نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش سبک زندگی اسلامی بر ارتقای میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و به لحاظ تبیین رابطه، از نوع همبستگی محسوب ‏می‏گردد. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به تعداد 1874 نفر بوده که مطابق جدول مورگان 320 نفر به صورت نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن (2000) و پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی آرانی (1388) بود. روایی ابزار از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 80/0 برآورد شد. روش تحلیل داده‏ها، آزمون های توصیفی و استنباطی شامل کولموگروف، همبستگی پیرسون و رگرسیون بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت. نتایج نشان داد که بعد مالی، سلامت و زمان شناسی سبک زندگی اسلامی بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر ندارد. بنابراین هشت بعد دیگر در ابعاد امنیتی، اجتماعی، باورها، عبادی، اخلاقی، خانوادگی، تفکر و علم و سبک زندگی اسلامی در صورت رشد و بهبود، توانایی بالا بردن سطح سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه را دارد.
Choosing a different style of life follow results that in some cases led to the emergence of a lot of damage doctrinal, moral and social communities, and in other cases led to the development of scientific, economic and cultural brings to them. With the increasing religiosity in society and the practice of religion, the wealth of social capital is also increasing. The main perpuse of this study is evaluating the impact of Islamic life style on social capital. For collecting data a standard questionnaire applied and classification sampling using stratified sampling of the sample was used. The correlation between the dependent and independent variables using Pearson correlation and regression, and data analysis was performed using SPSS software. The results of this study showed that of the 11 research hypotheses are rejected and the remaining three hypotheses were confirmed. The financial, health and timing dimansions of Islamic life style have no effect on social capital. So if remaining eight dimensions improve and increased have ability to raise the level of social capital among university students. Is expected to use the results in terms of planning and investment security, social, beliefs, religious, moral, family, thinking and science and Islamic lifestyle as factors in the increase of social capital is greater.

کلیدواژه‌ها

آشنا، مصطفی؛ مرزبان، عباس؛ تسلیمی، محمد (1385). "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی". فرهنگ مدیریت، سال چهارم، ش 14 (پاییز و زمستان): 21- 37.##افخمی اردکانی، مهدی (1394). "توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو سبک زندگی اسلامی". مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره دوم، ش 4 (زمستان): 565-584.##افسری، علی (1392). "سرمایه اجتماعی در اسلام". دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم. سال چهارم، ش 1 (تابستان): 18-101.##جانی پور، محمد؛ ستوده نیا، محمدرضا (1392). "جهاد؛ مقوله ای فرهنگی ـ اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی". دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، سال چهارم، ش 1(بهار و تابستان): 75-92.##حسین زاده، علی، و دیگران (1395). "رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان و میزان تاب آوری دانشجویان دانشگاه کاشان". فصلنامه روان شناسی و دین، سال نهم، ش 1، پیاپی 33 (بهار): 85-106.##حسینی قمی، طاهره؛ سلیمی بجستانی، حسین (1390). "رابطه بین جهت گیری مذهبی و تاب آوری در بین مادران دارای فرزند مبتلا به بیماری". فصلنامه روان شناسی و دین، سال چهارم، ش 3 (پاییز): 69-82.##خادم علیزاده، امیر؛ افسری، علی (1395). "تأثیر آموزه های اعتقادی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان جهان (با تأکید بر شاخص اعتماد تعمیم یافته)". پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره ششم، ش 23 (تابستان): 45-58.##خورشیدی، صدیقه؛ دربندی، سمانه (1389). "مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی در بانک های دولتی شهر کرمان". دانش و توسعه، دوره هفدهم، ش 32 (پاییز): 164-195.##رجب نژاد، محمدرضا، و دیگران (1391). "بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر حیات طیبه در قرآن". نشریه علمی- پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال اول، ش 1 (پاییز): 9-29.