با سلام و ادب

اعضاء محترم هیأت تحریریه

 خواهشمند است مقالات ارسالی جهت اظهارنظر اولیه را در زمان تعیین شده  بررسی و ارسال نمایید

با سپاس فراوان


اعضای هیات تحریریه بین المللی


Alexander Chulukhadze Persian Language and Literature and Iran and Middle East Studies, University of Georgia, Georgia

Persian Language and Literature and Iran and Middle East Studies