نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نورمشهد

چکیده

هوش معنوی نه تنها در بعد فردی، بلکه در بعد سازمانی نیز اهمیت ویژه ای دارد. معنویت می تواند با تأثیر بر روی وجدان انسان ها، حس تعهد نسبت به مسؤولیت های روزمره زندگی را به وجود آورده و نوعی تعهدپذیری در آنها ایجاد کند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند انجام شد. روش پژوهش حاضر، پیمایشی- توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه ی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند است که حجم کل جامعه50 نفر و تعداد 44 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008) و تعهد شغلی تلا (2007) است. برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از ویرایش 24 نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش با توجه به پاسخگویی کتابداران نشان می دهد که وضعیت هوش معنوی در کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند با میانگین 79/62 در سطح بالاتر از سطح متوسط و تعهد شغلی با توجه به پاسخگویی کتابداران با میانگین82/54 در سطح خوبی قرار دارد. از بین ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی) جامعه مورد پژوهش، رابطه معنی داری با میزان هوش معنوی به دست نیامد. اما یافته ها بیانگر رابطه معنی داری بین هوش معنوی و تعهد شغلی آنها است و این رابطه در دو مؤلفه ی هوش معنوی (تولید معنای شخصی و بسط هوشیاری) با تعهد شغلی، معنادار و بین دو مؤلفه ی دیگر هوش معنوی (آگاهی متعالی و تفکر وجودی) با تعهد شغلی، معنادار نبود. در نتیجه، با توجه به رابطه معنی داری و مثبت بین هوش معنوی و تولید معنای شخصی و بسط هوشیاری به نظر می رسد تقویت هوش معنوی کتابداران، باعث تعهد و مسؤولیت بیشتر کتابداران در انجام وظایف شغلی خواهد شد.
Spiritual intelligence is not only important in individual aspect, but also in organizational aspect. Affecting on men’s conscience, spirituality can provoke them to feel commitment in their routine responsibilities and also help them take responsibility. In this regard, the aim of this study is to indicate the relation between spiritual intelligence and career commitment among the librarians of Birjand University. This descriptive study was performed as a kind of survey method. The population of study was librarians of Birjand universities, and the sample size selected by using simple random sampling based on Morgan table (44 and total of 50 people). Data collection tools were King’s spiritual intelligence and Tella’s career commitment questionnaires. Data analysis was through using independent t-test, one way ANOVA and SPSS 24 software. The findings showed that the situation of spiritual intelligence in Birjand universities’ librarians with the average of 62/79 by likert scale estimated in good level, and also career commitment according to the librarians is in good level too. There was no relation between demographic items (age, gender, field of study and grade) and the rate of spiritual intelligence, and career commitment. Moreover, the results showed that there was a significant relation between spiritual intelligence (personal meaning production and expansion of consciousness) and career commitment but there is no meaningful relation between spiritual intelligence (transcendent awareness and self-contemplation) and career commitment. According to the significant and positive relationship between spiritual intelligence and personal meaning production and expansion of consciousness, it is concluded that strengthening spiritual intelligence among librarians can cause more commitment and responsibility in performing job duties.
Keywords: Librarian, Spiritual intelligence, Career commitment, librarians of Birjand University

کلیدواژه‌ها

پاک نیت، میترا؛ جاویدی، حجت الله (1395). "رابطه بین ابعاد هوش معنوی و سلامت سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی". روشها و مدلهای روانشناختی، سال هفتم، ش23 (بهار): 19-37.##- حریری، نجلا؛ زرین آبادی، زرین (1391). "سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر  اصفهان". مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، دوره نوزدهم، ش10 (پاییز و زمستان): 79- 96.##-دهقانی، مهری؛ فضل اللهی قمشی، سیف الله (1394). "بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران". مطالعات اسلام و روانشناسی، سال نهم، ش17 (پاییز و زمستان): 105-132.##-رجایی پور، سعید؛ بهرامی، سوسن (1387). "رابطه شفافیت نقش و تعهد  شغلی کارکنان دانشکده های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، سال دوم، ش2 (تابستان): 30-36.##-رحیمی اول، قاسم؛ صفری، بهنام؛ ستاری، صدرالدین (1394). "بررسی رابطه هوش معنوی با تعهدمندی، رضایت و عملکرد شغلی در بین معلمان مقطع متوسطه شهرستان مشکین شهر". در: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. ساری: شرکت علمی - پژوهشی و مشاوره ای آینده سازان: 1-14.##-رقیب، مائده سادات؛ احمدی، جعفر؛ سیادت، علی (1387). "تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی". مطالعات روانشناسی تربیتی، دوره پنجم، ش 8 (زمستان): 39-56.##-رقیبی، مهوش؛ بخشائی، نورمحمد؛ معلمی، صدیقه (1389). "بررسی رابطه شادکامی با هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان" .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.##- شعبانی، علی؛ فدایی، غلامرضا؛ بشارت، محمدعلی (1388). "بررسی رابطه  هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابداران کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه  تهران". فصلنامه  اطلاعشناسی، سال دوازدهم، ش 25 (پاییز): 59-70.##-فرنچ، درک؛ ساوارد، هیثر (1375). فرهنگ مدیریت. ترجمه احمد صائبی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.##
-Adio, G.; Popoola, S. O. (2010). “Job Satisfaction and Career Commitment of Librarians in federal university libraries in Nigeria”. Library Review, Vol. 59, No. 3: 175-183.##-Amram, jeseph yosi (2009). “The contribution of emotional & spiritual intelligence to effective business leadership”. Doctoral of Philosophy in   Clinical  Psychology, Institute of Transpersonal Psychology Palo Alto, California university.## -George, M. (2006). “How intelligent are you ... really? From IQ to EQ to SQ, With a little intuition along  theway”. Training & management development methods, Vol. 20, No. 4: 425-436.##-Hildebrant, Linda S. (2011). “Spiritual intelligence: Is it related to a leader’s level ofthicaldevelopment?” Doctoral dissertation of  Philosophy, School of Business and Technology, Capella University.##-King, D. B. (2008). “Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, modelandmeasure”. Master of Science dissertation of Psychology, trent university, canada.##-Lee, Young Shik (1981). “An explorartory study on the relationship between Job commitment  and personal values of academic librarians”. Doctoral Psychology, The University of Southern Mississippi.##-Mascaro, N.; Rosen, D. H. (2005). “Existential meaning’s role in the enhancement of hope andprevention of depressive symptoms”. Journal of Personality, Vol. 73, No. 4: 985-1014.##-Popoola, SO (2007). “Career commitment among records management personnel in a state civil service in Negria”. Records Management Journal. Vol. 17, No. 2: 107-116.##-Rani, A. A.; Abdulghani, A.; Shamsuddin, A. (2013). “The impact of spiritual ntelligence in Reducing job stress: Case studies in Malaysia Hospital ofEast coast of Malaysia”. The Macrotheme view, Vol. 2, No. 4: 183-192.##-Zohar, Danah; Marshall, Ian (2000). SQ: Spirit all intelligence the Ultimate intelligence. London: Bloombury.##