سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اینجانب ............................  نماینده مرکز/ مؤسسه/ دانشگاه ................................ مبلغ ........................ ریال به شماره شبا IR970600361171004344937001  - و یا شماره کارت 6063737004987929 بانک قرض الحسنه مهر ایران - مؤسسه فرهنگی هنری افق هزاره سوم کویر بابت اشتراک فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان از شماره ...... تا ..... واریز نمودم.

نشانی پستی:                                                                            پست الکترونیکی:

تلفن تماس:                                                                              کدپستی:

حق اشتراک هر شماره:  60000 ریال

حق اشتراک سالانه با هزینه پست سفارشی: 320000 ریال

 

اشتراک ارسال چهار شماره فصلنامه به صورت الکترونیکی 20000 ریال می باشد.

نشانی دفتر فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان: خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان محلاتی- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

  تلفن: 4-32323393-056                                               دورنگار: 32323277-056

پست الکترونیکی:  http://www.farhangekhorasan.ir