نویسندگان

1 عضو هیات علمی تاریخ دانشگاه بیرجند

2 استادیار تاریخ دانشگاه بیرجند

چکیده

خطوط تلگراف یکی از مهم ترین و سریع ترین وسایل ارتباط همگانی در دوره قاجار بود. با تأسیس تلگراف خانه در نقاط مختلف دور و نزدیک، اخبار و گزارش ها سریع تر مبادله شد و تصمیم گیری ها و واکنش ها سریع انجام گرفت. خط تلگراف در شرق ایران ابتدا در سال 1293ق. به مشهد رسید و سپس شاخه های فرعی آن به سرخس، سیستان و درگز کشیده شد و نقاط مرزی و دورافتاده را به مراکز قدرت متصل کرد. یکی از مهم ترین خطوط تلگراف شرق ایران خط مشهد- سیستان بود که در سال 1320ق. تأسیس شد. ایجاد خط تلگراف از مشهد به سیستان به خاطر دوری مسافت و شرایط اقلیمی، مشکلات زیادی داشت. تفاوت نگرش روس و انگلیس نسبت به ایجاد این خط ارتباطی، شکل همکاری حکام قاینات و سیستان از دیگر مسائل پیش رو در این طرح بزرگ بود. نحوه تأمین و آماده کردن تیر تلگراف در مسیر خط، تدارک وسایل حمل و نقل، تأمین کرایه حمل و نقل، تعیین محل تلگراف خانه و محل اقامت اعضای هیأت سیم کشی، عبور از مناطق کویری خراسان و قائنات، باتلاق اطراف دریاچه هامون و شیوه محافظت از سیم های تلگراف، از جمله مسائل و مشکلاتی بود که در هنگام سیم کشی پیش آمد که در این مقاله، مسائل فوق با تکیه بر اسناد مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The inspection of the construction process of Mashhad-Birjand-Sistan telegraphs line and its difficulties in the years of 1319-1323 Hegira

نویسندگان [English]

  • Ali Najafzadeh 1
  • Mohammad Hasan Elahizadeh 2

1 Faculty Member of t History of Birjand University, the Responsible Writer

2 Assistant Professor in History of Birjand University

چکیده [English]

The telegraph lines were one of the important and fastest public communications means in Qajar era. With the establishment of telegraph office in near or far different places, the news and reports exchanged in a fast manner and decisions and reactions accomplished quickly. First the telegraph line in the east of Iran reached to Mashhad in 1293 Hegira and then its minor subsidiary branches has reached to Sarakhs, Sistan and Dargaz and combined the remote and   frontier locations to the centers of power. One of the important east telegraph lines in Iran was the line of Mashhad-Sistan which was built in the year of 1320 lunar.  The establishing of telegraph line from Mashhad to Sistan for the reason of distance aloofness and geographical conditions has lots of difficulties. The difference of Russian and Iranian outlook in respect to establishment of this communicational line, the form of collaboration of Ghayenat and Sistan rulers were of the other difficulties fronting them in this great plan.  The way of providing and preparing of telegraph draft in line direction, preparing transportation means, determining the place of telegraph office and residing place to the members of wire board, passing from dissert regions of Khorasan and Ghayenat, mire around Hamoon lake,  the method of protection from telegraph wires were among the difficulties and problems  which come forward in the time of wiring that in this article these mentioned  problems has been inspected with the emphasis of document

کلیدواژه‌ها [English]

  • telegraph line
  • Birjand
  • Mashhad
  • Sistan
  • Qajar
  1. آیتی، محمدحسین (1371). بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان. مشهد: دانشگاه فردوسی.##اعتصام الملک، میرزا خانلرخان (1351). سفرنامه خانلرخان اعتصام الملک. به کوشش منوچهر محمودی، تهران: منوچهر محمودی.##اعتماد السلطنه، محمدحسن خان (1367). تاریخ منتظم ناصری. تصحیح محمد اسمعیل رضوانی. تهران: دنیای کتاب.##چرچیل، جورج پ. (1369). فرهنگ رجال قاجار. ترجمه غلامحسین میرزا صالح. تهران: زرین.##ریاضی هروی، محمدیوسف (1372). عین الوقایع. تصحیح محمد آصف فکرت. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.##سپهر، عبدالحسین خان (1386). مرآت الوقایع مظفرى، ج‏1. تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: میراث مکتوب.##سه سفرنامه (1356). به کوشش قدرت الله روشنی. تهران: توس.##صبوری، میرزا محمدکاظم (1342). دیوان حاج میرزا محمد کاظم صبوری، ملک الشعرای آستان قدس. تصحیح محمد ملک زاده. تهران: ابن سینا.##صفایی، ابراهیم (1346). "افتتاح تلگراف طهران- مشهد". مجله نگین، سال سوم. شماره 31.##کاظم زاده، فیروز (1354). روس و انگلیس در ایران 1864-1914، پژوهشی درباره امپریالیسم. ترجمه منوچهر امیری. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی؛ فرانکلین.##کارکنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان (1380). فرهنگ جغرافیای ایران: خراسان. ترجمه کاظم خادمیان. مشهد آستان قدس رضوی: بنیاد پژوهشهای اسلامی.##کرزن، جرج ناتائیل (1373). ایران و قضیه ایران، ج1. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی. تهران: علمی و فرهنگی.##لندور، آرنولد هانری ساویچ (1388)." اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت" در: سرزمین آرزوها. ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی. تهران: اطلاعات.##وین، آنتونی (1383). ایران در بازی بزرگ. ترجمه هوشنگ مهدوی. تهران: پیکان.##ییت، چارلز ادوارد (1365). سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت الله روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری. تهران: یزدان.##روزنامه ادب. شماره 18. سال دوم و شماره 34. سال دوم.##روزنامه ایران. شماره 1029.##رعد، شماره 77. سال یازدهم.##آستان قدس رضوی. مرکز اسناد: 1-3/2501 و 2/2502 و 1/2503 و 1/2506و 2/2506 و 1/2507 و 1/2508 و 2/2508 و 1/2509 و 1/2510 و 1/2511 و 1/2568 و 1/3706 و 3707 و 1/3708 و 2/3746 و1و 3/9185 و 2/ 70443 و 3/70443 و 4و5/70443 و 70619 و 1/73309 و 1-4/75943.##
  2. Iran political diaries 1997) 1965- 1881), General Editor Dr R.M.Burrel.##British consuls and "local" imperialism in Iran, (2009) stebbins, h.lyman, 1889-1921, Ilinois, the university of chicage, Chicago##