نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده

نگاه فرهنگی به مطالعات آموزش عالی از جمله منظر هایی است که اخیراً مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته، و موجب تولد فصل جدیدی از مطالعات بر محور فرهنگ دانشگاهی گردیده است. فرهنگ آموزش و یادگیری، وجهی از این مطالعات است که فرهنگ جاری در آموزش عالی را از منظر باور ها و اعتقادات اعضای هیأت علمی به فرایند یاددهی - یادگیری مورد شناسایی قرار می دهد. ارتباط متقابل فرهنگ و آموزش موجب می شود فرهنگ بتواند در بستر زمان حرکت کند و از نسلی به نسل بعد منتقل شود. در جریان این انتقال و در بستر حرکت های فرهنگی ممکن است ارزش‌ها و هنجار ها دستخوش تغییر و تحول  شوند و موجب تفاوت بین نسل ها گردند به گونه ای که سخن از تحولات بین نسلی به میان بیاید. بدین ترتیب، مطالعه ی فرهنگ آموزش و یادگیری در بین دو نسل اعضاء هیأت علمی توجیه پذیر و بلکه ضرورت می یابد. در راستای شناسایی فرهنگ مذکور و از منظر "نقش استاد" به عنوان یکی از مؤلفه های آموزش و یادگیری، این دو پرسش مطرح گردید که، رسالت خود را به عنوان استاد دانشگاه در چه می بینید؟ روابط خود با دانشجویان را چگونه توصیف می کنید؟ در این راستا، با استفاده از رویکرد کیفی (روش مردم‌ نگاری) و بر اساس نمونه گیری هدفمند، ادراکات 26 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند شناسایی شد. داده ها از طریق ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری و با استفاده از روش کد گذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بودند که اعضای هیأت علمی دو نسل دارای ادراکات متفاوتی نسبت به"وظایف استاد" و "روابط استاد – دانشجو" می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The comparison of education and learning in two generation of faculty members of Birjand University From the sight of master role

نویسندگان [English]

  • sedigheh Khoshdaman 1
  • Mohsen Ayati, 2

1 MA Student in curriculum planning of Birjand University

2 Associate professor in education science of Birjand University

چکیده [English]

The cultural view to the studies of higher education is among the points that recently has been taken into consideration from the researchers of this field and has been caused new chapter of studies in pivot of university cultures. The culture of educating and learning is an aspect of these studies that has been explored the prevalent cultures of higher education from the aspect of the credence and belief of the faculty members to the process of teaching-learning. The reciprocal relationship between culture and education causes the culture movements through the headstock of time and transmit from generation to generation. Through this transmission and from the headstock cultural movements it is possible that the values and customs to be the subjects of changes and transitions and produces the difference between generations in the way that to being to speech of intergeneration changes. In this way, the study of the culture of education and learning among two generations of faculty members is not only justifiable but also is essential. In the direction of recognizing the current culture and from the “the role of university master” prospective as one of the components of educating and learning, these two questions has been set forth to discussion which are: in what things he sees his apostleship as a university master? And how he explains his relationship with students? In this direction, by the use of qualified approach (demography method) and on the base of aimed sampling, the perception of 26 persons of the faculty members of Birjand University has been explored. The data collected from the tools of deep interview of semi-structural constructed method and has been analyzed from coding method. The findings of research show that the faculty members of two generations have different perspectives towards “the master’s duties” and “the master-student relations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • University Culture
  • Education and learning Culture
  • demography
  1. احمدی، غلامرضا؛ سعادتمند، زهره؛ و لیث صفار، زهرا (1389). "ارتباط ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان". فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 4 (تابستان): 9-22.##بقائی سرابی، علی؛ اسماعیلی، محمدجواد (1388). "عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت دانشگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی". پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال چهارم، شماره 3 (زمستان): 175- 202.##تقوی، رضا (1385). تأملات فرهنگی. تهران: نخیل.##حائری زاده، علی؛ نوغانی، محسن؛ میر انوری، علیرضا (1388). "بررسی تأثیر روابط اجتماعی استاد – دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان". مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 58 (بهار): 27 –##خاکباز، عظیمه (1389). شناسایی چارچوبی برای مطالعه فرهنگ رشته ای در آموزش عالی از طریق بررسی و مقایسه دو رشته علوم ریاضی و علوم تربیتی. طرح پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی تهران. [چاپ نشده].##سرکارآرانی، محمد رضا (1389). فرهنگ آموزش و یادگیری: پژوهشی مردم نگارانه با رویکردی تربیتی. تهران: مدرسه.##سعیدی، معصومه؛ واحدیان، محمد؛ پیروی، رویا (1390). "رابطه استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشکده های علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد". صبح دانشگاه، یازدهمین سمینار دانش و تندرستی 28 و 29 آذر ماه. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود.##سیف، علی اکبر (1379). روانشناسی پرورشی: روانشناسی آموزش و یادگیری. تهران: آگاه.##صفایی موحد، سعید (1391). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: آییش.##عابدینی، سمیره؛ کمال زاده، حسام الدین؛ عابدینی، صدیقه (1389). "معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان". مجله پزشکی هرمزگان. سال چهاردهم، شماره سوم (پائیز): 241 - 245.##علاقه بند، علی (1377). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: امیر کبیر.##فاضلی، نعمت ا... (1382). "بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا: مطالعه ای انسان شناختی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران". فصلنامه انسان شناسی، سال یکم، شماره 3 (تابستان): 93 - 132.##فاضلی، نعمت ا... (1390). مردم نگاری آموزش. تهران: نشر علمی.## فاضلی، نعمت ا... (1391). علوم انسانی و اجتماعی در ایران چالش ‌ها، تحولات و راهبرد ها. تهران: طیف نگار.##فراستخواه، مقصود (1388). دانشگاه و آموزش عالی. تهران: نی.##گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ کال، جویس (1383). روش تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ج1. مترجمان احمدرضا نصر و دیگران. تهران: سمت.##محسنی، منوچهر (1386). "مسأله روابط استاد ـ دانشجو". فصلنامه مسائل ایران، سال پنجم، شماره 3 (پاییز): 48 - 53.##محمدی، بیوک (1390). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.##ملکی، حسن، و دیگران (1390). "نقش آموزش عالی در یادگیری مادام العمر". فصلنامه راهبرد های آموزشی، سال چهارم، شماره 2 (بهار): 91 - 94.##مهرام، بهروز، و دیگران (1386). "نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان"، مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 3 (پائیز): 3-29.##نصر، احمد رضا؛ عابدی، لطفعلی؛ شرفیان، فریدون (1386). "نقش روابط انسانی در اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر دلالت های تربیت اسلامی". ویژه نامه علوم تربیتی، سال بیست و ششم، شماره 3 (پائیز): 165 - 191.##نعیمی، امیر؛ هرندی زاده، الهه؛ پزشکی راد، غلامرضا (1389). "بررسی خصوصیات استاد از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 58 (بهار): 41 - 55.##

Aldiabat ,Khaldoun&Navence,Carol - Lynne (2011).“Clarification of the Blurred Boundaries between Grounded Theory and Ethnography: Differences and Similarities”. Turkish OnlineJournal of Qualitative Inquiry, Vol. 2, No. 3. p: 1-13.##Kumpulainen, K. &Renshaw, P. (2007).”Cultures of learning”.International Journal of Educational Research, Vol. 46, No. 4. p:109-115.##Seely Brown, John (1989).”Situated Cognition and the culture of learning. Education Researcher, Vol. 18, No. 1. p: 32-42.##