آ

 • آیتی، محسن مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]

ا

 • ابراهیمی، محمد ابراهیم اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • الهی زاده، محمدحسن مراودات حاکمان خراسان در زمینه اداری با بومیان در عهد اموی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 35-58]

 • الهی زاده، محمدحسن بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد - بیرجند - سیستان و مشکلات آن در سال های 1319-1323 هجری قمری [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 149-182]

 • الهی زاه، محمدحسن جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 29-52]

 • ایمان طلب، کاظم بررسی موسیقی آوازی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر اساس اجرای گروه تعزیه سرخنگ [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-86]

ب

 • بهنام فر، محمد تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 7-36]

 • بیدختی، فاطمه خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی در گستره ی حماسههای دینی و تاریخی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]

پ

 • پرویش، محسن کتابخانه های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم و دانش [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 7-28]

 • پورشافعی، هادی مقایسه ی فرهنگ سازمانی دبیرستان های عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند براساس الگوی دنیسون [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 133-156]

 • پورشافعی، هادی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 59-84]

ت

 • تقوی، عابد پژوهش‌های باستان‌شناسی معادن کهن در خراسان جنوبی (مطالعه موردی: نویافته های مراکز کهن ذوب فلز شوسف نهبندان) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 145-170]

 • تقوی گلیان، محمد بررسی صرفی- نحوی گویش کرمانجی خراسان با تأکید بر نظام های حالت [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 59-76]

ج

 • جابری، ام البنین بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای عضو (مطالعه موردی: شهرستان خوسف) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 123-140]

 • جزندری، علی سنجش رابطه ذهنیت عشایر و مجریان امنیت مرزی در تأمین و ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: عشایر خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-58]

ح

 • حجی پور، محمد اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • حجی پور، محمد اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

 • حسینی، سیدمرتضی تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • حمیدی، سمیه سنجش رابطه ذهنیت عشایر و مجریان امنیت مرزی در تأمین و ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: عشایر خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-58]

 • حنفی، محمد اسماعیل تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • حیدری، زکیه بررسی میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 111-124]

خ

 • خاتمی، سمیه بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل SWOT، مورد مطالعه: روستای خور شهرستان خوسف [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 129-148]

 • خامسان، احمد تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

 • خسروی، مجید تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 7-36]

 • خسروی، هادی تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • خسروی زارگز، مسلم سنجش رابطه ذهنیت عشایر و مجریان امنیت مرزی در تأمین و ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: عشایر خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-58]

 • خوش دامن، صدیقه مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]

د

 • دزگی، عالیه اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

ر

 • راشد محصل، محمدرضا تأثیر قرآن و حدیث در دیوان دُرّ غلطان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • رحیمی، عبدالرفیع کتابخانه های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم و دانش [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 7-28]

 • رضاییان، عالیه تحلیل مردم شناختی هنر فرت بافی مطالعه موردی: تربت جام [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-114]

 • رمضانی، فریدون تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

 • رمضانی، محمد تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

ش

 • شاطری، مفید اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

 • شاطری، مفید بررسی موسیقی آوازی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر اساس اجرای گروه تعزیه سرخنگ [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-86]

 • شبانی ثانی، زهرا بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 115-132]

 • شریفی، مصطفی گزارشی از بررسی باستان شناسی و نویافته های آثار تاریخی شهرستان بشرویه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 53-80]

 • شریفی تهرانی، محمد بررسی ارتباط بین گونه‌های گردشگری مذهبی، روستایی و بوم‌شناختی با گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 1-34]

ط

 • طاهر مسینایی نژاد، محمد اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

ع

 • عباسلو، سمیرا جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 29-52]

 • عباسی، علی اکبر مراودات حاکمان خراسان در زمینه اداری با بومیان در عهد اموی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 35-58]

 • عباسی، علی اکبر نقد و ارزیابی کتاب بهارستان آیتی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 87-104]

 • عسگری، علی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 59-84]

 • علیزاده، علی بررسی صرفی- نحوی گویش کرمانجی خراسان با تأکید بر نظام های حالت [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 59-76]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 29-52]

 • عنانی، بهرام گزارشی از بررسی باستان شناسی و نویافته های آثار تاریخی شهرستان بشرویه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 53-80]

ف

 • فربد، محمدصادق تحلیل مردم شناختی هنر فرت بافی مطالعه موردی: تربت جام [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-114]

 • فرزین، مجید بررسی موسیقی آوازی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر اساس اجرای گروه تعزیه سرخنگ [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-86]

 • فرستاده، راضیه بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 115-132]

ق

 • قدسیان، نرگس مقایسه ی فرهنگ سازمانی دبیرستان های عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند براساس الگوی دنیسون [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 133-156]

 • قربانی جویباری، کلثوم بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 141-172]

ک

 • کوچکزایی، علیرضا بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 77-110]

م

 • مرادی، محمود بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل SWOT، مورد مطالعه: روستای خور شهرستان خوسف [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 129-148]

 • ملک زاده، الهام روایت اسنادی قحطی شرق ایران در جنگ جهانی اول [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 105-122]

 • میرکاظمی، سیده عذرا بررسی میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 111-124]

 • میری، عصمت تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 157-174]

 • میکانیکی، جواد اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • میکانیکی، جواد بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای عضو (مطالعه موردی: شهرستان خوسف) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 123-140]

ن

 • نجاتی، بهناز اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 125-144]

 • نجاتی، بهناز اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 109-128]

 • نجف زاده، علی بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد - بیرجند - سیستان و مشکلات آن در سال های 1319-1323 هجری قمری [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 149-182]

 • نوروزی، حامد بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 141-172]

 • نیازی، فاطمه ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطه ی آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 59-84]

و

 • واعظی، مرادعلی خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی در گستره ی حماسههای دینی و تاریخی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]

ه

 • هاشمی زرج آباد، حسن پژوهش‌های باستان‌شناسی معادن کهن در خراسان جنوبی (مطالعه موردی: نویافته های مراکز کهن ذوب فلز شوسف نهبندان) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 145-170]

ی

 • یوسفی، جواد بررسی ارتباط بین گونه‌های گردشگری مذهبی، روستایی و بوم‌شناختی با گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 1-34]