##شریعتی، صدرالدین (1392). "درآمدی بـر سـبک زنـدگی اسـلامی در آیات و روایات". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال چهارم، ش 13 (بهار): 1-10.##طغیانی، مجتبی؛ کجباف، محمدباقر؛ بهرام پور، مهدی (1392). "رابطه سبک زندگی اسلامی با نگرش های ناکارآمد در دانشجویان". دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال چهاردهم، ش 4، پیاپی 54 (زمستان): 35-43.##طولابی، زینب؛ صمدی، سعید؛ مطهری نژاد، فاطمه (1392). "بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد". فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال سوم، ش 9 (بهار): 115-132.##عبداللهی، محمدعلی (1396). "سرمایه اجتماعی و عنایت الهی". فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره چهارم، ش 4 (زمستان): 438-499.##غیاثیندوشن، سعید؛امین الرعایا، احسان (1395). "بررسیتأثیرابعادسرمایهاجتماعیوسرمایه فکریبرمیزان بهره وریمنابعانسانی". فصلنامهمطالعاتمدیریت بهبودوتحول،سالبیست و پنجم،ش 80 (زمستان): 183-209.##فاضلی کبریا، حامد؛ دلشاد تهرانی، مصطفی (1391). سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه: رویکردی مدیریتی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).##کاویانی آرانی، محمد (1388). "طرح نظریه سبک زندگی بر اساس دیدگاه اسلام و ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن". پایان نامه دکترا روان شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.## کاویانی آرانی، محمد (1390). "کمی سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی". روان شناسی و دین، سال دوم، ش 4 (تابستان): 27-44.##کجبـاف، محمدباقر، و دیگران (1390). "رابطـه سـبک زنـدگی اسـلامی بـا شـادکامی در رضـایت از زنـدگی دانشجویان شهر اصفهان". روان شناسی و دین،  سال چهارم، ش 4 (زمستان): 61-74.##گیدنز، آنتونی (1385). تجدد و تشخص‏ جامعه و هویت ‏شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نی.
موسوی، میرطاهر؛ شیانی، ملیحه (1394). سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی؛ مفاهیم و رویکردها. تهران: آگاه.##نیکوکار، غلامحسین، و دیگران (1393). "تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی". دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم،  ش 1 (بهار و تابستان): 197-211.##یوسف نیا، مهدی؛ مهاجرانی، علی اصغر؛ حقیقتیان، منصور (1394). "بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیل شده به شهر در شهرستان های خواف و رشتخوار (نمونه موردی: شهرهای نشتیفان، سلامی و جنگل)". فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، دوره دهم، ش 2، پیاپی 38 (زمستان): 143- 165.##
Ageev, I.; Ageeva, V. (2015). “Urban lifestyle as an element of consumption ideal and economic wellbeing: meaning-changing transformation from Soviet period to modernity”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 166, No.7: 24 – 29.##Burt, R. (1997). “The Contingent Value of Social  Capital”. Administrative Science Quarterly, Vol. 42, No. 2: 339 - 365.##Collins, J. (2006). Social capital s dark side: knowledge, reciprocity, and the liability of relationships. Texas: A & M University.##Christensen, V.; Carpiano, R. (2014). “Social class differences in BMI among Danish women: Applying Cockerham’s health lifestyles approach and Bourdieu’s theory of lifestyle”. Social Science & Medicine, Vol. 112, No. 6: 12 - 21.##Coursaris, C.; Osch, W. (2015). “Lifestyle-technology fit: Theorizing the role of self-identity in IS research”. Computers in Human Behavior, Vol. 49, No. 10: 460 – 476.##Davison, K., et al. (2014). “The contribution of lifestyle and work factors to social inequalities in self-rated health among the employed population in Switzerland”. Social Science & Medicine, Vol. 121, No. 11: 74 - 84.##Kerr, J. (2000). Community health promotion: challenge for practice.  Birmingham: Tindhal press.
Nahapiet,  J.;  Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital and the rganizational advantage”. Academy of management review, Vol. 23, No. 2: 242 - 260.##Onyx, J.; Bullen, P. (2000). “Measuring Social Capital in Five Communities”.  Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 36, No. 2: 23 - 28.##Putnam, R. D. (2002). Democracies in flux: The evolution of social capital in contemporary  society. Oxford: Oxford university press.##