نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور بجنورد و کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

4 کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا از یک سو، ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجویان به عنوان گردانندگان بالقوه سمت‌های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از مفاهیم و نظریات مهم در حوزه انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و روش جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که شامل شاخص نگرش به فساد اداری و شاخص سنجش احساس محرمیت نسبی و هم چنین سؤالاتی در مورد مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان بوده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد در سال تحصیلی 1393-1392 می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نظام مند، 150 نفر با روش آماری همبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از یک سو، بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و احساس محرومیت نسبی آن‌ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، متغیرهای زمینه ای جنسیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها

آلپورت، گوردن دبلیو؛ جونز، ادوارد ای. (1371). روان‌شناسی اجتماعی از آغاز تاکنون. ترجمه محمد نقی منشی طوسی، مشهد: آستان قدس رضوی.##
بهنر، ج.؛ وانک، م. (1384). نگرش‌ها و تغییر آنها. ترجمه علی مهداد. تهران: جنگل.##
رفیع پور، فرامرز (1388). آنومی یا آشفتگی اجتماعی. تهران: سروش.##
رهنمود، فرج الله؛ طاهرپور کلانتری، حبیب الله؛ رشیدی، اعظم (1388). "شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی". فصلنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، ش 1 (تابستان): 35-51.##
شیخاوندی، داور (1384). جامعه شناسی انحرافات و مسائل جمعیتی ایران. تهران: قطره.##
عباس زادگان، محمد (1383). فساد اداری. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.##
فرج پور، مجید (1383). موانع توسعه: بررسی فقر، تبعیض و فساد. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.##
مرادی، گلمراد؛ سعیدی پور، بهمن (1389). "بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه تعامل گرایی بلومر". مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دهم، ش 16 (پاییز و زمستان): 163- 191.##
هانتینگتون، ساموئل (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علم.##
Chandra, Siddharth; Foster AngelaWilliams. (2005). "The Revolution of Rising Expectations". Social Science History, vol 29. No. 2: 229-332##
Cho, W.; Kirwin, M. F. (2007). "Vicious circle of corruption and mistrust in institutions in sub-Sahara Africa: Micro level analysis". frobarometer, no. Vol. 71. No. 10: 1-17##
Elliott, Kimberly Ann. (1997) . "Corruption as a Global Policy Problem: Overview and Recommendations". In: Corruption and the Global Economy. Annkimberly elliott. Washington: Institute for International Economics:175-233##
Gerring, j. and s. tracker, (2004). Political institution and governance: pluralism versus centralism, British journal of political science, vol 34. No.2: 295-330##
Green, Stuart P. (2004). "Moral Ambiguity in White Collar Criminal Law». Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, Vol. 18. No. 18: 501-515##
Johnston, M. (2005). Syndromes of corruption: Wealth, power, and democracy. Cambridge: Cambridge University Press.##
Lambsdorff, J. G. (2006). "Causes and consequences of corruption". In: International handbook on economics of corruption. S. R. Ackerman, New York: Edward Edgar: 3-52##
 Moreno J.; Jennings, H. (2005). "Statistics of social configurations". Stoichiometry, Journal of Asia and African studies, vol. 1. No. 52: 74-342##
Mbaku, J. M. (2008). "Corruption clean ups in Africa: Lessons from public choice". Journal of Asia and African studies, vol. 43. No. 24: 427-456##
Robbinson, M. (2004). Corruption and Development: London and portland, oregon: Frank cass.##
Sandholtz, Wayne; Taagepera, Rein (2005). "Corruption, Culture, and Communism". International Review of Sociology, Vol. 15. No.1:109-131##
Shabbir, G.; Anwar, M. (2008). "Determinants of corruption in developing countries". ]on-Line] Available: http://www. pubchoicesoc. org/ papers_ 2008/ shabbir_ anwar. pdf. ] 2014/08/15].##
. Taylor, S. E.; Peplau, L. A.; Sears, D. O. (2003). Social Psychology. New Jersey: Pearson Education, Upper Saddle River##
Treisman, Daniel (2000). "The Causes of Corruption: A Cross-National Study". Journal of Public Economics, Vol. 4. No. 76: 399-457##
World Bank (2004). "Helping countries combat corruption: The role of the world bank. poverty reduction and economic management". ]on-Line] Available: www.Worldbank.org/ publicsector/ anticorruption/ corruption/ coridx. htm.] 2014/08/15].##
.Yadav, G. J. (2005). "Corruption in developing countries: Causes and solutions". Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, Vol. 18. No. 31: 75-92##.