نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

سلامت اداری مهم ترین سرمایه برای پیشرفت هر سازمان است و نقطه مقابل آن نیز فساد اداری است که مانع پیشرفت خواهد شد. فساد دورویه دارد. یک رویه آن، ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی که جامعه نسبت به وجود فساد و گستره آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخصه هایی برای آن می باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک شهروندان بیرجندی از فساد اداری و متغیرهای جمعیت شناختی مؤثر بر آن می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسش نامه بهره گرفته  شده است. جامعه (جمعیت) آماری تحقیق کلیه شهروندان 18 سال و بالاتر بیرجندی بوده است. هم چنین از روش نمونه گیری ترکیبی خوشه ای- تصادفی استفاده  شده و حجم نمونه 197 نفر می باشد.  برای سنجش از اعتبار محتوا و برای محاسبه ی  پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده  شده و نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج  گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1) بین جنسیت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، تفاوت معنا داری وجود دارد، به این معنی که ادراک از فساد اداری پاسخگویان زن، بیش از مردان می باشد. 2) تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری وجود دارد. 3) ادراک از فساد اداری پاسخگویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی در حد متوسط، بیش از سایر پاسخگویان می باشد. 4) بین سن پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، رابطه معنی داری وجود ندارد.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که: 1) بین جنسیت پاسخگویان و ادراک آن‌ها از فساد اداری تفاوت معنی‌داری وجود دارد، به این معنی که ادراک از فساد اداری پاسخگویان زن بیش از مردان می‌باشد. 2) تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات پاسخگویان و ادراک آن‌ها از فساد اداری وجود دارد. 3) ادراک از فساد اداری پاسخگویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی در حد متوسط بیش از سایر پاسخگویان می‌باشد. 4) بین سن پاسخگویان و ادراک آن‌ها از فساد اداری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
واژگان کلیدی: فساد اداری، ادراک فساد، متغیرهای جمعیت شناختی، بیرجند
واژگان کلیدی: فساد اداری، ادراک فساد، متغیرهای جمعیت شناختی، بیرجند

کلیدواژه‌ها

احمدی، حبیب؛ ابراهیمی، میترا (1391). "بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش دختران به رفتارهای بزهکارانه (مطالعه موردی: شهر گرگان)". پویندگان حق، سال هفتم، ش26 (تابستان): 9-50.##- افضلی، عبدالرحمن (1390). "فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت". مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، ش45 (خرداد): 235-264.##- امیری، مجتبی؛ نرگسیان، عباس؛ بحری رودپشتی، الناز (1394). "سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران". فصلنامهمطالعاترفتارسازمانی، سال چهارم، ش 15 (زمستان): 65-96.##- بیابانی، غلامحسین؛ گزمه، علیرضا (1394). "آسیب شناسی فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن". فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، دوره ششم، ش 14 (بهار): 1-21.##- تدریسی، شیما (1391). "بررسیتأثیرجنسیتبرفساداداری(مطالعهیموردی:بیمارستانبهمنتهران)". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.##- تراپنل، استفان (1395). شاخص های اندازهگیری فساد و ضد فساد. ترجمه علی سیف زاده. تهران: سازمان بازرسی کل کشور، مرکز مطالعات و پژوهش های سلامت اداری.##- حبیبی، نادر (1375). فساد اداری (عوامل مؤثر و روشهای مبارزه). تهران: وثقی.##- حسن دوست فرخانی، هادی؛ یزدان پناه، لیلی (1392). "بررسی نگرش به فساد اداری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی". فصلنامه راهبرد توسعه، سال نهم، ش 34 (تابستان) :80-99.##- حسینی هاشم زاده، داود؛ حبیبی، لیلی (1391). "مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد اداری". فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، ش3 (زمستان): 101-119.##- حقیقتیان، منصور؛ کریمی زاده، سمیه؛ نظری، جواد (1391). "بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان های اداری شهر یزد)". نشریه جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و سوم، ش ۴۸ (زمستان): 125-143.##- حقیقتیان، منصور؛ سیف زاده، علی (1394). "مشخصه های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ادراک از فساد جوانان تهرانی". فصلنامه مطالعات جامعهشناختی جوانان، سال ششم، ش 19(پاییز): 53-80.##- دوگراف، خیالت؛ واخنار، پیتر؛ فون مارافیک، پتریک (1394). چشماندازهای نظری فساد. ترجمه هانیه هژیرالساداتی و دیگران. تهران: آگاه.##- رضایی، ایمان؛ نثاری، خلیل؛ حسن آبادی، مرتضی (1390). "به کارگیری هوش تجاری به  منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی (با تأکید بر نقش نیروی انتظامی)". فصلنامه علمی - ترویجی کارآگاه، سال چهارم، ش 14 (بهار): 88-107.##- رفیع پور، فرامرز (1379). توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.##- زاهدی اصل، محمد؛ لطفی،  شورش (1391). "بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری نگرش جوانان 18 تا 29 سال به مواد اعتیادآور". فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، سال بیست و یک، ش 58 (پاییز): 34-60.##- سیف زاده، علی (1393). "بررسی کاربرد روش پیمایش در سنجش سلامت اداری". فصلنامه دانش ارزیابی، سازمان بازرسی کل کشور، سال ششم، ش 20 (تابستان): 85-109.##- عطایی، امید (1389). "شاخص هایادراکفسادوراهکارهایاجرایآن". در: مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری. زیرنظر شورای دستگاه های نظارتی کشور. تهران: زمان نو: 183-214.##- علی بابایی، یحیی؛ فیروزجائیان، علی اصغر (1388). "تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون گریزی".  فصلنامه دانش انتظامی، سال یازدهم، ش 45 (زمستان): 7-58.##- محسنی، منوچهر (1378).بررسیگرایشبهاطاعتازقانوندرایران درقانون گراییوفرهنگعمومی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.##- محمدنبی، حسین (1380). فساد اداری و مبارزه با آن از نظر سازمان ملل متحد. تهران: وکالت.##- همایونی، غلامحسین (1388). "روش های سنجش فساد". ماهنامه گزارش پژوهشی، مرکز مطالعات و پژوهشهای سلامت اداری سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، ش 7 (خرداد): 1-70.##
- Bertrand, M.; Mullainathan, S. (2001). “Do People Mean what they say?: Implications for subjective survey Data”. American Econmic Review, Vol. 91, No. 2: 67-72.##-Donchev, D.; Ujhelyi, G. (2007). Do Corruption Indices measure Corruption?. Economics Deparment, Harvard University .Working Paper: 231-251.##-Jones, Peter (1993). Combating Fraud & corruption in the public sector.London: chapman & Hall press.##- Ng, D. (2006). “The impact of corruption on financial markets”. Managerial Finance, Vol. 32, No. 10: 822-836.##-Rose -Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Concequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press.##-World Bank (1997). World Development Report. Washington: Oxford University Press.##