احادیث مورد نظر آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Quran and Hadith in Divan Dorre Ghaltan (Tumbling Pearl)

نویسندگان [English]

  • Hadi Khosravi, 1
  • Mohammad Reza Rashed Mohassel 2
  • Mohammad Ismail Hanafi, 3
  • Seyyed Mortaza Husseini, 4

1 MA Student in Persian Literature of Birjand Azad University

2 Assistant Professor in Persian Literature of Mashhad University

3 Assistant Professor in Persian Literature Islamic Azad University of Birjand

4 Assistant Professor in Arabic Literature of Islamic Azad University of Birjand

چکیده [English]

This research work is an attempt to introduce Ayatollah Mohammad Hussein Ayati as a religious erudite and Shiite poet impressed by luminous verses of Holy Quran and also under the effects of Prophet Mohammad and wholly Imams sayings (peace be upon Him). First of all in this present paper the statues, conditions and works, stylistic characteristics and the application of figures of speech of Mohammad Hussein Ayati Birjandi poems were presented. Then in continue, the methods and types under the effects of Quran and Hadiths, its goals of the applications of Quran and Hadith, the molded applicable encouraging goals of them, the applications of Quran and Hadith from their analogy, semantic and simulative goals of the applications from Quran and Hadith’s in writing of Tumbling Pearl has been considered. At the concluding part of this article, poems and verses had been drown out which in composing of them the poet were in any way under the influence of Quran’s luminous verses and the Prophet Mohammad and Imam›s Hadiths and for the multiplicity of the formentioned verses, some exemplars of these poems were selected in accompany with the said Quran verses and Hadiths

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Hussein Ayati
  • Prophet Mohammad (peace be upon him)
  • Imams
  • Holy Quran
  • Hadith
  1. قرآن کریم، ترجمه مهدی فولادوند.##نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی.##آیتی، محمد حسین (1327). بهارستان: در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.##آیتی، محمد حسین (1346). دیوان درّ غلطان. تهران: چاپخانه دانشگاه تهران.##ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله ‏(1404). شرح نهج البلاغه. تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قم‏: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.##ابن حنبل، امام ابوعبدالله احمد بن محمد (1983م.). فضائل الصحابه. تحقیق و استخراج احادیث وصی الله بن محمد عباس. السعودیه: دارالعلم.##پاینده، ابوالقاسم (1366). مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) (نهج الفصاحه). تهران: جاویدان.##حلبی، علی اصغر (1371). تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی. تهران: اساطیر.##دشتی، محمد (1383). فرهنگ سخنان پیامبر (ص). قم: امیرالمؤمنین.##راشد محصل، محمدرضا (1389). پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی. مشهد: آستان قدس رضوی.##زنگویی، حسین (1385). شاعران قهستان. تهران: نشر روزگار.##ابن جوزی، شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن فُرغلی حنفی (بی تا). تذکره الخواص. تحقیق محمد صادق بحرالعلوم. تهران: مکتبة نینوی الحدیثه.##طبری، محب الدین ابوالعباس احمد بن عبدالله (1997م.). الریاض النضره فی مناقب العشره. تحقیق و استخراج عبدالمجید طعمه حلبی. بیروت: دار المعرفه.##فروزانفر، بدیع الزمان (1361). احادیث مثنوی. تهران: امیرکبیر.##کلینى، محمد بن یعقوب (1407ق.). الکافی. تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.##مجلسی، محمدباقر (1378). مهدی موعود (ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار). ترجمه علی دوانی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.##