نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

چکیده

هدف پژوهش، تعیین رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد می باشد که 280 نفر بوده و با توجه به جدول مورگان، تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه های جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) و مسؤولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی و رگرسیون صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد میان جامعه پذیری سازمانی و مؤلفه های دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان از یک سو و مسؤولیت پذیری اجتماعی و مؤلفه های مسؤولیت اقتصادی، مسؤولیت قانونی، مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت اجتماعی از دیگر سو، در بین کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، ارتباط معنی دار وجود دارد. جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد. دریافت آموزش و تفاهم و حمایت کارکنان از مؤلفه های جامعه پذیری سازمانی بر بعد مسؤولیت اقتصادی، بعد مسؤولیت قانونی و بعد مسؤولیت اجتماعی مسؤولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارند، اما بر روی بعد مسؤولیت اخلاقی تأثیر معناداری ندارند. چشم انداز از آینده سازمان بر مسؤولیت پذیری اجتماعی و مؤلفه های بعد مسؤولیت اخلاقی و بعد مسؤولیت اجتماعی تأثیر دارد، اما بر روی بعد مسؤولیت اقتصادی و بعد مسؤولیت قانونی تأثیر ندارند.

کلیدواژه‌ها

آرش، مجید، و دیگران (1392). "بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و بروندادهای نقش معلمان تازه کار". نوآوریهای مدیریت آموزشی، سال هشتم، ش30 (بهار): 7-15.##- آزور، هیوا؛ کاظمی، مهدی (1393). "شناسایی تأثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت روابط کارکنان و پیامدهای آن (مطالعه موردی: کارکنان شرکت خدمات مهندسی و ساخت کیسون)". مدیریت بازرگانی، سال ششم، ش 4 (زمستان): 665-685.##- اژدری، علی؛ نایب زاده، شهناز؛ حیرانی، فروغ (1394). "بررسی تأثیر مسؤولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان (مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)". مدیریت سلامت، دوره هیجدهم، ش 61 (پاییز): 31-46.##- بخشنده، حسین؛ جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، نصرالله (1394). "تأثیر مسؤولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران". مطالعات مدیریت ورزشی، سال یازدهم، ش 29 (بهار): 175-192.##- پورسلطانی زرندی، حسین؛ عسگری، بهمن؛ شمسی، عبدالحمید (1393). "رابطه جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس". مدیریت ورزشی، سال ششم، ش1 (بهار): 75-88.##- حساس یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت الله (1394). "مدلی برای افشاء مسؤولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها و وضعیت موجود آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال هشتم، ش 29 (بهار): 91-110.##- حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان فر، سیدعلی؛ مرادی، گلمراد (1392). "بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت نفت کرمانشاه)". جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، ش 3 (تابستان): 71-96.##- خواجوی، شکرالله؛ اعتمادی جوریابی، مصطفی (1394). "مسؤولیت اجتماعی شرکت ها و گزارشگری آن". فصلنامه حسابداری سلامت، سال چهارم، ش 12 (تابستان): 104-123.##- دعایی، حبیب الله؛ فرزانه حسن زاده، ژاله (1391). "نقش تعدیل کنندگی سنوات کاری بر رابطه بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری افراد". چشمانداز مدیریت دولتی، سال سوم، ش 9 (بهار): 55-73.##- ذوالفقاری زعفرانی، رشید؛ علی نیا، علیرضا (1389). "بررسی تأثیر نهاد خانواده و مدرسه بر جامعه پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه رودهن". فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، ش 8 (پاییز): 147-164.##- سلطان زاده، وحید؛ قلاوندی، حسن؛ سیدعباس زاده، میرمحمد (1394). "روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه)". فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، ش 21 (بهار): 167-189.##- شافعی، رضا؛ عزیزی، نعمت الله (1392). "مطالعه وضعیت مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غرب کشور (طراحی یک الگوی ارزیابی)". رفتار سازمانی در آموزش و پرورش، سال اول، ش 2 (بهار): 5-22.##- طالبی، ابوتراب؛ خوش بین، یوسف (1391). "مسؤولیت پذیری اجتماعی جوانان". فصلنامه علوم اجتماعی، سال اول، ش 59 (زمستان): 207-240.##-کرمی، غلامرضا؛ قیومی، زهره؛ ابراهیمی کردلر، علی (1393). "ارزیابی شاخص افشای مسؤولیت پذیری اجتماعی و بررسی ارتباط این اشخاص با عملکرد مالی بانک ها در ایران (تحت رویکرد اسلامی)". دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، ش 2 (پاییز و زمستان): 131-149.##- موحد، مجید؛ دسترنج، منصوره (1389). "مطالعه ی زمینه های مرتبط با جامعه پذیری در خانواده و عزت نفس زنان متأهل". فصلنامه زن و جامعه، سال اول، ش 3 (پاییز): 63-77.##- نظری، مینا، و دیگران (1393). "بررسی رابطه جامعه پذیری و مشارکت سیاسی زنان". پژوهشنامه زنان، سال پنجم، ش1 (بهار و تابستان): 161-185.##- نقدی، اسدالله؛ روشنایی، علی (1391). "روش های تربیتی (جامعه پذیری) پدران در خانواده های ایرانی از نگاه جوانان". مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، ش3 (تابستان): 39-53.##- نوروزی سیدحسینی، رسول؛ کلاته سیفری، معصومه (1393). "اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران". مدیریت ورزشی، سال ششم، ش 1 (بهار): 89-108.##- وحیدی الیزیی، ابراهیم؛ فخاری، ماندانا (1394). "تأثیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت". تحقیقات حسابداری، سال هفتم، ش 27 (پاییز): 82-99.##
Carroll, A. B. (1991). “The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders”. Business Horizons, Vol. 34, No. 4: 39-48.##-Lowhorn, G. L. (2009). “The effect of supportive organizational leadership, organizational socialization, and satisfaction with supervision on turnover as mediated by organizational commitment and join satisfaction in factuality”. Thesis Ph.D  Education Management, Faculty, Department of Business. regent University.##-Mocan, M. & et al. (2015). “Impact of corporate social responsibility practices on the banking industry in Romania”. Proscenia Economics and Finance, Vol. 23, No. 4: 712-716.##-Pitts, R. (2010). Organizational socialization of physicians into a large medical group practice. PhD Thesis Physician, Medical Center: Irvine, University of California.##-Taormina, R.J. (1997). “Convergent Validation of Two Measures of Organizational Socialization”.  International Journal of Human Resource Management, Vol. 15, No. 1: 76-94.##