مقاله پژوهشی
دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار

مریم مصطفوی؛ اعظم مهدوی پور؛ شفیعه قدرتی

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1397، صفحه 7-31

چکیده
  طلاق پدیده ای است که به  سرعت وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد را دست   خوش تغییر قرار می دهد. چگونگی مواجه با شرایط پس از طلاق در میان زنان و مردان متفاوت است. از آنجا که زنان آسیب پذیر تر از مردان هستند، در مواجه با شرایط پس از طلاق و پیامدهای آن، مشکلات بیشتری تجربه می کنند. هدف از این تحقیق بررسی دغدغه های زنان و برخی عوامل مرتبط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند)

هادی پورشافعی؛ فاطمه نادری

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1397، صفحه 33-56

چکیده
  استفاده از فناوری های نوین از جمله اینترنت را باید هم فرصت و نیز تهدید تلقی نمود. صرف نظر از فرصت های فراهم شده، این ابزار ارتباطی می تواند کارکردی سالم و یا این که سلامت روانی و جسمانی کاربران از جمله دانشجویان را با تهدید روبه رو سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی در دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتاب تحولات سیاسی جامعه در شعر حماسی اخوان ثالث (مورد مطالعه: شعر زمستان)

مجتبی عطارزاده

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1397، صفحه 57-90

چکیده
  در ادبیات ایران، مهدی اخوان ثالث (م. امید، 1307ـ 1369) یکی از شاعران سیاسی و متعهد معاصر ایرانی است که نمود این تعهد اجتماعی و سیاسی در بسیاری از اشعار او به روشنی قابل مشاهده است. این شاعر خراسانی، همواره به جامعه و زندگی مردم و مشکلات آنان توجه ویژه داشته است. در پی رخداد کودتای 28 مرداد 1332 که بر افکار و عمق احساسات عمومی ایرانیان تأثیر گذاشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1397، صفحه 91-122

چکیده
  صخره نگاره ها، هنر صخره ای و یا به مفهوم رایج و متداول در میان باستان شناسان، "باستان شناسی هنر صخره ای" از جمله شواهد فوق العاده در حوزۀ مطالعات باستا شناختی و رشته ها و دانش های خویشاوند دیگر است. این گنجینه های عظیم اطلاعات متنوع به هر میزان که گسترده تر و شناسایی، کشف و مطالعه شده اند، اطلاعات و آگاهی ما از چگونگی فرآیند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ملک الشعراء بهار در آیینه ی اندوهیادها

مژگان میرحسینی

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1397، صفحه 123-146

چکیده
  خراسان بزرگ، مهد علم و ادب ایران، مشاهیر برجسته ای را در خود پرورش داده که عالم دانش و ادب را با آثار سترگ خود دگرگون کرده و تحولی چشمگیر در عرصه ی شعر و نثر به وجود آورده اند. از میان این مشاهیر گران سنگ، شاعر شهیر معاصر، محمدتقی بهار، به دلیل احاطه ی همه جانبه بر ابعاد مختلف علمی و ادبی، بسیاری از محققان معاصر را به اظهار نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین نابرابری های نظام آموزشی در توزیع فرصت ها؛ مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی

یعقوب زارعی

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1397، صفحه 147-174

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در شهرستان های استان خراسان جنوبی انجام گردید. این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ایی و ابزار جمع آوری داده ها با توجه به اهداف پژوهش، مبتنی بر ابزارهای استاندارد شده در قالب ...  بیشتر