اعضای هیات تحریریه

با سلام و ادب

اعضاء محترم هیأت تحریریه

 خواهشمند است مقالات ارسالی جهت اظهارنظر اولیه را در زمان تعیین شده  بررسی و ارسال نمایید

با سپاس فراوان

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترالکساندر چولوخادزه

زبان و ادبیات فارسی، مطالعات ایران و خاورمیانه استاد زبان و ادبیات فارسی، مطالعات ایران و خاورمیانه / رئیس بخش شرق شناسی دانشگاه گرجستان

alexgeo73imyahoo.com
995593913149
0000-0002-2810-4245