نویسندگان

1 مدرس ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بیرجند.

3 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

10.22034/fakh.2013.156016

چکیده

علی رغم نیاز روزافزون جوامع روستایی به کاربرد فناوری جدید، پذیرش فناوری در روستاها بسیار اندک است. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان مدیریت منابع کشاورزی در دست افرادی است که در کشورهای غربی آموزش دیده­اند، لذا آشنا شدن این مدیران با ریشه­های فرهنگی و محیطی نظام­های بومی مدیریت منابع، تا حد زیادی از اشتباهات آتی جلوگیری خواهد کرد. بنابراین مصلحان روستایی به عنوان کسانی که در امر توسعه روستایی نقش دارند اگر به این دانش بومی که با ساختارهای روستایی هماهنگ است، توجه کنند، با انطباق آن با شرایط جدید می­توانند گام­های مؤثری در توسعه روستایی بردارند. نتایج این مقاله که با استفاده از روش کیفی " نظریه بنیانی" به دست آمده سعی دارد تا یک جنبه از دانش بومی باغداران خراسان جنوبی، در تولید محصول زرشک را که عامل اساسی در حیات باغداران خراسان جنوبی است، مورد بررسی قرار دهد، و برای این منظور مطالعه دانش بومی زرشک کاران در مناطقی از استان خراسان جنوبی که از کشت این گیاه برخوردار هستند، صورت گرفت. نتایج این اطلاعات، حاکی از تنوع عملیات باغی و موارد مصرف این محصولات در میان تولید کنندگان است که خود می­تواند عامل موفقیت آن­ها در تولید این گیاه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of Indigenous knowledge at Barberry production in South Khorasan With Using the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Gholi nia 1
  • Asadollah Zamanipour 2
  • Kamal Ghouth 3

1 Assistant lecturer and consultant for research, education, cooperatives and entrepreneurs, the Ministry of Cooperatives

2 College of agriculture university of Birjand

3 Employer Gardening Jihad Agriculture Sarbysheh & Master of Agricultural Extension and Education

چکیده [English]

Despite the growing needs of rural communities to use modern technology, acceptance of technology in rural areas is very limited. Now, in many countries agricultural resource management is in the hands of people who have trained in Western countries, so being familiar with the managers of cultural and environmental origins of indigenous systems of resource management will largely prevent future mistakes. So rural peacemakers as who involved in rural development, if they observe to this indigenous knowledge which is in harmony with rural structures, with regard to its compatibility with the new conditions they can take effective steps in rural development. The results of this paper which uses qualitative methods "grounded theory" is trying to consider an aspect of indigenous knowledge of South Khorasan gardeners in growing and barberry product which is the key factor in the life of South Khorasan growers and gardeners and for this reason, the study of indigenous knowledge of barberry growers were implemented in some eras of the provinces of South Khorasan which prosper the cultivation and growing of this plant. The results of this piece of information indicate a variety of garden operations and the uses of these products among the manufacturers which by itself can be as a success factor for them in producing this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous knowledge
  • barberry
  • diversity
  • rural development
ابریشمی، محمد حسین (1376). زعفران ایران (شناخت تاریخی و فرهنگی و کشاورزی). مشهد: آستان قدس رضوی.##
ادیب حاج باقری، محمد (1389). تجارب دانشجویان پرستاری و مامایی درباره اثربخشی استفاده از پاورپوینت در تدریس. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. سال دوم. آبان ماه. شماره :10 : 111 - 123.##
ایمانی جاجرمی، حسین (1372). بررسی جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر.پایان نامه دکترای جامعه شناسی توسعه. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.##
بیرجندی، عبدالعلی (1387). معرفت فلاحت. به کوشش ایرج افشار. تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب.##
پاپ زن، عبدالحمید (1382) طراحی مدل تلفیقی دانش بومی و رسمی به منظور دستیابی به رهیافتی سامانه ای - مشارکتی در شهرستان کرمانشاه، پایان نامه رسال دکتری ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه تهران.##
پویان، محسن (1387).  زرشک از نظر اقتصادی و تولید. بیرجند : سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی.##
ذکایی، محمد سعید (1381). نظریه و روش در تحقیقات کیفی. فصلنامه علوم اجتماعی. آذر ماه. شماره 17.##
رازقی نصرآباد،  حاجیه بی بی (1384).  بررسی جنبه های اجتماعی-  فرهنگی و جمعیتی ناباروری  (مطالعه موردی تهران).  پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران.##
عمادی، محمد حسین؛ عباسی، اسفندیار (1383). به کارگیری دانش بومی در فرآیند توسعه پایدار. تهران: سروستان.##
عمادی، محمدحسین (1383). آشنایی با نقش و ضرورت استفاده از دانش بومی و شناسایی تکنیک­های جمع آوری این دانش. وزارت جهادکشاورزی [جزوه درسی].##
غوث، کمال (1390). مقایسه تطبیقی دانش نوین باغداری زرشک با دانش بومی مورد استفاده توسط باغداران استان خراسان جنوبی در سال 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.##
قبادی، پرستو؛  زرافشانی، کیومرث؛ گراوندی، شهپر (1389). مشکلات و محدودیت­های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی مطالعه موردی (روستای حریر، استان کرمانشاه). فصلنامه پژوهش­های روستایی، پاییز. شماره 3 سال اول. شماره 3.##
کافی، محمد؛ بالندری، احمد (1381). زرشک، فناوری تولید و فرآوری. مشهد: دانشگاه فردوسی.##
Flisher.A., Felsenstein D. (2000). "support for rural tourism: dose it make a difference  Annals of Tourism research, vol. 21, No. 4: pp.180-194.##
Goulding ,Q. (2000). " Grounded theory: the missing methodology on the interpretivist agenda". Qualitative Market Research: An International Journal, vol. 1, Issu I: PP. 50-57.##