نویسنده

دکترای تاریخ محلی و مدیر امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

چکیده

   آرشیوهای محلی از منابع مهم اطلاعاتی در تحقیقات تاریخی هستند و میزان غنای این آرشیوها، ارتباط مستقیمی با افزایش پژوهش های تاریخی در یک منطقه دارند. در این مقاله، ابتدا تعریفی از تاریخ محلی و جنبه های مختلف آن ارائه می گردد. در ادامه با انتخاب جنگ جهانی دوم به عنوان یک موضوع مورد مطالعه آرشیوی، به جایگاه آرشیوهای محلی منطقه ای و ارزش اسناد آن ها در حوادث تاریخی با توجه به اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس درباره جنگ جهانی دوم پرداخته می شود. ارزش این موضوع از آن روست که تاکنون کمتر به نقش محوری  اسناد آرشیوهای محلی و نقش آرشیوها در مستندسازی و تولید منابع تاریخی توجه شده است. نتایج این مقاله می تواند تأکیدی بر لزوم نگاه های همه جانبه به اسناد آرشیوی با تکیه بر دیدگاه های محلی و منطقه ای باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The importance of archival documents in Khorasan’s local history researches (Documents from Astan-e Qods-e Razavi of World War II)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hasan Abadi,

PhD in Local History and the manager of documentation and periodicals affairs of Astan-e Qods-e Razavi

چکیده [English]

Local archives are among the main sources of information in historical researches and the rate of richness of these archives has a direct relation with the growth of historical researches in a region. First in this paper, a definition of local history and its different aspects has been presented. In continue by choosing the world war II as an archival case of study, we proceed the station of local archives and their documental value in historical events with the view of the existent documents in the center of the documents from Astan-e Qods-s Razavi of world war II. The value of this matter is for this reason that which the pivotal role of local archival documents and the role of archives in documentation and the production of historical resources has been considered less from ever now. The results of this article can be used as an emphasis of the necessity of multilateral views to archival documents with the insistence in local and regional viewpoints. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local archives
  • World War II
  • The center of documents of Astan-e Qods-e Razavi
  • Mashhad
  • Khorasan
  1. اسکرین، کلارمونت (1363). جنگ جهانی در ایران. مترجم غلامحسین صالح یار. تهران: نوین.##2. آذری خاکستر، غلامرضا (1392)."درجستجوی حقایق شهریور 1320"[پیوسته] قابل دسترس در: http://ohwm.ir/show.php?id[10/6/1392]##3. بایگی، علی اکبر (1392). اسنادی از جنگ جهانی دوم. زیر نظر شهریار مرادی دهقی، محمد شیخان، [برای] معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور. تهران: خانه کتاب؛ ریاست جمهوری اسلامی ایران.##4. حسن آبادی، ابوالفضل (1392). "بررسی تحلیلی مبانی تاریخ نگاری محلی خراسان در دوره معاصر". پایان نامه دکتری تاریخ محلی، ادبیات علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.##5. خلیلی، محسن (1390). "بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی، پیشنهاد مدلی در متغیره برای باز تفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران". مطالعات تاریخ فرهنگی، سال دوم، شماره هفتم، 59-92.##6. راعی گلوجه، سجاد؛ و دیگران (1390).  اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. زیر نظر فرهاد زیویار، [برای] مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری. تهران: خانه کتاب.##7. رمضانی، حمیدرضا (1385). "کنسولگری های خارجی در خراسان".  نشریه زمانه. سال پنجم، دوره 4، ش 34. (فروردین)##8. سپهر، احمدعلی (1355). ایران در جنگ دوم جهانی. تهران: دانشگاه ملی.##9. سیف پورفاطمی، نصرالله (1379). گزند روزگار: خاطراتی از تحولات فارس در آستانه جنگ دوم جهانی، مجلس چهاردهم و بحران آذربایجان، 1325 ـ 1317. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.##10. شمس آبادی، حسن (1391)."دستاورد حضور متفقین در سبزوار". [پیوسته] قابل دسترس در:[6/01/1931] di?php .wohs /ri.narwod.www //:http##11. ظهیرنژاد ارشادی، مینا (1375). گزیده اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ جهانی دوم. تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات.##12. قطبی، بهروز (1381). گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران. تهران: اطلاعات.##
  2. H.p.r Finberg"local history" in: approaches to history (London. routledge. kegan, paul1962,125.##14. KARL kammen, (2003)Doing local History,Altamira Press, NewYourk. ##