مدیر مسئول


علی فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

 • khjfarhang.gov.ir
 • 056-32323393

سردبیر


زهرا علیزاده بیرجندی دانشیار تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

رشته تخصصی: تاریخ

مدیر داخلی


محمود رمضانی معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

کارشناس ارشد تاریخ

 • khjfarhang.gov.ip
 • 056-32323576

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله احمدی استاد جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

رشته تخصصی: جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محمد بهنام فر استاد زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

 • mbehnamfarbirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


هادی پورشافعی دانشیار علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران

رشته تخصصی: علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی راشد محصل استاد فرهنگ و زبان های باستانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده زبان شناسی. تهران. ایران.

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی

 • mt_rashedyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مفید شاطری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران.

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • mshateribirgand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زهرا علیزاده بیرجندی دانشیار تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران

رشته تخصصی: تاریخ

 • zalizadehbirjandigmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد کامیابی مسک استاد تئاتر و ادبیات. دانشگاه تهران. تهران. ایران.

رشته تخصصی: تئاتر و ادبیات

 • kamyabi1944yahoo.fr

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا مجیدی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای. دانشگاه تهران. تهران. ایران.

رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای

 • mrezamajidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


جواد میکانیکی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران.

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • javadmikanikibirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


willem floor Professor of Iranian Studies and Researcher of Iranian History at Leiden University (Netherlands)

Iranian Studies and Researcher of Iranian History

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Alexander Chulukhadze Persian Language and Literature and Iran and Middle East Studies, University of Georgia, Georgia

Persian Language and Literature and Iran and Middle East Studies

ویراستار ادبی نشریه


بهارک ولی نیا استادیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران.

رشته تخصصی: ادبیات فارسی

 • baharakvaliniagmail.com
 • 09123446319

ویراستار


سیدنورالله نصراللهی بازنشسته

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی

 • nnasrollahi43gmail.com

ویراستار انگلیسی


رادان انگلیش ادیت رادان انگلیش ادیت

 • englishedit.irgmail.com

مدیر اجرایی


مهین زرنگ کارشناس مسؤول پژوهش. کارشناس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

ادبیات فارسی

 • farhangekhorasangmail.com
 • 056-32323393

صفحه آرا


فائزه دستگردی انتشارات فکر بکر

 • dastgerdi91gmail.com
 • 09155630339